Home Nyheter Nya forskningsrön: E-cigaretter kan vara skadligare än vanliga cigaretter

Nya forskningsrön: E-cigaretter kan vara skadligare än vanliga cigaretter

Nya forskningsrön: E-cigaretter kan vara skadligare än vanliga cigaretter

18 november, 2016

Marknaden för rökavvänjningsprodukter i form av elektroniska cigaretter har fullkomligen exploderat de senaste åren, då nya produkter som introducerats på marknaden av många betraktas som ofarliga substitut till vanliga cigaretter. Nu visar dock tre nya vetenskapliga studier att så kallade e-cigg kan vara lika farliga, eller ännu farligare än cigaretter. De nya rönen kan komma till fördel för Malmöbaserade Enorama Pharma som utvecklar medicinska tuggummin som drug delivery-format. Enoramas initiala fokus ligger på nikotintuggummi för rökavvänjning och bolagets första produkt väntas komma ut på marknaden 2018, med goda chanser att slå sig fram i konkurrensen.
Allt eftersom de nya studieresultaten, som visar att e-cigaretter är mer hälsovådliga än vad allmänheten tidigare känt till, får större spridning kan det också bli aktuellt med en viss marknadsförskjutning till förmån för originalprodukten bland nikotinsubstitut – nikotintuggummin. Som BioStock tidigare konstaterat så växer dock marknaden för Enorama Pharmas produkter kraftigt även oaktat vad forskningen kring e-cigaretter framöver kommer fram till. Detta till följd av allt hårdare lagstiftning kring rökning i offentliga miljöer och allt större inskränkningar för rökare, där vi ännu inte vet hur bruket av e-cigaretter kan komma att regleras.
E-cigaretter skadligare för oral hälsa än cigarettrök visar forskning
Elektroniska cigaretter eller e-cigaretter marknadsförs ofta som ett säkrare alternativ till vanliga cigaretter. Nu visar emellertid en studie publicerad i tidskriften Oncotarget att de kemikalier som finns i e-cigaretternas ånga är lika skadliga och i vissa fall mer skadliga för den orala hälsan och cellerna i munnen, än tobaksrök. I själva verket finns det flera nya vetenskapliga rön som tyder på att e-cigaretter inte är så ofarliga som många kanske hittills trott. Det visare en kortare översikt över den senaste forskningen på området som BioStock har gjort.
Skador på tandkött, tandlossning och muncancer
Studien som utfördes vid University of Rochester School of Medicine and Dentistry i New York, visar att e-cigaretter kan leda till en rad orala hälsoproblem som skador på tandköttet, tandlossning och muncancer. Dessa batteridrivna enheter som innehåller en uppvärmningsanordning och en patron med en vätskelösning, har blivit en allt vanligare syn de senaste åren. När användaren andas in e-cigaretten förångas vätskan genom uppvärmning, och även om e-cigaretter inte innehåller tobak – en i åtskilliga vetenskapliga studier konstaterad orsak till utvecklingen av många allvarliga sjukdomar som cancer – så innehåller de likafullt nikotin. Men de innehåller även andra kemikalier och smakämnen, och det är kring dessa som forskarvärlden har börjat göra fler och fler upptäcker som tyder på att e-cigaretter kan medföra en hälsorisk.
Användningen av e-cigaretter ökar bland ungdomar
Enligt Amerikanska Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har användningen av e-cigaretter ökat med 900 procent de senaste åren, och särskilt bland ungdomar. Förra året använde 16 procent av de amerikanska gymnasieeleverna e-cigaretter, jämfört med endast 1,5 procent år 2011. E-cigaretter har med visst fog ansetts vara mer hälsosamt än traditionell rökning, men eftersom fenomenet är relativt nytt är kunskaperna om de långsiktiga effekterna på hälsan dåligt utredda, menar forskarna bakom studien vid University of Rochester School of Medicine and Dentistry in New York. Att det fortfarande anses som ofarligt är inte förvånande när till och med det amerikanska läkemedelsverket FDA till och med augusti betecknade vätskorna som “i allmänhet säkra”, en klassificering som innebär att de ska vara säkra för oral konsumtion. Från och med 8 augusti i år så har dock FDA ändrat mandatet kring e-cigaretter till att nu regleras som tobaksvaror, samtidigt som man har förbjudit försäljning till minderåriga. De klassificeras numera också som drug delivery-anordningar. Mer om FDAs nya hårdare regleringar nedan.
Ett tänkbart problem med FDAs tidigare klassificering är att matsmältningssystemet och andningssystemet är mycket olika. Medan magen kan bryta ned det vi konsumerar med syror och enzymer, saknar andningsorganen motsvarande förmåga att ta hand om ångor. De potentiella toxiska effekterna av att oralt andas in förångad vätska baserad på e-cigaretternas kemikalier, har såvitt känt inte heller utvärderats tillräckligt för att säkert kunna fastslå att det är ofarligt för t.ex. lungorna. Den senaste forskningen har dock mer att berätta om effekterna på munhälsan.
Skador på tandköttets vävnadsceller
Kunskapsluckan med begränsade vetenskapliga belägg för hur e-cigaretter påverkar vår hälsa fick forskarna vid Rochester School of Medicine and Dentistry i New York att inleda en klinisk studie där man utsatte icke-rökare för antingen tobaksmaksatt ånga innehållandes 16 milligram nikotin, samt ånga smaksatt med mentol med 13-16 milligram nikotin eller ingen nikotin. Forskarna fann att all e-cigarettånga orsakade skador på tandköttets vävnadsceller, helt jämförbart med den som orsakas av exponering för vanlig tobaksrök. När ångorna från e-cigaretterna bränns så frigör cellerna inflammatoriska proteiner, vilket i sin tur förvärrar den intracellulära påfrestningen, som sedan resulterar i skador som kan leda till olika orala sjukdomar, menar forskarna.
De konstaterar vidare att nikotin är en känd bidragande orsak till sjukdomar i tandköttet, men att aromen från e-cigaretter tycks förvärra cellskadorna som orsakas av e-cigaretternas ånga, och i synnerhet med de som var smaksatta med mentol. Slutsatsen av studien är därför att e-cigaretter kan få negativa konsekvenser för den orala eller parodontala hälsan.
Tre dagars exponering av ånga från e-cigaretter dödade 53 procent av muncellerna
I en annan nyligen publicerad studie i Journal of Cellular Physiology, kunde forskare vid fakulteten för odontologi vid Université Laval i Kanada notera en hög grad av celldöd efter bara några dagar efter exponering för e-cigaretter. I denna studie placerades epitelceller från munnen i en kammare som innehöll en vätska som liknar saliv. För att simulera den förångning som sker i e-cigaretter, pumpade forskarna in ånga i kammaren med en hastighet av två rökpuffar per 5 sekunder en gång per minut under 15 minuter per dag, inalles utfört över 1, 2 eller 3 dagar. När man sedan analyserade de exponerade epitelcellerna under mikroskop fann man en signifikant ökad hastighet för cellskada och celldöd. Graden av skadade eller döda oexponerade celler är cirka 2 procent, men vid exponering för e-cigarettånga, ökade antalet döda eller döende celler till 18 procent, 40 procent och 53 procent över en, två, respektive 3 dagar. En förbluffande ökning som alltså ställer de förment ofarliga e-cigaretterna i ny dager.
De långsiktiga effekterna av cellskador som orsakas av e-cigarett är fortfarande oklart, men de kanadensiska forskarna menar att slutsatserna bör leda till viss vaksamhet och oro. Nu kommer forskarna gå vidare i större studier för att kunna bekräfta de hittillsvarande resultaten.
– Skador på den defensiva barriären i munnen kan öka risken för infektion, inflammation och sjukdomar i tandköttet. På längre sikt kan det också öka risken för cancer. Detta är vad vi kommer att undersöka i framtiden, säger Dr. Mahmoud Rouabhia vid Université Laval i Kanada.
Nedsatt immmunsvar med vanlig smaksättning
En tredje studie, utförd vid School of Medicine på University of North Carolina, har tidigare i år visat att vätskor för e-cigaretter baserat på kanelaldehyd, den kemikalie som ger kanelsmak till e-cigaretter, har en betydande negativ inverkan på epitelceller som skulle kunna sätta igång en kedja av cellulära mekanismer, med potentiellt nedsatt immunsvar i lungan. Forskarna fann att kemikalierna påverkar immunförsvarets viktiga respiratoriska immunceller negativt, såsom makrofager, naturliga mördarceller och neutrofiler (utgör 60 procent av alla vita blodkroppar och är en viktig komponent i det icke-specifika immunförsvaret). Studien presenterades vid American Association for the Advancement of Science annual meeting i Washington (AAAS) tidigare i år.
I denna studie tog forskarna även vävnadsprover från epitelskiktet i näshålan hos rökare, icke-rökare och e-cigarettanvändare för att analysera förändringar i uttrycket av de nära 600 gener som är involverade i immunsvaret. De testade sedan nässköljvätska, urin- och blodprover som erhållits från deltagarna för att upptäcka förändringar i genetiska och proteomik-markörer för tobak och nikotinexponering samt andra markörer för inflammation eller immunsvar. Hos vanliga cigarettrökare observerade de tecken på att ett antal viktiga immungener i nässlemhinnan undertrycktes. Förvånande nog fann man samma genetiska förändringar hos e-cigarettanvändare, liksom hämning av ytterligare immungener. Deras resultat antyder därmed att e-cigaretter har en ännu bredare effekt på det andningsmukosala immunsvarsystemet än vanliga cigaretter.
Stor marknad för Enoramas primära produktkandidat
I takt med människors ökande kunskap kring hur hälsofarlig tobaksrökning är, har det vuxit fram en allt större marknad med rökavvänjningsprodukter som inte ger upphov till farlig tobaksrök vid användning. Produkterna kallas även för Smoking Cessation and Nicotine De-addiction. Till dessa produkter räknas allt från receptbelagda mediciner, e-cigaretter samt Nicotine Replacement Therapy (NRT), och det är inom det sistnämnda marknadssegmentet som Enorama Pharma är aktiva. Av denna totala marknad utgör andelen för nikotintuggummin mellan 40-50 procent.
Marknaden för e-cigaretter har som påpekats vuxit fram snabbt de senaste åren, och frågan är nu om de nya forskningsrönen i någon mån kommer påverka opinionen mot bruket av dessa produkter. Detta är förstås avhängigt att resultaten kan bekräftas i större studier, för att sedan röra sig över till opinionsbildning och medial uppmärksamhet. Att sia om hur snabbt en sådan eventuell förskjutning bort från både konventionella cigaretter och e-cigaretter, mot tuggummin, kan gå är vanskligt.
Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att det finns en miljard rökare i världen och ungefär sex miljoner rökare dör varje år i sjukdomar relaterade till tobaksrökning, varav 600 000 på grund av passiv rökning. Den globala marknaden för rökavvänjningsprodukter värderades till över 7 miljarder USD år 2015, pådriven av ökad kunskap kring rökningsrelaterade sjukdomar som KOL, hjärtsjukdomar och lungcancer. En undersökning från analyshuset Grand View Research visar att marknaden väntas öka i värde till 21,8 miljarder USD år 2024.
Nästa fokus: allergibehandling – en växande miljardmarknad som drivs av generikaförsäljning
Allergier är ett brett samlingsnamn som omfattar en mängd olika besvär som kan utlösas av väldigt många olika faktorer. En indikation som Enorama Pharma tidigare i år kommunicerade att man kommer att inrikta sig mot är allergisk rinit – ett inflammatoriskt tillstånd som framkallas av en allergisk reaktion i nässlemhinnan, som enligt uppgift beräknas drabba cirka en tredjedel av Sveriges befolkning.
Patentskyddet har gått ut för de flesta antihistaminer som traditionellt använts som aktiv substans vid behandling av allergisk rinit. Den globala marknaden för behandling av allergisk rinit uppskattas vara värd 12 miljarder dollar år 2020, enligt researchbolaget Technavio, samtidigt som den aktuella generikamarknaden beräknas växa med 11 procent per år.
Vilken effekt kommer de alltmer restriktiva lagarna mot e-cigaretter och vanliga cigaretter att leda till?
En starkt marknadsdrivande trend världen över för rökavväjningsprodukter, är de nya lagar som kontinuerligt inskränker möjligheterna att röka inomhus och i offentliga miljöer. Dessa lagar har av naturliga orsaker främst riktat in sig på vanlig tobaksrökning, men nu kommer allt fler inskräkningar som reglerar även var man får använda e-cigaretter. I USA exempelvis är det endast delstaterna Nebraska, Nevada, Rhode Island och Tennessee som inte inte reglerar inomhusrökning. Så i takt med att fler lokala och statliga jurisdiktioner förbjuder e-cigaretter i miljöer som barer, restauranger och på arbetsplatser, ökar marknadsunderlaget för Enorama Pharma och dess konkurrenter, främst de marknadsdominerande Nicorette och Nicotinell.
I augusti 2016 rekommenderade dessutom Världshälsoorganisationen (WHO) att e-cigaretter bör förbjudas i inomhus eller där rökning redan är förbjudet på grund av deras potential att utsätta icke-rökare för kemikalier och aerosal inomhus.
FDAs nya regleringar försvårar för tillverkarna och kan fördyra produkter
I maj i år antog amerikanska U.S Food and Drug Administration (FDA) nya regler som kan få avgörande betydelse för hur marknaden kring e-cigaretter utvecklas. I det nya direktivet anges att varje produkt måste registeras genom en dyr och tidskrävande process som kallas Premarket Tobacco Application (PMTA), vilket kommer kosta många företag miljoner dollar, med sannolika prishöjningar för slutkonsumenten som effekt. FDA beräknar att de bara kommer få cirka 1500 PMTAs de kommande två åren och eftersom företagen bara har de dessa två år på sig för att göra nyansökningar för sina befintliga produkter, så kommer många av de cirka 4000 tillverkarna av e-cigaretter och e-vätska att gå i konkurs. För de som blir kvar på marknaden blir kostnaderna höga för att registrera flera smaker av e-vätska, vilket med stor sannolikhet kommer sippra ned i ökade konsumentpriser, vilket i sin tur kan verka avskräckande på köplusten.
Dessutom kräver numera FDA att alla som har gjort modifierade versioner av e-cigaretter, och sådana finns det gott om, måste registrera om samtliga delar för att bevisa att varje möjlig utformning leder till en säker produkt. Sammantaget gör dessa hårda regleringar att att marknaden för e-cigaretter kommer få sig en törn. FDA reglerar enbart den amerikanska marknaden, men det är inte osannolikt att fler läkemedelsmyndigheter och beslutande regulatoriska myndigheter på andra kontinenter följer i FDAs spår och antar fler inskränkningar kring e-cigaretter i takt med nya forskningsrön publiceras, och i takt med att övrig lagstiftning reglerar användandet.
Enorama Pharmas framtid i kontexten av regleringar och nya forskningsrön
Som BioStock tidigare har konstaterat i en analys av Enorama Pharma så anser vi att bolaget står inför ett spännande skede då man befinner sig relativt nära marknad – man har en produkt som skall vara färdigutvecklad under detta år och ledningen räknar med att nödvändiga medicinska godkännanden ska vara på plats under 2018. Parallellt med utvecklingsarbetet har bolaget redan nu arbetat fram flera viktiga avtal med producenter och återförsäljare inför den kommande försäljningsstarten samma år. Ambitionen är att komma ut på den mycket stora marknaden för rökavvänjningsprodukter för konsumenter i Europa och USA under 2018-2019. Vilken roll de nya lagar som antas världen över kring hur och var e-cigaretter får användas – men också en framväxande forskningsöversikt kring skadeverkningar – kommer spela för marknadsunderlaget återstår att se. Men det är tydligt att om benen slås undan för denna jättemarknad, så är det positivt för Enorama Pharma som kan ta sina produkter till en växande marknad.
Läs mer om studien i Oncotarget
Läs mer om studien i Journal of Cellular Physiolog
Läs mer om studien vid University of North Carolina
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå fler nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev