Home Intervjuer CombiGenes smärtprogram tar viktiga steg framåt

CombiGenes smärtprogram tar viktiga steg framåt

CombiGenes smärtprogram tar viktiga steg framåt

CombiGenes smärtprogram tar viktiga steg framåt

3 maj, 2024

CombiGene rör sig emot de toxikologiska studierna i smärtprojektet COZY01, som bedrivs i samarbete med det danska bioteknikbolaget Zyneyro.
– Vi kommer fortsätta att jobba metodiskt framåt för att slutföra de prekliniska studier som behövs för att därefter kunna inleda det prekliniska toxikologiprogrammet, säger CombiGenes vd Peter Ekolind.  

I början av 2023 ingick genterapibolaget CombiGene ett samarbete med det danska bioteknikbolaget Zyneyro för utveckling av mer effektiva behandlingar av svåra kroniska smärttillstånd. Den gemensamma pipelinen består av peptidbehandlingen COZY01 samt genterapibehandlingen COZY02 – båda med målet att utveckla en effektiv behandling för svår kronisk smärta.

Ny biologisk verkningsmekanism

Projekten bygger på en ny biologisk verkningsmekanism som förväntas ha färre funktionsnedsättande biverkningar än dagens smärtbehandlingar, enligt CombiGene. Både COZY01 och COZY02 riktas mot målproteinet PICK1 (Protein Interacting with C Kinase). Resultaten från CombiGene’s studier i mänsklig perifer vävnad bekräftar att PICK1 finns uttryckt i människa i den vävnad som bolaget avser att behandla enligt bolagets senaste nyhetsbrev.

– Därmed har en viktig milstolpe för både COZY01 och COZY02 passerats och projektet fortsätter enligt plan, skriver vd Peter Ekolind i bolagets senaste nyhetsbrev.

Utvecklingen fortskrider i smärtprojektet

Under 2023 gjordes framsteg i framförallt COZY01-projektet. Bland annat anlitades kontraktstillverkaren (CDMO) AmbioPharm för tillverkning av COZY01, medan Charles River Laboratories utsågs till kontraktforskningspartner för de pre-kliniska toxikologistudierna som ska genomföras.

Därutöver tog man beslutat att fokusera den kommande kliniska studien på patienter med smärta i samband med Herpes Zoster (bältros). Målet är att visa Proof-of-Concept inom bältros för att sedan fortsätta utvecklingen inom diabetesneuropati, en av de vanligaste kroniska komplikationerna vid diabetes.

I slutet på 2023 erhöll COZY01-projektet 0,7 MEUR (8,6 Mkr) i bidrag från Eurostars, ett europeiskt samarbete för att stödja små och medelstora innovativa bolag.

Insikter inför de toxikologiska studierna

I sitt senaste nyhetsbrev meddelade CombiGene att de nu har gjort ytterligare framsteg då de har tagit fram data avseende stabilitet i plasma, plasma-proteinbindning och levermetabolism för COZY01. Den farmakokinetiska profilen för COZY01 studerades framför allt genom subkutana injektioner, som är det planerade administrationssättet för produkten.

De prekliniska studierna genomfördes på tre djurarter – mus, gris och råtta. Resultaten från studierna på mus och gris visade på ett likvärdigt upptag, medan resultaten för råtta avvek. Därför kommer man nu fokusera på mus och gris i det kommande toxikologiska programmet.

Peter Ekolind, vd CombiGene

Vd kommenterar

BioStock kontaktade CombiGenes vd Peter Ekolind, för att få veta mer om vad som händer i COZY01-projektet och vilka milstolpar han ser framför sig under de kommande månaderna.

Till att börja med Peter, hur skiljer sig COZY01 från andra smärtlindringsalternativ?

– Den viktigaste skillnaden är att vi jobbar med en ny verkningsmekanism inom smärta. Många smärtlindrande läkemedel är framtagna för andra indikationer som tex antiepileptika och antidepressiva läkemedel och inte optimerade för att ha effekt på smärta. COZY01 tas fram och optimeras för svår kronisk smärta och därför har vi redan tidigt i programmet utvärderat risken för beroende och andra biverkningar som finns i dagens befintliga läkemedel mot svår kronisk smärta.

Smärtprogrammet består av två projekt som båda bygger på en ny biologisk verkningsmekanism med samma målprotein, PICK1. Kan du berätta lite om detta?

– Det är spännande och bra att det utvärderas nya verkningsmekanismer inom smärtfältet då det varit tunt med nya läkemedel för patienterna med svår kronisk smärta och nuvarande läkemedel inte ger adekvat behandling. Många befintliga läkemedel ger även oönskade biverkningar och risk för beroende. Hitintills i våra studier både hos oss och hos National Institutes of Health (NIH) finansierade programmet Preclinical Screening Platform for Pain, (PSPP) har vi inte kunnat påvisa risk för beroende eller andra biverkningar från hjärnan.

Ni har dragit slutsatsen att inte använda råttor i COZY01-projektet och utvärderingen vid NIH har därmed pausats. Har detta någon inverkan på den fortsatta utvecklingen?

– Planen mot toxikologistudien sker oberoende av NIHs program men eftersom deras modeller endast innefattar försök på råtta så får vi pausa det arbetet.

Vad händer härnäst i projektet och framförallt, vad kan du säga om era ambitioner framåt?

– Att sia om framtiden är alltid svårt i läkemedelsprojekt då en sak är säker, vägen framåt är aldrig spikrak. Vi kommer fortsätta att jobba metodiskt framåt för att slutföra de prekliniska studier som behövs för att därefter kunna inleda det prekliniska toxikologiprogrammet som är det sista steget innan ett kliniskt prövningstillstånd kan sökas. Vi kommer också fortsätta planeringen och diskussioner med läkare och experter om designen av den första kliniska studien. Inom CombiGenes övriga verksamhet jobbar vi också fortfarande hårt på att identifiera nya intressanta forskningssamarbeten som kan leda till fler projekt för inlicensiering samt att hitta en ny partner till CG01.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev