Under 2019 har 2cureX skördat framgångarna av tidigare hårt arbete. Deras precisionsteknologi för behandling av cancer, IndiTreat, har gett positiva resultat i de senaste kliniska studierna med patienter med cancer i sen fas. Dessutom vill företaget testa denna teknik för att förhindra vissa cancerformer. Biostock tog tillfället i akt att diskutera det senaste halvårets framsteg med Henrik Harling, nyutnämnd CMO, som också berättar om varför han har stora förväntningar på bolaget under den andra delen av året och därefter.

I strävan mot sitt mål att göra IndiTreat till ett standardverktyg vid behandling av cancer, har 2cureX gjort många framsteg i år. Företaget kunde rapportera positiva resultat från sin första kliniska prövning i kolorektalcancer i februari. 2cureX uppnådde både primära och sekundära mål i en interimsanalys. I juli meddelade bolaget att deras senaste studie i bukspottkörtelcancer registrerar patienter som planerat. Dessa data banar väg för en marknadslansering av IndiTreat under 2020.

I de kliniska studier som hittills genomförts har IndiTreat använts i patienter som lider av metastaterad eller ”locally advanced disease”. I mars tog 2cureX ett första steg i förebyggande cancermedicin genom att initiera en studie av huruvida det är möjligt att forma mikropolyper från polyper (förstadie till kolorektalcancer) som avlägsnats under screeningkoloskopi. Etablerade mikropolyper kommer att testas för läkemedelskänslighet. Studien genomförs i samarbete med Universitetssjukhuset Bispebjerg och Köpenhamns Universitet.

Fakta om IndiTreat

IndiTreat är 2cureXs patenterade teknik som används för att testa och para ihop den bästa medicinska behandlingen för varje cancerpatient. Detta möjliggörs genom att etablera tusentals 3D-mikrotumörer som ser ut och fungerar som tumören och metastaser i patienten från vilken de härstammar. Dessa mikrotumörer testas mot ett brett utbud av godkända cancerläkemedel och läkemedelskombinationer för att se vilka läkemedel som mest effektivt dödar mikrotumörerna. Resultaten ger onkologen ett kraftfullt verktyg som en del av behandlingen för varje patient.

Dessutom är denna typ av teknik nödvändig för att undvika ineffektiva behandlingar, vilket utsätter patienten för biverkningar och medför risk för att utveckla resistens mot det administrerade läkemedlet. Slutligen skulle de pengar som samhället eller patienterna spenderar på ineffektiva behandlingar, kunna göra bättre nytta om de spenderades mer ”intelligent”, och inte på ineffektiva läkemedel.

»IndiTreat kommer, i samarbete med Gibson Oncology, identifiera patienter som är känsliga mot deras nya läkemedel innan patienten är inkluderad i studien. En sådan stratifiering förväntas signifikant minska antalet patienter i studien och därmed även minska både tidsåtgång och kostnader« — Dr. Henrik Harling, CMO 2cureX 

Nytt samarbete med Gibson Oncology

Under april ingick 2cureX ett nytt samarbete med det amerikanska läkemedelsbolaget Gibson Oncology för att genomföra en fas II-klinisk prövning på danska patienter med metastatisk kolorektalcancer. Studien kommer att genomföras i samarbete med Odense University Hospital och väntas ge 2cureX tillgång till ett nytt läkemedel mot cancer benämnt LMP400, vilket Gibson Oncology äger rättigheterna till genom National Cancer Institute (NCI). Studien förväntas vid ett lyckosamt utfall ge IndiTreat ännu starkare referenser då det skulle hjälpa läkemedelsbolag som Gibson Oncology att utföra cancerstudier mer exakt och snabbare än vanligt.

Övertecknad nyemission

I april genomförde 2cureX en nyemission på 24.7 Mkr som tecknades till 60 Mkr. Teckningsgraden på 241 procent indikerar ett stort intresse från investerarna och visar på ett starkt förtroende från aktieägarna. Kapitaltillskottet säkerställer att marknadslanseringen av IndiTreat får en bra start.

Dr. Harling invald som CMO

Dr. Henrik Harling, CMO 2cureX

Från och med 1 juli utsåg företaget Dr. Henrik Harling, M.D. som Chief Medical Officer (CMO) för att övervaka de kliniska prövningarna av IndiTreat, samt aktivt delta i dess lanseringsaktiviteter. Dr. Harlings omfattande kliniska erfarenhet inom cancerbehandling samt ledarskap är ovärderligt för 2cureX, vilket kommer att hjälpa bolagets första lansering. Dr. Harling som har jobbat på 2cureX som senior medicinsk och vetenskaplig rådgivare, ser en hög potential i IndiTreat och har en stark tilltro till metoden. För BioStock berättar Harling om sin nya roll som CMO och hur hans ledarskap kommer att forma bolaget framöver.

Dr. Henrik Harling, kan du berätta mer om din roll hos 2cureX och hur din mångåriga erfarenhet som kliniker kan hjälpa till att forma företagets framtid?

– Jag kan bidra med min kirurgiska och vetenskapliga erfarenhet, min djupa kunskap om sjukvården, mitt internationella nätverk och mina mångåriga samarbeten med kollegor inom onkologi, patologi och radiologi. Idag är cancerbehandling och vård tvärvetenskaplig och det är exakt vad vi på 2cureX strävar efter i våra kliniska studier.

I början av året rapporterade 2cureX positiva resultat från sin första kliniska studie inom kolorektalcancer. Kan du utveckla betydelsen av detta för 2cureX, och om man bortser från denna nyhet, vad skulle du säga har varit den viktigaste händelsen för er hittills i år?

– Jag har sett så många cancerpatienter drabbas av allvarliga biverkningar från kemoterapi, utöver symptomen från själva sjukdomen. Vilket kan vara acceptabelt förutsatt att behandlingen är effektiv, men är nästan outhärdligt om den inte är det, vilket kan förstöra livskvaliteten för obotliga patienter under den tid de har kvar.

– Så jag tror att IndiTreats förmåga att identifiera patienter som inte kommer dra nytta av en specifik kemoterapi skulle vara en enorm prestation. Vi ser också patienter som är resistenta inte bara mot en utan  flera medicinska behandlingar. Härnäst strävar vi efter att kunna dokumentera att IndiTreat förutsäger en positiv respons vid en specifik behandling och att detta korrelerar med resultatet för patienten. De positiva kliniska data från tidigare år indikerar en framgång där, i min mening, konsekvenserna för patienten kommer vara enorma.

– Det var också viktigt för mig att vår studie i bukspottkörtelcancer har fått en bra start. Bukspottkörtelcancer är en allvarlig sjukdom med förödande utsikter för patienten. Det är min förhoppning att IndiTreat kommer att erbjuda nya och mycket förbättrade behandlingsalternativ för dessa patienter.

I mars i år tillkännagav 2cureX inledandet av en genomförbarhetsstudie i samarbete med Universitetssjukhuset Bispebjerg och Köpenhamns universitet för att testa IndiTreat förmåga att bidra till behandlingen av pre-cancerösa kolonadenom. Varför är denna studie viktig och vad är dina förväntningar?

– Programmet för screening av kolorektalcancer i Danmark är ett stort steg framåt för att förbättra behandlingsutfallet och sänka förekomsten av tjocktarmscancer på grund av de mycket vanliga adenomen. Upptäckten av adenom leder emellertid till upprepade uppföljningskoloskopier under flera år. Kostnaden för samhället och obehaget för patienterna med upprepade koloskopier är betydande och det kan vara av stor betydelse om IndiTreat-testet kan identifiera läkemedelsbehandlingar som kan hämma tillväxten av adenom och till och med hindra dem från att dyka upp igen.

Den övertecknade företrädesemissionen från april är ett gott tecken på stort förtroende för IndiTreat och bolaget i allmänhet. Hur har IndiTreat förtjänat detta förtroende och vad grundar sig ditt förtroende i metoden på?

– Det är inte som en investering i en produkt från banken, vi tar riskerna om vi förstår vad det handlar om. Medicinteknik är oftast mycket komplext och inte lätt att förstå för lekmän. Även en investerare utan särskilda insikter förstår dock omedelbart principen om att undersöka effekten av ett läkemedel på den enskilda patientens sjukdom i laboratoriet innan det ges till patienten. Och vad skall jag själv göra om jag drabbas av cancer med dåliga utsikter? Inleda med en behandling och byta till en annan om den inte fungerar, eller direkt behandlas med den som visat sig effektiv i laboratoriet för min cancer? Behöver jag säga mer om varför jag har en stark tro i metoden?

Ur ett klinikerperspektiv, hur värdefullt är det nya samarbetet med Gibson Oncology, och hur gynnas bägge bolagen?

– På grund av den enorma heterogeniteten i cancerpatienternas svar på läkemedelsbehandlingar är kliniska prövningar av nya cancerläkemedel ofta mycket dyra eftersom ett stort antal patienter måste inkluderas i studier för att påvisa en betydande fördel. IndiTreat kommer, i samarbete med Gibson Oncology, identifiera patienter som är känsliga mot deras nya läkemedel innan patienten är inkluderad i studien. En sådan stratifiering förväntas signifikant minska antalet patienter i studien och därmed även minska både tidsåtgång och kostnader.

Vilka är de största utmaningarna som 2cureX för närvarande står inför, och hur planerar du att möta dessa utmaningar?

– Jag har följt 2cureX utveckling under tio år. Från en forskargrupp bestående av två personer i källaren vid min kirurgiska avdelning på Universitetssjukhuset Bispebjerg, till ett börsnoterat bioteknikbolag. En stor utmaning som vi nu står inför är att växla fokus mot marknaden utan att förlora vårt DNA, det vill säga en forskningsbaserad strategi för att arbeta mer, bättre och snabbare rörande allt vi lanserar. Vi är fast beslutna att förverkliga detta; vi pratar mycket om det och vi utbildar varandra. Jag är säker på att vi kommer att lyckas eftersom vår grupp består av ett antal erfarna individer med speciella kompetenser som samarbetar med en mycket erfaren styrelse och kliniska rådgivare.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser bolag som BioStock erhållit finansiering från.