Home Intervjuer Medivir presenterar lovande resultat i svårbehandlad patientpopulation

Medivir presenterar lovande resultat i svårbehandlad patientpopulation

Medivir

Medivir presenterar lovande resultat i svårbehandlad patientpopulation

27 juni, 2024

Medivir presenterar idag nya kliniska data från sin fas Ib/IIa-studie vid ESMO GI i München. Bolagets kandidat fostrox visar starkt förbättrade resultat i kombination med Lenvima för patienter med avancerad primär levercancer, en svårbehandlad patientgrupp som idag saknar godkända behandlingsalternativ i andra linjen.

– Vi är särskilt uppmuntrade av den varaktiga nyttan, med patienter som kvarstår på behandling mycket längre än förväntat. Mer än 10 månaders mediantid till progression är påtagligt längre än vad som tidigare uppnåtts vid andra linjens behandling med bland annat Lenvima monoterapi eller andra behandingsalternativ, säger Medivirs vd Jens Lindberg.

Medivir utvecklar fostrox för behandling av primär levercancer, hepatocellulär cancer (HCC) – den vanligaste typen av levercancer och den snabbast växande cancerformen i USA. Cirka 660 000 patienter diagnostiseras med primär levercancer globalt varje år.

Levercancer med hög dödlighet och få behandlingsalternativ

HCC är en mycket svårbehandlad cancerform och den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen. Befintliga behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv, men behandlingseffekten är ofta otillräcklig vilket gör att dödligheten ligger kvar på en hög nivå. Den nuvarande femårsöverlevnaden är mindre än 20 procent.

Standardterapin i första linjen är immunterapi och de nuvarande behandlingsriktlinjerna rekommenderar kombinationsbehandlingen Tecentriq/Avastin. För patienter som inte svarar på första linjens behandling finns inga godkända läkemedel i andra linjen. Nyligen presenterades, vid den amerikanska onkologikonferensen ASCO, bland annat nya data vid andra linjens behandling med en immunterapi, Keytruda, i kombination med ett läkemedel som heter Stivarga. Data som visade på en begränsad effekt med bland annat en median progressionsfri överlevnad om endast 2.8 månader efter Tecentriq/Avastin i första linjen.  Resultat som ytterligare bekräftar att HCC är en utmanande sjukdom att behandla med ett stort otillfredsställt medicinsk behov.

Medivir inger hopp till svårbehandlad patientpopulation

Medivirs läkemedelskandidat fostrox, i kombination med tyrosinkinashämmaren Lenvima, ger hopp till de patienter som står utan behandlingsalternativ när de har slutat svara på immunterapi. Målet är att kombinationsbehandlingen ska bli det första, godkända behandlingsalternativet efter första linjens behandling.

Fostrox är en leverriktad hämmare av cancercellernas DNA-replikation, vilket gör att den skiljer sig från befintliga första linjens HCC-behandlingar. Kandidaten levererar sin celldödande substans selektivt till tumörcellerna i levern samtidigt som skador på friska celler minimeras.

Fostrox säkerhet och tolerabilitet utvärderas just nu i en fullrekryterad fas Ib/IIa-studie i kombination med Lenvima. Nästa steg blir att inleda en global randomiserad fas IIb-studie i början av 2025 där kombinationsbehandlingen ska utvärderas jämfört med enbart Lenvima i andra linjens HCC. Medivir har etablerat ett samarbete med en global CRO (Contract Research Organization) för den kommande fas IIb-studien. Dessutom har fostrox särläkemedelsstatus för behandling av HCC i såväl USA som Europa, vilket underlättar utvecklingen.

Nya övertygande data presenteras vid ESMO GI

Nya data från fas Ib/IIa-studien visar att kombinationsbehandlingen Fostrox + Lenvima ger starkt förbättrade resultat för patienter med primär levercancer. Idag presenterar Dr Hong Jae Chon de nya resultaten från studien i en posterpresentation vid ESMO GI (European Society of Medical Oncology, Gastrointestinal Cancers) Cancer Congress i München, Tyskland. Dr Hong Jae Chon är professor vid CHA Bundang Hospital i Korea och även prövare i studien.

De nya resultaten visar att fostrox + Lenvima uppnådde en Overall Response Rate (ORR) om 24 procent och en uppskattad mediantid till progression (TTP) på 10,8 månader. Detta kan jämföras med att dagens prognos för många HCC-patienter i andra linjen, där endast 5–10 procent av patienterna svarar på nuvarande standardbehandling och en typisk TTP är 3–4 månader.

– Dessa data för fostrox + Lenvima visar mycket lovande klinisk nytta för patienter. De indikerar att när fostrox läggs till Lenvima är effekten bättre än förväntat vid Lenvima monoterapi. Jag ser fram emot att ytterligare utforska effekten av fostrox plus Lenvima i en randomiserad, kontrollerad studie, säger Dr Hong Jae Chon.

Påverkar inte normal leverfunktion

Enligt Dr Dr Hong Jae Chon finns ett behov av nya behandlingar som inte försämrar leverfunktionen och som har andra verkningsmekanismer jämfört med första linjens behandling. De flesta HCC-patienter har nedsatt leverfunktion på grund av levercirros och därför är det viktigt att behandlingen inte bara behandlar tumören, utan även skyddar från försämring av leverfunktionen. Biopsier från Medivirs studie med fostrox bekräftar selektiv DNA-skada på tumörceller, utan någon inverkan på normal leverfunktion.

Att normal leverfunktion inte påverkas stödjer tidigare säkerhets- och tolerabilitetdata, där få patienter har avbrutit behandlingen på grund av biverkningar och behovet av dosreduktion varit lägre än förväntat. Enligt de nya resultaten från studien kvarstår cirka 25 procent av patienterna på behandling och den patient som haft längst nytta behandlas fortfarande efter 22 månader, med en ihållande partiell respons.

Vd kommenterar

Jens Lindberg, vd för Medivir

BioStock sökte Medivirs vd Jens Lindberg för en kommentar.

Jens, vad är det viktigaste med de nya resultaten och hur förhåller de sig till tidigare uppdateringar?

– Två delar, dels att patienterna står kvar på behandling och har nytta klart längre än förväntat med tanke på vad tidigare studier i andra linjens HCC visat. Mediantiden till progression med fostrox + Lenvima i denna studie är påtagligt längre än vad som tidigare visats vid andra linjens behandling. Men det är också extra viktigt för denna patientgrupp att den normala leverfunktionen inte påverkas negativt varför det är väldigt uppmuntrande att vi med dessa nya resultat än en gång visar selektiv, celldödande effekt på tumörceller och att leverns normala funktion inte påverkas av fostrox leverriktade anti-tumöreffekt.

Varför är de nya resultaten hoppingivande för den svårbehandlade patientgruppen med HCC?

– Behandlingseffekten för dessa patienter har i tidigare studier uppgått till 3-4 månaders tid innan tumören börjat växa igen. De resultat vi presenterar idag indikerar potential om en betydande ökning av denna tid för kombinationen fostrox + Lenvima. Kanske framför allt en möjlighet för patienter att få en riktigt långvarig effekt som den patient som svarat på behandlingen och fortfarande har nytta av behandlingen efter 22 månader. Viktigt är också att den ökning som dagens resultat indikerar är kliniskt relevant vilket är av yttersta vikt för kommande interaktioner med regulatoriska myndigheter.

Skulle du kunna berätta lite mer om fördelarna med er kombinationsbehandling jämfört med andra behandlingsalternativ?

– När en patient inte längre svarar på första linjens behandling beror det ofta på att tumörcellerna utvecklat resistens mot pågående behandling varvid det är av extra vikt att byta verkningsmekanism i nästa behandlingslinje. Exempelvis visade en studie som nyligen presenterades på den amerikanska onkologikongressen ASCO att byte till en annan immunterapikombination i andra linjen inte gav någon ytterligare effekt.

– Fostrox och Lenvima har två olika verkningsmekanismer som kompletterar varandra för att bekämpa tumörceller i levern såväl som metastaser utanför levern. Dessutom har denna kombination också visat additiv effekt i icke-kliniska studier. Detta är faktorer som supporterar varför just denna kombination skulle kunna ha en så pass påtaglig effekt i denna patientpopulation som data presenterade idag indikerar.

Slutligen, hur har er nya studiedata mottagits på ESMO GI-kongressen?

– Med stort intresse. Den varaktiga, kliniska nyttan sticker ut jämfört med vad som tidigare visats i andra linjens behandling. Dessutom påverkar fostrox inte den normala leverfunktionen vilket också är en klar fördel för denna patientpopulation. Bristen på godkända läkemedel vid andra linjens HCC, tillsammans med den uteblivna effekt som presenterades på ASCO vid byte till annan immunterapikombination i andra linjen, har också bidragit till ett ökat intresse för denna unika behandlingskombination för levercancer.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev