Home Nyheter Kapitalinjektion i Follicums projekt för stimulering av hårväxt

Kapitalinjektion i Follicums projekt för stimulering av hårväxt

Kapitalinjektion i Follicums projekt för stimulering av hårväxt

10 oktober, 2017

Follicums huvudfokus är att utveckla nya läkemedel för reglering av hårväxt. En god säkerhetsprofil och god effekt av läkemedelskandidaten FOL-005 visades i den nyligen slutförda kliniska fas I/II-säkerhetsstudien vid Charité-sjukhuset i Berlin. Under utvecklingsarbetet med att förstå verkningsmekanismen av FOL-005 gjordes upptäckten att Follicums substanser hade positiv effekt på sjukdomsprocesserna i diabetes, bland annat förmågan att frisätta insulin. Fynden ledde till en patentansökan för en ny diabetesbehandling. Follicum deltar också i ett spännande forskningsprojekt tillsammans med läkemedelsjättar som Novo Nordisk, Pfizer och J&J Innovation. Bolagets huvudfokus är fortfarande FOL-005 för indikationer inom hårväxtreglering. Nu tar bolaget in 23 miljoner i en företrädesemission för att säkra den fortsatta utvecklingen av den lovande läkemedelskandidaten FOL-005 som en ny effektiv och säker produkt för att stimulera hårväxt.
Just nu planerar Lundabaserade Follicum en ny klinisk fas II studie på skalp för att bekräfta de positiva kliniska resultat man sett på stimulering av hårväxt med FOL-005. För att finansiera framförallt klinisk utveckling i fas II, samt framtagandet av en användarvänlig beredningsform av substansen, tar bolaget in 23 MSEK i en företrädesemission som pågår mellan 6-20 oktober. Teckningsförbindelser har erhållits från bolagets större aktieägare och man har även garantiutfästelser från externa investerare motsvarande cirka 82 procent av det totala emissionsbeloppet.

Jan Alenfall, VD Follicum

VD i Follicum är Jan Alenfall, som har en doktorsexamen och över 20 års erfarenhet av farmaceutisk utveckling och forskning, däribland forskning gällande nya läkemedel för immunologiska sjukdomar och cancer. Alenfall har bl.a. varit chef för preklinisk och klinisk utveckling i Bioglan och forskningschef på Probi AB, samt skrivit och medförfattat 17 publikationer i vetenskapliga tidskrifter och har sju patentansökningar.
Substanserna gav upphov till aktivering av hårsäckar
Efter upptäckten att bolagets substanser ger upphov till kraftig stimulering av hårväxt i möss år 2011, har viktiga prekliniska och toxikologiska studier genomförts. Under året kom resultatet från en klinisk fas I/II-säkerhetsstudie vid Charité-sjukhuset i Berlin, som visade att FOL-005 har en god säkerhetsprofil. Man kunde dessutom se en statistiskt säkerställd stimulering av hårtillväxt för en av de testade doserna.
Idag finns det ett stort behov för nya effektiva och säkra preparat för att stimulera hårväxt hos både män och kvinnor. De existerande produkterna har begränsad effekt och kan inte användas av alla drabbade människor. Follicums starka förvissning är att substanserna som härstammar från modifierade kroppsegna proteiner – det vill säga att de finns naturligt i kroppen, kan utvecklas till säkra, skonsamma och effektiva behandlingar.
Med dessa lovande studieresultat i bagaget, planerar bolaget nu att gå in i nästa utvecklingsfas och starta upp en ny fas II-studie på skalp för att bibehålla den höga utvecklingstakten. Till detta fordras givetvis kapital, vilket bolaget avser att säkra med den nu inledda finansieringsrundan om 23 MSEK.

»Parallellt med utvecklingsarbetet av FOL-005 för stimulering av hårväxt, nya kandidater inom hårområdet samt med diabetesforskningen arbetar vi med att identifiera industriella aktörer, till vilka FOL-005 skulle kunna licensieras ut, helt eller delvis« – VD Jan Alenfall ur emissionsprospektet

Så skall emissionsbeloppet användas
Kapitalet ska användas till tre huvudsakliga aktiviteter. Den första aktiviteten är att genomföra en fas II-studie där effekten av FOL-005 studeras på skalpen på människor, medan den andra är att driva utvecklingen av en ny topikal beredningsform vidare mot en slutlig produkt. Hittills har tre lovande typer av formuleringar tagits fram, två krämtyper och en torr formulering, vilka nu måste testas vidare för att undersöka bl.a. hållbarheten hos substans och produkt.
Bolagets rimliga bedömning är att man med en färdigutvecklad, attraktiv formulering stärker sin position vid förhandlingar med en potentiell affärspartner, samt att en ny formulering dessutom kan leda till nya patentmöjligheter för att ge ett utökat skydd.
Lovande sidospår ledde till samarbete med läkemedelsjättar
Den tredje aktiviteten är att fortsätta den pre-kliniska utvecklingen inom diabetes. Tidigare i år kunde Follicum meddela att en patentansökan inom diabetes hade lämnats in, omfattande varianter av mänskliga proteiner. Upptäckten att den nya substansgruppen har positiva effekter på flera sjukdomsdrivande processer i diabetes, gjordes vid de prekliniska studier som undersökte verkningsmekanismen av FOL-005. Resultaten visade bland annat på en positiv effekt på frisättning av insulin.
Follicum deltar sedan maj 2017 tillsammans med Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, Probi, CardioVax och Region Skåne/Skånes Universitetssjukhus i Malmö i ett gemensamt diabetesprojekt, med det övergripande målet att ta fram en individanpassad diabetesmedicin. Finansieringen av projektet som helhet sker med ett anslag från SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning) om cirka 100 MSEK fördelat över flera år.
En i sammanhanget viktig detalj är att forskargruppen, som leds av professor Jan Nilsson på Clinical Research Center vid Lunds Universitet, nyligen erhöll 400 000 DKK i anslag från Novo nordisk Foundation för att genomföra prekliniska diabetesstudier med Follicums peptider. Detta ser man från bolagets sida som en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att diabetesprojektet är mycket intressant ur ett utvecklingsperspektiv.
Licenspartner söks aktivt
Parallellt med utvecklingsarbetet av FOL-005 för stimulering av hårväxt och framtagandet av nya potenta kandidater inom detta område, samt diabetesforskningen, arbetar Follicum med att identifiera läkemedelsbolag, till vilka FOL-005 helt eller delvis skulle kunna licensieras ut eller säljas till. Något som sannolikt underlättar i det proaktiva arbetet att finna industriella partners, är det faktum att man till bolagets Scientific Advisory Board har rekryterat flera världsledande forskare inom hårforskningsområdet, och numera även inom diabetesområdet. I och med denna tillförda kompetens har Follicum ett värdefullt nätverk som kan visa sig få betydelse i samband med de framtida licensförhandlingar som bolaget med vd Jan Alenfall i spetsen avser att hålla med lämpliga samarbetspartners.
Viktiga patent är på plats i relevanta marknader

Patentfamilj Ansökan patent Godkänt patent Giltighet
Patent 1: Stimulering av hårväxt Australien, Brasilien, Europa, Hong Kong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Ryssland, Sydkorea, USA Australien, Europa (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland, Österrike), Hong Kong, Japan, Ryssland, USA 2032
Patent 2: Inhibering av hårväxt Australien, Brasilien, Europa, Israel, Japan, Kanada, Kina, Mexiko, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA Nationell granskning påbörjad 2035
Patent 3: Diabetes Ansökan inlämnad 2038

Marknadspotentialen för Follicums projekt
Marknad för stimulering av hårväxt
Den globala marknaden för stimulering av hårväxt uppgår till mer än 3 mdr USD och den enskilt största marknaden är USA. Vid 35 års ålder upplever två tredjedelar av amerikanska män ett märkbart håravfall och vid femtioårsåldern är det ungefär 85 procent som har drabbats. För cirka 25 procent av män som lider av håravfall börjar håravfallsprocessen redan i tjugoårsåldern. Även många kvinnor drabbas av håravfall, faktum är att 40 procent av alla personer som drabbas av håravfall i USA är kvinnor. Eftersom det saknas effektiva och säkra läkemedel är behovet av nya effektiva produkter för att hjälpa drabbade således mycket omfattande. Den globala marknaden för håravfall beräknas till 7,3 mdr USD 2015 varav läkemedel utgör ca hälften. Marknaden beräknas öka till 11,8 mdr USD år 2024.
En omfattande diabetesmarknad
Diabetes är en växande folksjukdom där merparten av fallen (90 %) uppkommer på grund av vällevnad så som felaktig kost, rökning, alkohol och brist på motion – så kallad diabetes typ 2. Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar antalet personer med diabetes till fler än 420 miljoner i världen. Inom 20 år förväntas patientgruppen som lider av diabetes dessutom ha fördubblats. Till detta kommer ett mörkertal med ännu oupptäckt diabetes och typ 1 diabetes som oftast drabbar barn.
Bland tillgängliga icke insulinbaserade läkemedel för behandling av diabetes, finns bland andra GLP-1-analoger som väntas öka med mer än 12 % de kommande tio åren. Den marknadsledande produkten, Victoza från Novo Nordisk, är inriktad på diabetes typ 2. Victoza har en marknadsandel på 60 % inom segementet och omsatte under 2016 mer än 2,2 mdr USD.
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Aktietorget

TECKNINGSPERIOD

6 okt – 20 okt

TECKNINGSKURS

2,20 kr/aktie

TECKNINGSRÄTTER

Tre (3) befintliga aktier på avstämningsdagen 4 okt berättigar till teckning av två (2) aktier. En (1) befintlig aktie berättigar till två (2) teckningsrätter och tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

TECKNINGSÅTAGANDEN

Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden upp till totalt 82 procent av den initiala emissionsvolymen.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
tecknsedel-ikon1
[divider]ÖVRIGT[/divider]

INVESTERARTRÄFFAR

Hör om bolagets framtidsplaner och den aktuella företrädesemissionen. Informationsträffarna är gratis och det bjuds på lättare förtäring. Anmälan till träffarna görs på länkarna nedan.
12 oktober 2017, kl. 17.30 – 18.00.  Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund. Anmälan.
17 oktober 2017, kl. 16.30 – 17.00.  Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm. Anmälan.
MEDIA
Aktiedagen Malmö 27 sept 2017

Börsveckans småbolagsdag 23 aug 2017

ANALYSER
Aktiespararna: “En låg emissionskurs talar för att teckna”. Läs mer här.
ÖVRIGT
Samtliga dokument rörande emissionen kan nås här


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev