Home Intervjuer AlzeCures vd: ”Ser ökat starkt intresse för våra projekt”

AlzeCures vd: ”Ser ökat starkt intresse för våra projekt”

Martin Jönsson, vd AlzeCure

AlzeCures vd: ”Ser ökat starkt intresse för våra projekt”

2 maj, 2024

Med två kliniska kandidater inom två heta behandlingsområden är det inte konstigt att AlzeCure har många ögon riktade mot sig. Bolaget siktar nu på att ta in 52,8 Mkr för att förbereda Alzheimersprojektet ACD856 för fas II. Man stärker även sin ställning i de partneringdiskussioner som pågår gällande bolagets projekt. BioStock kontaktade AlzeCures vd Martin Jönsson för att få veta mer.

AlzeCures utveckling kretsar kring de tre plattformarna NeuroRestore, Alzstatin och Painless. De två förstnämnda tar i första hand sikte på Alzheimers sjukdom, medan den tredje, som namnet antyder, är fokuserad på smärta.

Just Alzheimers är ett hett behandlingsområde, där vi på senare år sett nya läkemedel nå marknaden. FDA-godkännandet av framförallt BioArctics lecanemab gläntar på den länge slutna dörren till att behandla sjukdomens underliggande orsaker. Därför riktar big pharma nu strålkastarljuset mot andra lovande projekt inom fältet, något även AlzeCure har märkt av. I sin pipeline har bolaget flera Alzheimer-relaterade läkemedelskandidater, där man kommit längst med ACD856, som avancerat genom kliniska fas I-studier.

Potential även inom smärta

AlzeCures arbete inom Alzheimers är dock inte det enda med bolaget som har väckt uppmärksamhet. TRPV-1-hämmaren ACD440 utvecklas för behandling av neuropatisk smärta, dvs. smärta som uppstår på grund av skada eller sjukdom i nervsystemet. Förra året presenterades positiva fas IIa-resultat där ACD440 visade sig både fungera och tolereras väl och just nu pågår fördjupade analyser inför det fortsatta utvecklingsarbetet och utlicensiering.

Stärker sin ställning med emission

Intresset kring AlzeCures projekt är, som vi var inne på tidigare, stort. Bolaget för diskussioner med flera potentiella samarbetspartners om eventuell affär, där man pekat ut ACD440 som den kandidat som ligger närmast till hands. I en sådan förhandlingsprocess är det viktigt att agera utifrån en stabil bas, för att kunna säkra en så fördelaktig affär som möjligt.

Därför har AlzeCure nu beslutat att genomföra en företrädesemission om 52,8 Mkr. Utöver affärsutvecklingen är likviden i huvudsak öronmärkt för den fortsatta utvecklingen, där bl.a. fokus kommer att ligga på att förbereda inför en fas II-studie med ACD856.

Vd kommenterar

Teckningsperioden i emissionen inleds i dag 2 maj och i samband med detta har BioStock kontaktat AlzeCures vd Martin Jönsson för att få hans tankar kring utvecklingen och kapitalanskaffningen.

Vi har den senaste tiden fått se flera nya läkemedel nå marknad inom Alzheimers sjukdom. Hur upplever ni att intresset för fältet utvecklats i och med de senaste årens godkännanden?

– Intresset har verkligen växt kraftigt, både bland läkemedelsbolag och investerare. De vetenskapliga framstegen, både avseende behandling och diagnostik, ökar sannolikheten för vidare positiva studieresultat och satsningar. Flera big pharma-bolag har gett sig in området eller ökat sina satsningar, såsom MSD, BMS och AstraZeneca, men även köpt upp bolag och projekt.

Kan du kort beskriva hur era läkemedelskandidater skiljer sig från de läkemedel som godkänts hittills?

– Alzstatin utvecklas för att kunna förhindra att man utvecklar Alzheimers och NeuroRestore för att förbättra inlärnings- och minneskapaciteten hos dem som är drabbade. Antikroppspreparaten som godkänts bl.a. i USA bromsar sjukdomsutvecklingen hos dem som redan utvecklat Alzheimer, men förbättrar inte patienternas redan nedsatta minnes- och inlärningsfunktion.

Något ni brukar belysa med era kandidater är den goda förmågan att ta sig igenom blod-hjärnbarriären. Varför är det viktigt?

– Då vårt målorgan är hjärnan så måste läkemedlet passera blod-hjärnbarriären effektivt för att man skall kunna uppnå en god effekt. För antikroppspreparaten som är godkända idag går endast 0,1-0,2 procent av den aktiva substansen in i hjärnan. Vår läkemedelskandidat NeuroRestore ACD856 passerar blod-hjärnbarriären mycket mer effektivt, där mer än 37 procent går över in i hjärnan, vilket primärt beror på att det är ett så kallat små-molekylpreparat. Små-molekylpreparat kan också produceras i tablettform och intas oralt och även produceras till låga kostnader.

Tittar vi specifikt på er längst gångna kandidat inom indikationen, ACD856, så ska den nu förberedas för fas II. Vad är det som behöver göras och när ni förväntar er kunna dra igång studien?

– Det handlar bland annat om att besluta om patientgrupper, studieupplägg, effekt-, säkerhets- och tolerabilitetsmått, vilket görs i samråd med ledande experter inom området. Detta måste sedan stämmas av med regulatoriska myndigheter så att studien, eller studierna, anses relevanta och korrekta. Därefter skall studierna upphandlas. Vidare måste de även utformas så att de anses attraktiva gentemot potentiella partners eller för utlicensiering. I studierna tar vi även hänsyn till, och letar efter biomarkörer som kan identifiera vilka patienter som bäst kan förväntas få goda resultat av behandlingen, samt efter biomarkörer som informerar oss om behandlingseffekten på ett tidigt stadium.

Om vi riktar blickarna mot ert primära smärtprojekt ACD440 så har ju TRPV-1 setts som en receptor som är relativt svår att rikta läkemedel mot. Varför?

– Detta beror primärt på att TRPV1-receptorer har flera olika funktioner, både när det gäller smärt- och temperaturreglering. När man gett preparaten i tablettform har de helt enkelt slagit för brett genom att den aktiverat målmekanismen i hela kroppen vilket gett problematiska sidokonsekvenser, inklusive i vissa fall för stark smärtstillande effekt.

Hur har ni tagit er an den utmaningen?

– Vi har istället valt att ge substansen som en lokalt verkande gel som patienten skall smörja in det smärtsamma området med för att uppnå lokal smärtlindring, men inte uppleva negativa systemiska sidoeffekter som kraftigt förhöjd kroppstemperatur.

Ni har fas IIa-data på ACD440 och diskuterar med potentiella tagare till projektet. Hur resonerar ni kring att inleda den typen av samtal redan i det här skedet av utvecklingen?

– Vår affärsidé är att generera tillräckligt mycket data för att en potentiell tagare skall vara intresserad av att inlicensiera eller medfinansiera utvecklingen av programmet. ACD440 är det projektet vi har mest data för, då vi har positiva resultat i patienter med kronisk perifer neuropatisk smärta, vilken stödjer fortsatt klinisk utveckling.

– Samtidigt har vi diskussioner med externa parter på samtliga andra av våra projekt, och speciellt inom Alzheimers upplever vi, som vi talat om tidigare, ett ökat starkt intresse. Vi vill heller inte utlicensiera våra projekt för tidigt så att vi missar att utveckla stora värden för våra aktieägare för relativt sett mindre investeringar.

När det kommer till finansieringen är ni just nu aktuella med en företrädesemission om 52,8 Mkr. Varför är det här ett bra tillfälle att investera i AlzeCure, enligt dig?

– Vi har lovande och innovativa projekt inom områden med mycket, mycket stora medicinska behov. Det finns idag inga preparat som botar Alzheimer eller förbättrar patienternas inlärnings- och minneskapacitet. Och inom smärtområdet finns mycket få effektiva preparat vilket lett till att det fortfarande finns en stor och problematisk användning av opioider. Med den åldrande befolkningen är detta problem tilltagande, både inom smärta och Alzheimer. Därför är vi på AlzeCure väl positionerade.

I samband med emissionen så meddelade ni att Jan Lundberg går in som ny ägare i AlzeCure. Hur ser du på hans inträde i bolaget?

– Detta är mycket validerande och stärker våra förutsättningar till att lyckas. Jan Lundberg har under många år varit global forsknings- och utvecklingschef för Eli Lilly, som idag är världens mest värdefulla och framgångsrika läkemedelsbolag. Dessförinnan var han global forskningschef för AstraZeneca, och han har arbetat med både Alzheimers och smärtläkemedel med ansvar för över 200 läkemedelsprojekt och 30 godkända produkter.

– Han har också varit professor inom farmakologi vid Karolinska Institutet och publicerat över 500 vetenskapliga artiklar. Jans kompetens, erfarenhet och kontaktnät, samt intresse för våra forskningsprojekt, vilka han nu investerar i med eget kapital, är mycket positivt och validerande för oss som bolag och visar att han verkligen tror på AlzeCures projekt och förmåga.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjorts och publicerats på alzecurepharma.se.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev