Home Nyheter VD-intervju: Follicum om den pågående emissionen

VD-intervju: Follicum om den pågående emissionen

VD-intervju: Follicum om den pågående emissionen

13 oktober, 2017

Det lundabaserade läkemedelsbolaget Follicum utvecklar behandlingar för såväl stimulering som hämning av hårväxt. Grunden i den nya innovativa terapin som adresserar stora delar av världens befolkning, skiljer sig mycket från dagens behandlingsalternativ. Grunden i behandlingen utgörs av kroppsegna proteiner, vilket bäddar för ett säkrare alternativ än befintliga preparat och troligen kan behandlingen användas för att behandla håravfall hos både män och kvinnor. Det kanske mest avgörande är dock att man har kunnat visa att upp till 80 procent av försökspersonerna svarade på behandlingen, att jämföras med 40 procent i marknadsförda preparat. Nu tar bolaget in 23 miljoner i en företrädesemission för att säkra den fortsatta utvecklingen av den lovande läkemedelskandidaten FOL-005 som en ny effektiv och säker produkt för att stimulera hårväxt. BioStock fick en pratstund med Jan Alenfall, vd för Follicum om den pågående emissionen, om utvecklingsstrategin och om potentialen för läkemedelskandidaten att adressera tillstånd som kan vara höggradigt stigmatiserande för den drabbade.
Idag finns det ett stort behov för nya effektiva och säkra preparat för att stimulera hårväxt hos både män och kvinnor. De existerande produkterna har begränsad effekt och kan inte användas av alla drabbade människor. Follicums starka förvissning är att substanserna som härstammar från modifierade kroppsegna proteiner – det vill säga att de finns naturligt i kroppen, kan utvecklas till säkra, skonsamma och effektiva behandlingar.
Med lovande studieresultat i bagaget, planerar bolaget nu att gå in i nästa utvecklingsfas och starta upp en ny fas II-studie på skalp för att bibehålla den höga utvecklingstakten. Till detta fordras kapital, vilket bolaget avser att säkra med den nu inledda finansieringsrundan om 23 MSEK med sista dag för teckning den 20 oktober. I en analys publicerad 12 oktober skriver Aktiespararna: “En låg emissionskurs talar för att teckna”. Läs analysen här.

Jan Alenfall, VD Follicum

Jan Alenfall, Follicum utvecklar läkemedelskandidaten FOL-005 som har sitt ursprung i ett kroppseget protein som visat sig kunna reglera hårväxten på möss. Kan du kort berätta lite om hur den fungerar?
– FOL-005 är en mindre och modifierad form av ett mänskligt protein. I tidiga försök visade behandling av möss att FOL-005 ledde till en snabbare och ökad hårväxt. I den kliniska studie vi nyligen avslutat visade resultaten också att FOL-005 ledde till en ökad hårtäthet på den behandlade ytan.
Hur skiljer sig er läkemedelskandidat från befintliga preparat för stimulering och hämning av hårväxt på marknaden?
– Vår substans har med all säkerhet en helt annan verkningsmekanism än dagens preparat. Eftersom vi utvecklar peptider som är baserade på mänskliga proteiner är vår bedömning att våra substanser är säkrare än befintliga preparat och att de dessutom kan användas av både män och kvinnor. Det som också är intressant är att vi i vår första studie såg att en stor andel (upp till 80 %) av försökspersonerna svarade på behandlingen, för de befintliga preparaten är det endast ca 40% som svarar. Det finns ett stort behov av produkter som ger positiv respons på en större andel som prövar behandlingen.
Hur stor betydelse för säkerheten har det att er läkemedelskandidat har sin grund i en kroppsegen substans, ni har i de studier ni gjort hittills inte kunnat se några allvarliga biverkningar?
– Alla blivande läkemedel utreds noggrant vad gäller säkerhet. Oftast har kroppsegna substanser en bra säkerhet. De toxicitetsstudier vi har genomfört har varit upp till 3 månader långa. Under denna period och vid betydligt högre doser än vad som är tänkt för människor, har inga biverkningar dykt upp.
Vilken är den främsta utmaningen med att styra funktionen i substansen, d.v.s. att den antingen triggar håravfall eller hårtillväxt?
– Båda spåren har en stor marknadspotential. Vi ser från resultaten av den kliniska studien att funktionen och användningsområdet kan bero av dosens storlek. Vi fokuserar på att stimulera hår därför att den marknaden är välutvecklad och det finns ett stort behov av nya produkter. Vår substans visar sig också vara väldigt potent – dvs man behöver bara använda en liten mängd substans vilket så klart är positivt för tillverkning, lönsamhet och prissättning.

»Det är sällan ett så pass lågt värderat bolag har den typen av möjligheter som vi har, med två projekt varav det ena befinner sig i klinisk fas« – VD Jan Alenfall

Hur ser marknadspotentialen ut för en eventuellt effektiv behandling av håravfall?
– Enbart konkurrenternas receptbelagda produkter säljer för ungefär 3 miljarder dollar årligen globalt. Detta trots en begränsad hårstimulering och att bara ca 40 % av de som behandlas får ett positivt resultat. Dessutom har de registrerade produkterna biverkningar som begränsar användandet. 3 miljarder dollar är endast för förskrivna läkemedel och exkluderar t ex kosmetikaliknande produkter så som schampo, kosttillskott osv. Med kosmetikaliknande produkter inräknat är den totala marknaden uppskattningsvis 2-3 gånger så stor, så det finns en gigantisk potential.
– Dessutom använder endast en av fyra som lider av håravfall de läkemedel som står till buds. Om fler patienter får positivt resultat med vår produkt än med konkurrenternas, tror vi att fler vill använda behandlingen och då kommer marknaden att öka.
Och hur är det med marknaden för hårborttagning, som väl kan delas upp i ett medicinskt och ett mer kosmetiskt segment?
– Det stämmer, det är uppskattningsvis en lika stor marknad och det finns idag bara ett läkemedel på marknaden för att hämma hårväxt. Därutöver finns det många andra alternativ för att ta bort hår, t ex rakhyvlar, vaxer, laser osv.
Follicum har likt många andra mindre bioteknik- och läkemedelsbolag en virtuell organisation, vilket har både för- och nackdelar. Hur påverkar det driften av era projekt framåt, kontra kostnads- och tidseffektivitet?
– Det har hitintills varit positivt. Vi har kunnat välja professionella partners och våra projekt har följt den ursprungliga tidsplanen vilket är ovanligt i vår bransch. Kostnadsmässigt har vi lyckats ta fram FOL-005 till fas II med jämförelsevis begränsade resurser.
Ni gjorde nyligen den överraskande upptäckten att verkningsmekanismen i FOL-005 även har påverkan på insulinfrisättningen. Vilken betydelse kan det få för Follicum och hur reagerade ni när denna upptäckt gjordes?
– Vi har jobbat, och fortsätter jobba intensivt för att öka förståelsen för hur våra molekyler fungerar och har ett samarbete med Lunds universitet, men även i samarbete med ett bolag i Schweiz. Vi genomför prekliniska studier i syfte att ta reda på hur flera olika peptider, framförallt FOL-005 och FOL-014, fungerar, och det var genom dessa experiment som diabetesspåret uppstod. Det var ju självklart väldigt glädjande för oss och även för våra aktieägare då vi tror att detta projektet kan ha stor framtida betydelse. De effekter vi kunde se var så pass oväntade och viktiga att vi tog fram ytterligare resultat som ledde till att vi skickade in en patentansökan i maj kring detta.
– Det vi ser är att vår produkt skulle kunna bli ett preparat liknande Novo Nordisks Victoza, eventuellt med andra fördelar. Victoza är en insulinpenna som innehåller så kallade GLP-1-analoger.
Upptäckten har lett till att ni nu har ett separat diabetesprojekt, som drivs med några namnkunniga samarbetspartners. Kan du berätta mer om det och hur samarbetet fortgår i praktiken?
– Vi är en liten del i detta stora SSF-projekt som drivs av ca 150 forskare. Bolagen har lite olika roller i detta konsortium och för vår del är det väldigt givande att vara med. Vi kan lära oss massor samtidigt som vi har möjlighet att närma oss både forskare och bolag.
Hur ser du på möjligheterna till en framtida avknoppning av diabetesprogrammet i er portfölj genom ett Lex ASEA-förfarande, där befintliga aktieägare får aktier i ett nytt bolag?
– Det är inget som jag i nuläget kan kommentera då det inte finns några pågående diskussioner om det.
Follicum grundades 2011. Vilka är era ambitioner avseende exit, antingen av delar eller hela bolaget?
– Vi utvärderar kontinuerligt den bästa strategin för att maximera värdet av våra aktiviteter.
Hur ser du på möjligheten till förvärv som ett sätt att utöka bolagets befintliga pipeline?
– Som ett så pass litet bolag har vi små möjligheter till förvärv, tyvärr. Vi är dock opportunistiska så dyker en fantastisk möjlighet upp så tittar vi på den.
Hur ser er strategi ut rörande en eventuell utlicensiering, och är det något ni arbetar aktivt med i dagsläget?
– Vi tittar på det i dagsläget och har gjort kartläggningar för att komma fram till hur vi kan hitta bästa möjliga partner. Vi vill självklart hitta rätt partner för att maximera värdeutvecklingen i bolaget.
– Follicum har rekryterat Gunnar Gårdemyr som började för drygt en månad sedan och som kommer att ansvara för affärsutvecklingen i bolaget. Potentiella partners vill generellt se kliniska data och att man har kontroll på tillverkning, formulering vilket är stora bitar som ofta är komplicerade i den här typen av utvecklingsprojekt. Därför prioriterar vi nu formuleringsutveckling och den kommer vara en väldigt viktig del i affärsutvecklingen och arbetet med att hitta en lämplig licenspartner.
Vilka kliniska resultat krävs för att ett större läkemedelsbolag skulle vara intresserat av en affär med FOL-005?
– Det är svårt att svara på frågan eftersom tänkbara partners har olika agendor. Det innebär att vi i bästa fall kan komma i diskussioner redan 2018 under förutsättning att vårt projekt trots att fas II-studien inte är klar, bedöms som attraktivt av andra företag. De flesta peptidprojekt utlicensieras i normalfallet efter avslutade fas II studier. En tidig utlicensiering innebär ofta att en tentativ partner endast är villig att betala en lägre initial summa och att det totala värdet blir lägre eftersom risken bedöms vara högre.
Ni genomför just nu en företrädesemission som är säkerställd genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden upp till totalt 82 procent av den totala emissionsvolymen. Vad planerar ni att göra med emissionslikviden?
– Merparten av medlen kommer att gå till FOL-005- projektet. Vi ska dels starta fas IIa-studien på skalp och fortsätta formuleringsutvecklingen  och dels driva bolaget och dess affärsutveckling vidare så vi kan maximera värdet för våra aktieägare. Vad gäller formuleringsarbetet har vi tre aktiva spår, där vi kommer välja ut det som visar sig ha bäst egenskaper för syftet. Sedan kommer en mindre del gå till vårt diabetesprojekt. Det sistnämnda är ett mycket spännande projekt och uppstod genom arbetet att förstå hur molekylen FOL-005 fungerar. Det har visat sig att våra molekyler har en mycket potent effekt att stimulera insulinproduktion i celler från bukspottskörteln.
– Follicum är en del av ett stort nätverk av cirka 150 forskare och sex bolag (bland annat Pfizer, Novo Nordisk, Johnson & Johnson) som är finansierat av Stiftelsen för strategisk forskning. Den forskargrupp vi arbetar med fick även nyligen ett anslag från Novo Nordisk Foundation på 400 000 DKK, för att undersöka mekanismerna med våra substanser. Det är ovanligt att ett så här tidigt projekt erhåller finansiering och vi är mycket glada för det. Vi kommer ändå att behöva avsätta cirka tio procent av emissionspengarna till detta diabetesprojekt. Men det kan eventuellt bli mindre än så, just på grund av att vi får dessa anslag, d v s merparten av vår diabetesforskning är finansierad med externa medel.
Vilka är de främsta argumenten enligt dig till att man ska investera i Follicum?
– Det finns ett skriande behov av nya produkter mot håravfall och en enorm potential inom området. Sedan vi blev listade på Aktietorget i november 2014 har vi levererat det vi har planerat, i tid och inom budget. Vi har redovisat positiva resultat för såväl säkerhet som effekt i den första kliniska studien. Resultaten visade en statistiskt säkerställd ökning av hårväxt samt att det är väldigt många människor som svarar på behandlingen. Detta tillsammans med den oerhörda potentialen på marknaden, innebär att vi kan skapa stora värden om vi lyckas med det här projektet. Sedan hoppas vi att investerare även inser att diabetessatsningen är ett mycket intressant projekt, även om det fortfarande befinner sig på ett tidigt stadie.
– Det är sällan ett så pass lågt värderat bolag (65MSEK, red anm) har den typen av möjligheter som vi har, med två projekt varav det ena befinner sig i klinisk fas. Det är självklart lätt att prata i egen sak, men vi har svårt att förstå hur marknaden kan värdera ett bolag på den här nivån, givet dessa möjligheter och de resultat vi har visat. Därför tycker vi att både befintliga och nya aktieägare borde vara intresserade av att teckna aktier i den kommande emissionen.
Avslutningsvis, äger du själv aktier i Follicum och avser du att teckna i emissionen?
– Jag äger idag 1,4% av Follicum. Jag avser att teckna i emissionen men kan tyvärr inte teckna min andel fullt ut.
Läs även: Kapitalinjektion i Follicums projekt för stimulering av hårväxt

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev