Home Intervjuer Flerie Invest ger fortsatt stöd till Lipum

Flerie Invest ger fortsatt stöd till Lipum

Lipum

Flerie Invest ger fortsatt stöd till Lipum

13 maj, 2024

Flerie Invest är Lipums största aktieägare och innehar över hälften av bolagets aktier. Investmentbolaget visade nyligen fortsatt stöd genom att delta i Lipums företrädesemission och beviljade därefter ett lånelöfte om 20 Mkr. BioStock tog kontakt med Flerie Invests vd Ted Fjällman och senior rådgivare Carl-Johan Spak för att få veta mer.

Flerie Invest är ett framstående investmentbolag med aktivt ägande i svenska och globala life science-bolag. Portföljen består av ett 30-tal bolag med Thomas Eldered som majoritetsägare, känd som medgrundare av kontraktstillverkaren Recipharm.

Flerie Invests portfölj består av både listade och olistade bolag inom läkemedel och bioteknik. Ett av bolagen är Lipum, som är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Flerie Invest har varit storägare i Lipum sedan 2021 och har sedan dess deltagit i bolagets samtliga kapitalanskaffningar. I dagsläget äger investmentbolaget cirka 56,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Finansierar intensiv fas

Lipum utvecklar en biologisk läkemedelskandidat, SOL-116, med en ny verkningsmekanism för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Just nu fokuserar bolaget på att slutföra den kliniska fas I-studien med SOL-116 och förbereder samtidigt inför fas II på patienter med ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA). Dessutom genomför bolaget prekliniska aktiviteter för att utforska målmolekylen Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL), dess verkningsmekanism och andra potentiella indikationer för SOL-116.

För att finansiera detta har Lipum nyligen genomfört en företrädesemission som tecknades till 42,6 procent och som därmed tillförde cirka 79,7 Mkr. Flerie Invest tecknade sin pro rata-andel i emissionen.

Lånelöfte om 20 Mkr

Därutöver har Flerie Invest även beviljat ett lånelöfte om 20 Mkr med en löptid på 12 månader. Avtalet tecknades till marknadsmässiga villkor och träder i kraft den 1 juni 2024.

– Vi är inne i en mycket intensiv fas, med slutförandet av den kliniska fas I-studien, liksom att vi avser påbörja planeringen av en fas II-studie. Samtidigt pågår ett flertal prekliniska initiativ för att fördjupa kunskapen om verkningsmekanismen för SOL-116 och vi behöver ha en flexibilitet för att optimera genomförandet. Med lånelöftet får vi trygghet att kunna genomföra aktiviteterna utan onödigt dröjsmål. Jag är mycket glad över det stöd vi får från vår största ägare Flerie Invest, säger Lipums vd Ola Sandborgh.

Under våren har Flerie Invest även passerat gränsen för budplikt och därmed lämnat ett offentligt uppköpserbjudande för resterande aktier för 6,6 kr per aktie. Styrelsen för Lipum rekommenderade aktieägarna att inte acceptera budpliktserbjudandet, och endast 1,22 procent av aktierna lämnades in i erbjudandet.

Flerie Invests vd Ted Fjällman svarar

Ted Fjällman, vd för Flerie Invest

För att få veta mer om Flerie Invests engagemang i Lipum kontaktade vi Ted Fjällman, som har varit vd för Flerie Invest sedan början av 2023.

Flerie Invest gick in som storägare i Lipum 2021. Hur ser du på de framsteg som bolaget gjort sedan dess?

– Lipum har sedan 2021 levererat enligt plan där bolaget framgångsrikt har gått in i klinisk fas med mycket goda resultat. Det har varit tillfredsställande att få ta del av första delen av fas I där bolaget har visat att SOL-116 har en mycket bra säkerhetsprofil. Vi var också mycket nöjda över att se att SOL-116 kan reducera målproteinet BSSL till icke mätbara nivåer. Nu väntar vi med spänning på de slutliga resultaten för multipeldosdelen av fas I och förstås även på resultat från patienter med reumatoid artrit.

Vilka aspekter gjorde att Flerie Invest valde att investera i Lipum?

– Vi tyckte från början och tycker förstås fortfarande att Lipum har ett väldigt spännande koncept där tanken är att verkligen kunna hjälpa patienter med ledgångsreumatism. Även om det finns många olika godkända terapier inom detta område är behovet stort av ny och förbättrad behandling och dessutom kan Lipums teknologi anpassas till liknande sjukdomar. Det finns fortsatt många patienter som inte får adekvat hjälp av nuvarande behandlingar. Sen ansåg vi att Lipums forsknings- och utvecklingsarbete låg på en hög vetenskaplig nivå. Till detta kan också sägas att detta område inom autoimmuna sjukdomar röner positiv uppmärksamhet vad gäller finansiering och M&A även internationellt.

Ni ger nu Lipum ett lånelöfte om 20 Mkr. Varför väljer ni den här lösningen framför andra former av finansiering?

– Bolaget har ju just genomfört en företrädesemission på bra villkor och där vi tog vår pro rata andel. Lipum erhöll ca 80 MSEK och det räcker för att fortsätta med bl a uppskalning av tillverkning i allians med NorthX Biologics. Vi hade dock gärna sett att man kunnat ta in lite mer pengar för att skapa flexibilitet när man förbereder sitt fas II-program. Med detta lånelöfte ville vi alltså få till en enkel och snabb lösning så att Lipums team kan fortsätta enligt plan och leverera bra resultat i god tid, som de gjort hitintills.

Tidigare i vår lämnade ni ett offentligt uppköpserbjudande på Lipum då ni ökade innehavet och därmed passerade budpliktsgränsen. Skulle du kunna berätta lite mer om det beslutet?

– Vi har inte och har inte haft en ambition att ta över hela ägandet i Lipum. Då vårt aktieinnehav låg över 30 procent redan före emissionen skulle det krävas dispens från budplikten vid varje fortsatt finansieringstillfälle. Vi valde då av praktiska skäl att lägga ett bud för att undvika denna problematik framöver. Vi var ju inte direkt förvånade över att så få ägare ville sälja till oss och att styrelsen inte rekommenderade vårt bud.

Carl-Johan Spak, Senior Advisor, Flerie Invest

Carl-Johan Spak ser fram emot att se finala resultaten

BioStock kontaktade även Carl-Johan Spak som är senior rådgivare på Flerie Invest och som blev invald i Lipums styrelse under 2023.

Carl-Johan, du har varit med i Lipums styrelse sedan maj 2023. Hur har det varit att arbeta tillsammans med Lipums styrelse och ledning?

– Det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med både ledning och styrelse. Lipum har en mycket kompetent ledning med både bra vetenskaplig och affärsmässig kompetens. Lipum hade med Einar Pontén en mycket bra vd och vi fick till en väldigt bra övergång med Ola Sandborgh som ny vd.

Vad ser du fram emot att Lipum uppnår under 2024?

– Jag ser främst fram emot att få se de finala resultaten från Lipums fas I-studie, särskilt på delen med RA-patienter. Sen hoppas jag få se ett bra samarbete växa fram mellan Lipum och dess nya CMC-partner NorthX Biologics.

Slutligen, hur planerar du att fortsätta stötta bolaget på dess resa framåt?

– Jag ska göra mitt allra bästa som styrelseledamot och jag tror att min erfarenhet från rätt många styrelser inom Life Science/Biotech och en lång karriär inom läkemedelsindustrin kan bidra till detta.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev