Home Nyheter Oral Mukosit – ett potentiellt guldägg för BrainCool

Oral Mukosit – ett potentiellt guldägg för BrainCool

Oral Mukosit – ett potentiellt guldägg för BrainCool

27 september, 2017

Oral mukosit (OM) drabbar många cancerpatienter i samband med kemoterapi eller strålbehandling. Blödande sår, smärta och inflammation i munnens slemhinnor gör att patienten får svårt att äta och dricka och i värsta fall tvingas avbryta cancerbehandlingen, med risk för ökad dödlighet. Idag saknas effektiv behandling mot OM och både det medicinska behovet och marknadspotentialen är betydande. BioStock har fångat upp en högaktuell licensaffär på miljardnivå inom fältet som tydligt indikerar att BrainCool, som just nu utvärderar sin produkt COORAL System för att förebygga uppkomsten av OM med medicinsk kylning, ruvar på ett potentiellt guldägg. 

Stor licensaffär inom OM viktig signal för BrainCool

Det franska onkologibolaget Onexo offentliggjorde nyligen att man utlicensierat de globala rättigheterna för all vidare utveckling och kommersialisering av läkemedelskandidaten Validive, som genomgått fas II-studier, till amerikanska Monopar Therapeutics. Det “baktunga” avtalet omfattar dels en blygsam upfrontbetalning om 1 miljon USD, dels mer iögonfallande milstolpesbetalningar om upp till 108 miljoner USD, eller motsvarande knappt 900 miljoner svenska kronor. Därutöver tillkommer royalties på all framtida försäljning. Monopar ska enligt avtalet även bekosta alla återstående utvecklings-, regulatoriska och kommersialiseringsaktiviteter med Validive.

Medicinsk kylning har visat lovande potential

Att det presenteras licensaffärer i nära miljardklassen med läkemedelskandidater mot oral mukosit är naturligtvis av största intresse för medicinteknikbolaget BrainCool i Lund. Extra kittlande i sammanhanget är att hypotermi, eller medicinsk kylning, har visat sig ha potential att mildra eller till och med helt förhindra uppkomsten av oral mukosit, något inga idag befintliga läkemedel på marknaden har lyckats uppnå.
Bolaget utvärderar för närvarande sin produkt COORAL System i en stor multicenterstudie ledd av Karolinska Universitetssjukhuset omfattande totalt 180 patienter, vilket gör det till den just nu största hypotermistudien i världen inom oral mukosit. Studien kommer även att kunna ligga till grund för ansökan om marknadsgodkännande i USA.
Nyligen fick BrainCool också en artikel godkänd för publicering i den vetenskapliga tidskriften Cancer Chemotherapy and Pharmacology, med titeln “Innovative intraoral cooling device better tolerated and equally effective as ice cooling“. Artikeln behandlar dels resultat från utvärdering i friska frivilliga, dels initiala resultat från behandling med Cooral System av ett antal OM-patienter som inte omfattas av den pågående större kliniska studien.
Kylning med is problematiskt
Försök med att låta patienter tugga på isbitar eller “ischips” har också visat positiv effekt, men den intensiva nedkylningen sätter en gräns för vad patienterna kan tolerera, samtidigt som en annan viktig nackdel är att metoden är förknippad med infektionsrisker p.g.a. varierande vattenkvalitet. I den ovan nämnda studien på friska frivilliga, vars resultat även publicerats i Blood Journal, konstaterades betydligt bättre tolererbarhet med BrainCools orala device för kylning än med isbitar.

Klinisk evidens viktig milstolpe för BrainCool

Målet med BrainCools nu pågående OM-studie är i korta drag att etablera klinisk evidens för behandling av OM-patienter med COORAL System för prevention av oral mukosit, samt mäta tolererbarhet hos patienterna, samtidigt som man även utvärderar olika hälsoekonomiska parametrar. BioStocks bedömning är att bolaget dessutom räknar med att studien ska resultera i en publikation i någon av de tyngre vetenskapliga tidskrifterna. Som jämförelse publicerades t.ex. skalpkylningsbolaget Dignitanas kliniska studie i USA, som omfattade cirka 120 patienter, i New England Journal of Medicine. Studien utgjorde även underlag för marknadsgodkännande för Dignitana på USA-marknaden.

Lyckas BrainCool nå den viktiga milstolpen klinisk evidens och få publicering av studieresultaten har man följdaktligen lagt en mycket solid klinisk grund att stå på inför den kommande marknadslanseringen av COORAL.

Lyckas BrainCool nå den viktiga milstolpen klinisk evidens och få publicering av studieresultaten har man lagt en mycket solid klinisk grund att stå på inför den kommande marknadslanseringen av COORAL. Detta är också uttalade delar i ledningens marknadsstrategi för att snabbt skapa acceptans för sin produkt bland onkologer och kunna generera försäljning.

Stora ouppfyllda medicinska behov kan ge snabbare godkännande

Vidden av problematiken kring oral mukosit hos cancerpatienter har tydligt understrukits av den amerikanska läkmedelsmyndigheten FDA som har beviljat BrainCools OM-projekt ett för medicintekniska produkter relativt ovanligt regulatoriskt snabbspår, s.k. Early Access Program (EAP) med priority review. Myndigheten beviljade förra året även s.k. fast track designation till GC4419 som är bioteknikbolaget Galera Therapeutics läkemedelskandidat inom samma indikation. I korthet betyder detta att man från FDA:s sida är måna om att prioritera att en effektiv behandling kommer marknaden tillgodo.

Bred utvecklingspipeline indikerar stort branschintresse

Även i läkemedelsindustrin är intresset för OM betydande och ett flertal bolag har läkemedelskandidater under utveckling. En översikt från analysfirman Research&Markets som publicerades i augusti över den globala pipelinen inom oral mukosit, räknade till totalt 18 kandidater under utveckling varav endast en befinner sig i fas III, SGX942 från Soligenix. Ytterligare sju läkemedelskandidater är i fas II-studier, fyra i fas I, fem kandidater befinner sig fortfarande i prekliniskt stadium och ytterligare en noterades vara i tidigt forskningsskede eller s.k. “tidig upptäcktsfas”.

Fördelningen av olika läkemedelstyper under utveckling.

Svenska Moberg Pharma rapporterade i början av 2016 positiva resultat från en fas II-studie med sin kandidat BUPI. Nyligen lämnade man också in en ansökan för en fas III-studie som kommer att genomföras i Indien och finansieras av bolagets partner Cadila Pharmaceuticals. I juni i år meddelade även ovan nämnda Galera Therapeutics att man slutfört patientrekryteringen till en fas IIb-studie omfattande 223 personer med huvud- och nackcancer, med förväntad presentation av fullständiga studieresultat under Q4 2017.

Marknadspotentialen är omfattande

En banbrytande, effektiv first-in-class-behandling mot oral mukosit kommer att betinga ett stort marknadsvärde. Exempelvis uppskattar Moberg Pharma den årliga försäljningspotentialen för sin OM-kandidat BUPI till mellan 50-100 miljoner USD vid eventuell framgångsrik kommersialisering inom oral mukosit, och ytterligare åtminstone en indikation. Bolagets siffror är knappast i överkant – omkring 90 procent av alla cancerpatienter som genomgår strålning och 40 procent av patienterna som får kemoterapi utvecklar oral mukosit. Enbart i USA får uppskattningsvis 500 000 patienter årligen OM, och globalt räknat uppskattas det potentiella marknadsvärdet för oral mukosit att överstiga 1 miljard dollar de närmaste åren.

Vårdkostnader vid OM
Kartläggning av ökade vårdkostnader vid OM.

Kraftigt ökade vårdkostnader borgar för attraktiv prissättning

Utöver stort lidande för den enskilde cancerpatienten genererar OM även enorma vårdkostnader. Svårare fall kräver vanligen behandling med opioidanalgetika, d.v.s. starka smärtstillande mediciner, och det kan även bli nödvändigt att ge patienten nasogastrisk eller intravenös näring.
Sammantaget innebär dessa komplikationer längre sjukhusvistelse och kraftigt ökade omvårdnadskostnader för patienter som drabbas av OM jämfört med andra patienter. En kartläggning gjord 2008 (se fig. ovan) visade att kostnaderna i princip fördubblades, vilket räknat på dåtida kostnader för sjukhusvård etc. innebar en ökning med ca 17 000 USD eller motsvarande ca 130 000 svenska kronor per patient. Räknat på dagens vårdtariffer torde kostnaderna vara ännu högre. 

De stora möjliga samhällsekonomiska besparingarna, i kombination med risken för ökad dödlighet till följd av att OM orsakar avbrott i cancerbehandlingen, innebär att en effektiv och förebyggande behandling bör kunna prissättas i ett relativt högt intervall. Ett tydligt exempel på detta hittar vi i det hittills enda godkända läkemedlet mot oral mukosit, Palifermin (Kepivance), som dock har dragits tillbaka från den Europeiska marknaden, som var prissatt till hela 10 000 USD för en behandling om sex doser.

Antalet patienter och behandlingstillfällen driver upp marknadsvärdet

Även om OM är mycket vanligt förekommande är det dock inte enbart den stora patientpopulationen och det stora medicinska behovet som driver upp det potentiella marknadsvärdet. Tidigare nämnda Soligenix, som har en läkemedelskandidat i fas III, har argumenterat för att tidig preventiv behandling är ett måste eftersom de biologiska processer som triggar uppkomsten av oral mukosit sätts igång redan vid den första strålningsdosen. Preventiva insatser för att motverka uppkomsten av OM bör därför inledas redan dag ett och bibehållas genom hela behandlingsregimen. Om dessa insatser görs med ett läkemedel eller med hjälp kylning torde vara av underordnad betydelse, då poängen är att man vill förebygga problem innan de uppstår.

Slutsats: Oral mukosit kan bli lönsamt “sidoprojekt”

Soligenix, som primärt inriktar sig på behandling av patienter med huvud- och nackcancer (HNC), en grupp som löper särskilt hög risk att drabbas av OM, räknar med cirka 50 000 nya fall av HNC varje år enbart i USA. Man uppskattar dessutom att just HNC endast utgör cirka 20 procent av den totala potentiella OM-marknaden. Globalt sett och räknat över samtliga cancertyper är alltså den potentiella marknaden för behandling av oral mukosit enorm.
BrainCool har en cashflowdriven affärsmodell som, utöver själva systemen, bygger på försäljning av engångsprodukter. I fallet med COORAL handlar det om sterila engångsmunstycken i silikon som ska användas för att kyla patienterna oralt. Försäljningspotentialen är följdaktligen enorm om man skulle lyckas etablera preventiv behandling vid upprepade tillfällen som standard of care för varje cancerpatient som riskerar att utveckla oral mukosit – vilket i teorin innebär samtliga patienter.
BioStocks slutsats är att investerare gör rätt i att noggrant bevaka BrainCools pågående studie med COORAL System inom OM. Faller studien väl ut, vilket man att döma av bolagets hittillsvarande kommunikation kring projektet har stora förhoppningar om, kan oral mukosit bli ett mycket värdefullt affärsområde för BrainCools aktieägare. Detta trots att COORAL i praktiken är att betrakta som ett spännande sidoprojekt för bolaget jämte dess primära utvecklingsspår med The BrainCool System inom stroke och hjärtstopp – även de med potentiella miljardmarknader i sikte.
Läs mer: Onexo grants exclusive worldwide license for Validive to Monopar Therapeutics
Läs även: VD-intervju: Glödhett BrainCool behåller iskylan
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev