Home Intervjuer Miris vd om ny affärsmodell och emission

Miris vd om ny affärsmodell och emission

Camilla Myhre Sandberg, vd Miris

Miris vd om ny affärsmodell och emission

16 april, 2024

Med en allt tydligare marknadsetablering inför Miris nu en ny affärsmodell för att öka värdet på sin affär. Bolaget är aktuellt med en företrädesmission på 26,8 Mkr som ska finansiera de kommersiella satsningarna, med målet att nå lönsamhet under 2026. BioStock har kontaktat vd Camilla Myhre Sandberg för att diskutera emissionen och planerna framåt.

Uppsalabaserade Miris har en komplett produktportfölj för bröstmjölksanalys som gör det möjligt att skräddarsy berikning av bröstmjölk. Den individanpassade berikningen är tänkt att ge varje för tidigt fött barn de allra bästa förutsättningarna i livets första skede, vilket är helt avgörande för deras utveckling. Miris Human Milk Analyzer (Miris HMA) säljs i dag globalt och det finns drygt 500 instrument installerade i 54 länder.

I första hand används systemet på neonatala intensivvårdsavdelningar och mjölkbanker, men det nyttjas också i forskningssyfte vid både universitet och forskningscentra.

Ekonomisk uppförsbacke

Under 2023 uppgick bolagets försäljning till 15,5 Mkr, vilket var en tillbakagång från 2022 års 18,7 Mkr. Försäljningstappet tillskrivs primärt en svag inledning på fjolåret. Som många bolag inom medicinteknik fick erfara har den rådande makroekonomiska situationen gjort att sjukhusen har begränsat investeringar i ny teknik.

Den svaga investeringsviljan under första delen av 2023 resulterade i färre instrumentförsäljningar under första halvåret för Miris. En markant ökning i försäljningen under andra delen av fjolåret visar dock att marknaden har börjat återhämtas. Glädjande var även att försäljningen av återkommande intäkter ökade med 14 procent. Detta visar på hur existerande kunder använder analysinstrumentet trots svåra ekonomiska tider och även ökar användningen genom ett ökat antal analyser.

Med stor vetskap kring vikten av optimerat näringsintag för de allra minsta bebisarna skönjer bolagets teknik stort intresse och man får fler offertförfrågningar än någonsin. Under 2023 ökade antalet offertförfrågningar med nära 130 procent jämfört med 2022. Till saken hör att produkten är ensam i sitt slag, vilket är en konkurrensmässig fördel.

Sjösätter ny affärsmodell och slutföra utvecklingen av HMA 2.0

Miris svar på budgetutmaningen hos sjukhusen är att uppdatera sin affärsmodell, från att enbart sälja Miris HMA-systemen till att införa en leasing-modell. Enligt bolagets beräkningar kommer den nya modellen att ge en intäktsström per kund som över tid är tre gånger så hög, även om de inledande intäkterna från varje system blir lägre.

Med tanke på bolagets finansiella ställning behövs en kapitalinjektion för att kunna genomföra de planerade skiftet, varför Miris nu genomför en företrädesemission. I emissionen siktar man på att ta in mellan 10,7 och 26,8 Mkr. Utöver att finansiera den gradvisa omställningen till den nya affärsmodellen ska likviden även gå till att slutföra utvecklingen av nästa generations analysinstrument – Miris HMA 2.0.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat Miris vd Camilla Myhre Sandberg för att få höra mer om såväl omställning som emission.

Till att börja med Camilla, efter en svag inledning på 2023 såg ni en kraftig återhämtning i försäljningen under den andra halvan av 2023. Vad beror den återhämtningen på?

– Vi anser att återhämtningen i försäljningen i första hand beror på att den makroekonomiska situationen har lugnat sig något och sjukhusen igen börjat få möjlighet att göra större investeringar i ny teknik. Detta indikerar att vi är på väg tillbaka till ett mer normalläge och förväntningarna på försäljningen är att den nu skall fortsätta utvecklas i rätt riktning.

Hur mycket av det momentumet har ni lyckats ta med er in i 2024?

– Vi upplever att vi haft en bra start på 2024 och att marknaden är på väg tillbaka till ett läge där man kan investera i att utveckla den neonatalvård man erbjuder vid sjukhusen.

När det gäller de kommersiella satsningarna framöver; kommer det att handla om att fortsätta på den inslagna vägen, eller hur ser planerna ut?

– Den stora ökningen i offertförfrågningar visar att vi är på rätt väg och vi kommer fortsätta med de insatser vi gör i marknaden. En förstärkning av kassan ger oss dessutom möjlighet att öka närvaron i marknaden för att ytterligare öka medvetenheten om möjligheten för individualiserad beräkning med Miris HMA.

– I tillägg har vi nu ett flertal kunder i USA som varit igång med analys under längre tid och som nu kan bidra med viktig kunskap till andra sjukhus som är intresserade av att påbörja resan att ställa om sin berikningsmodell. Vi har redan startat med intervjuer av dessa kunder under Miris Interviews, men planen är att ytterligare använda dessa kunder för att skapa ökad momentum i marknaden.

En viktig del i er strategi framåt är den nya affärsmodellen, som är tänkt att introduceras stegvis. Hur har ni resonerat här? Varför går ni inte över på den nya affärsmodellen direkt?

– Vid dagens affärsmodell köper våra kunder instrumentet. Detta handlar om en investering på 350 000 – 500 000. I dagsläget är bolaget beroende av den initiala intäkten på instrumenten som tillskott i vår likviditet. Att gå över till en leasingmodell direkt betyder att den initiala intäkten blir mycket lägre per kund, något som måste balanseras över tid för att vi samtidigt skall ha möjlighet att nå lönsamhet under 2026. Initialt kommer leasinglösningen att erbjudas till kunder som inte har möjlighet att investera i instrumentet, men kan acceptera en leasinglösning.

Ni menar att den leasing-baserade affärsmodellen kommer att ge intäkter som är tre gånger högre än dagens modell. Kan du utveckla hur ni kommit fram till det?

– Vid dagens modell har vi som sagt en initialt hög intäkt, men de återkommande intäkterna är låga och varierar mellan 10 000 och 60 000 per år. Vid en leasing-lösning betalar kunden inte för instrumentet, men har en högre månadskostnad. Denna högre återkommande intäkt för bolaget övertid ger oss en tredubbling av intäkterna per kund. Detta kommer även medföra en bättre stabilitet i vår likviditet och säkrare prognoser i och med att vi hela tiden kommer veta nivån på de återkommande intäkterna från existerande kundbas.

Om vi tittar närmre på den återkommande försäljningen, som ju faktiskt steg med 14 procent under 2023. Vilka förväntningar kan man ha på det segmentet 2024, givet de system som redan är i bruk?

– Jag kan inte ge någon detaljerad prognos på detta, men vi förväntar i alla fall en fortsatt ökning – kunderna blir fler och många sjukhus utvidgar även sina protokoll att inkludera fler barn efter initial användning när de ser effekten av att analysera bröstmjölken. Fler barn betyder fler analyser och större användning av våra förbrukningsartiklar. En annan intäktskälla för de återkommande intäkterna kommer i år bli licensintäkter från vår nya mjukvara Miris Forte, som vi planerar börja sälja under sommaren.

Ni är just nu aktuella med en företrädesemission på mellan 10,7 och 26,8 Mkr. Vad är det som gör att ni har ett undre spann i emissionen?

– Likviden vi behöver för att klara likviditeten i 12 månader landar på nästan 10 Mkr. Om man tar hänsyn till emissionskostnader landar vi på 40 procent av emissionsbeloppet som motsvarar 10,7 Mkr. Den nedre gränsen har vi satt för att säkerställa att alla som investerar i Miris ska känna sig trygga att bolaget kan fortsätta sitt arbete, även om kapitalanskaffningen inte är fulltecknad. Tecknas mindre än 40 procent i emissionen kommer alla som har investerat få tillbaka sitt investerade belopp.

Avslutningsvis; varför är Miris enligt dig en bra investering just nu?

– Denna emission är ett kanonläge att investera i Miris! Miris är ett bolag som skiljer sig från de flesta andra bolag i samma segment på flera positiva sätt. Vi har en existerande kundbas som kontinuerligt genererar återkommande intäkter och ser en dokumenterad dramatisk ökning i antalet offertförfrågningar som bekräftar hur marknaden växer. Miris har inga konkurrenter och är ensamma på marknaden med det enda godkända medicintekniska instrumentet för analys av näringsinnehållet i bröstmjölk,

– I tillägg kommer en växande produktportfölj i kombination med introduktion av ny affärsmodell generera ökade återkommande intäkter och lönsamhet per kund. Allt detta kombinerat med kostnadskontroll och lägre burn-rate gör att vi förväntar att vi skall kunna bli kassaflödespositiva i 2026.

– Alla aktieägare ges möjlighet att teckna sin pro-rata del till ett mycket bra pris och undviker då att bli utspädd. Med en investering i Miris bidrar man även till att göra livet för prematura barn och deras familjer lite lättare.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett memorandum som offentliggjorts och publicerats på mirissolutions.com.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev