Home Intervjuer Respiratorius tar nya tag i partneringarbetet

Respiratorius tar nya tag i partneringarbetet

Respiratorius pusselbit

Respiratorius tar nya tag i partneringarbetet

24 maj, 2024

De fördjupade partnerdiskussionerna har landat i att Respiratorius potentiella partner fortfarande är intresserad av att delfinansiera en fas III-studie. Dock behövs ytterligare finansiella muskler innan en studie med VAL001 kan genomföras.

– Den potentiella partnerns intresse tror vi kommer att vara en viktig pusselbit när vi nu jobbar vidare för att få till ett avtal, säger vd Johan Drott.

Starka effektdata och en lovande behandling ligger i den ena vågskålen, en kostsam fas III-studie ligger i den andra. Det är det som en potentiell partner har att ta ställning till när den utvärderar Respiratorius läkemedelskandidat VAL001, som utvecklats för behandling av diffust storcelligt B-cells lymfom (DLBCL). När bolaget släpper sin rapport för det första kvartalet 2024 handlar mycket av vd-ordet om just denna avvägning.

Under perioden har Respiratorius haft fördjupade diskussioner med en potentiell partner, där huvudkomponenten har varit hur en kommande fast III-studie bör utformas och således också finansieras. I de diskussionerna har man kommit fram till att det diskuterade upplägget inte fungerade.

– Intresset från partnern att delfinansiera en fas III studie kvarstår, vilket vi bedömer kommer utgöra en viktig pusselbit i det fortsatta arbetet med att slutföra ett avtal, säger vd Johan Drott.

Patentärende öppnat igen

En annan viktig pusselbit i det arbetet kom i april, när överklagandenämnden vid det amerikanska patentverket gav bolaget rätt gällande patentansökan i landet. Patentet gällde en oral formulering av VAL001, där granskaren i ärendet beslutat att avfärda patentansökan. Det beslutet rivs nu upp och nämnden har även poängterat att det inte borde finnas några nya hinder mot att godkänna patentet.

– Det här patentgodkännandet skulle så klart stärka projektet. Beskedet från överklagandenämnden innebär inte att patentet är godkänt, men ansökan är återupptagen och granskningen fortsätter. Vårt ombud kommer att fortsätta följa handläggningen noga och bedömningen är att vi inte borde stöta på några nya hinder, utan ansökan bör beviljas någon gång under de kommande månaderna.

Viktigt och värdehöjande för projektet

Det bör i samband med det här också poängteras att bolaget jobbar med ytterligare ett patent, som täcker den allra senaste formuleringen av VAL001. I den processen har bolaget inte nått internationell fas än och den är helt oberoende av överklagandemyndighetens beslut.

– Att vår patentansökan är aktiv igen är viktigt för projektet. Det är i sig inget ovanligt att patentansökningarna inte är godkända i alla länder och det är inget som en potentiell partner fäster alldeles för stor vikt vid. Att patentansökan tidigare var avslagen och nedlagd och på så sätt inte erbjöd något produktskydd i USA, som är vår viktigaste marknad, kan dock ha uppfattats som negativt.

Emission ska finansiera fortsatt affärsutveckling

Under tiden Respiratorius arbetat för att få till ett avtal gällande VAL001 har finansieringen av verksamheten blivit ett allt viktigare frågetecken att räta ut. Under det första kvartalet låg kassaflödet på -1,2 Mkr, vilket innebar att kassan vid periodens utgång uppgick till 0,7 Mkr. Svaret på den utmaningen kom i samband med kvartalsrapporten, där bolaget meddelade att det ämnar genomföra en företrädesemission av units på initialt cirka 28,6 Mkr.

– Vi har på senare tid fått väldigt positiva signaler gällande vårt projekt, så vi tycker det finns goda förutsättningar att driva vår partnerprocess vidare. Det är därför vi nu väljer att genomföra den här emissionen för att finansiera det fortsatta arbetet, säger Johan Drott.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev