Home Nyheter Emission stärker AlzeCures utveckling och partneringdiskussioner

Emission stärker AlzeCures utveckling och partneringdiskussioner

AlzeCure genomför företrädesemission

Emission stärker AlzeCures utveckling och partneringdiskussioner

13 maj, 2024

Pågående partneringdiskusioner inom Alzheimers och smärta sätter AlzeCure i ett intressant läge. Med lovande data i ryggen genomför bolaget nu en företrädesemission om 53 Mkr för att stärka sin position ytterligare. Samtidigt passar en riktig tungviktare på att ta steget in i bolaget.

AlzeCure förknippas främst med Alzheimers sjukdom, ett fält som fått mycket uppmärksamhet på senare år. Med hjälp av sina två plattformar – NeuroRestore och Alzstatin – har bolaget tagit fram en portfölj läkemedelskandidater som på olika sätt tar sig an sjukdomen.

Över 50 miljoner människor globalt lever med demensrelaterade sjukdomar, där Alzheimers är den absolut vanligaste. Sjukdomen uppstår när proteinet amyloid beta (Aβ) börjar ansamlas och klumpar ihop sig i hjärnan. Klumparna skadar hjärnans signaleringsförmåga vilket också leder till att nervceller dör och hjärnan bryts ner.

Nya behandlingsalternativ väcker liv i sektorn

Alzheimerspatienter har länge behövt förlita sig på behandlingar med begränsad effekt. Det var inte förrän 2021 som det första läkemedlet som behandlar sjukdomens bakomliggande orsak godkändes, kontroversiella anti-kroppsbehandlingen Aduhelm, som visat tvivelaktig effekt och som dessutom besvärliga dras med bieffekter. Två år senare, 2023, godkändes ytterligare en Aβ-riktad anti-kroppsbehandling behandling, lecanemab, som bl.a. utvecklats av den svenska sektorkollegan BioArctic, och som inriktar sig på att rensa bort protein-och plackbildningar i hjärnan.

Att den här typen av behandlingar nu kommit till marknad är lovande för AlzeCure, som tar sig an Aβ-problematiken med två prekliniska kandidater som är sprungna ur Alzstatin-plattformen. Det som i huvudsak särskiljer AlzeCures teknologi är att man angriper plackbildningen i ett mycket tidigare skede med förhoppningen att man på så sätt ska kunna erbjuda en effektivare behandling och förhindra att individer utvecklar Alzheimer. Just nu pågår prekliniska säkerhetsstudier och, om allt går vägen, inleds klinisk fas nästa år.

Förbättrar patientens kognitiva förmåga

AlzeCures längst utvecklade Alzheimers-projekt är dock ACD856, som har sitt ursprung i NeuroRestore-plattformen och som har avancerat genom klinisk fas I. NeuroRestore-baserade kandidater är designade att stimulera flera av hjärnans viktiga signalvägar för att förbättra patientens inlärnings- och minneskapacitet.

Prekliniska data har visat att ACD856 även har potentiellt sjukdomsmodifierande effekter, där man bland annat sett att läkemedelskandidaten agerar skyddande och förbättrar funktionen hos störda nervceller. Bolaget har i modeller även visat att ACD856, tillsammans med sitt syskon i NeuroRestore-familjen, ACD857, har antidepressiva effekter. Detta har enligt AlzeCure inte bara bäring på Alzheimers, utan bolaget ser potential även inom andra indikationer.

På tal om potential är det inte bara AlzeCure som tycker att projekten ser lovande ut. Faktum är att bolaget redan nu har inlett diskussioner med flera potentiella partners. Med tanke på de senaste årens utvecklingsframgångar inom Alzheimers-fältet är det kanske inte så konstigt att större spelare har ögonen öppna, men det är inte bara inom Alzheimer-området som samtal förs.

Potential även inom smärta

Primärt är det faktiskt AlzeCures smärtprojekt ACD440 som diskuteras. ACD440 utvecklas som en lokalverkande gel som hämmar den potenta smärtreceptorn TRPV-1, som för övrigt var föremål för 2021 års nobelpris i medicin. Kandidaten är tänkt som behandling av patienter som lider av neuropatisk smärta, dvs. smärta som uppstår på grund av skada eller sjukdom i nervsystemet.

Det medicinska behovet hos patientmålgruppen är stort. Bara en liten del av patienterna upplever en tillräcklig smärtlindring med befintliga behandlingsalternativ, som dessutom ofta är opioidbaserad och därmed narkotikaklassade och starkt beroendeframkallande.

I höstas kunde AlzeCure presentera positiv och lovande fas II-data som visade att ACD440 hade tydlig smärtlindrande effekt vid perifer neuropatisk smärta. Just nu pågår fördjupade analyser av det fullständiga resultatet inför det fortsatta utvecklingsarbetet och en möjlig utlicensiering.

Inom smärt-segmentet driver AlzeCure även projektet TrkA-NAM, som tar sikte på knäledsartros. Här valdes nyligen läkemedelskandidaten ACD137 ut att utvecklas vidare i det prekliniska programmet.

Företrädesemission stärker ställningen

För att avancera utvecklingen av ovanstående projekt och, inte minst, för att stärka ställningen i de pågående partnerskapsdiskussionerna, genomför AlzeCure nu en kapitalanskaffning om cirka 53 Mkr. Likviden från företrädesemissionen kommer i första hand att användas till att förbereda kommande kliniska studier, inklusive för Alzheimer-projektet ACD856.

Emissionen täcks till cirka 63 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Skulle efterfrågan vara hög kan det bli aktuellt med en övertilldelningsoption om upp till cirka 15 Mkr.

Tungviktare tar plats i styrelsen

I samband med kapitalanskaffningen har en riktig tungviktare i professor Jan Lundberg valt att gå in i bolaget. Utöver sina roller som forskningschef på AstraZeneca och Eli Lilly har han även varit med och grundat medtech-bolaget Aerocrine, som 2015 köptes upp av brittiska Circassia Pharmaceuticals för 1,78 miljarder kronor. Så när Lundberg nu går in som ägare och styrelseledamot får AlzeCure en välkommen förstärkning i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Sammanfattning av erbjudandet

Villkor Två teckningsrätter berättigar till teckning av en nyemitterad aktie.
Teckningsperiod 2 – 17 maj 2024
Teckningskurs 1,70 kr per aktie
Volym 52,8 Mkr före emissionskostnader
Pre money-värdering 105 Mkr

Prospekt och teckning

AlzeCure prospekt Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Nordic Issuing

 

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjorts och publicerats på ovan nämnda bolags hemsida.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev