Home Nyheter Emission driver Oncopeptides Pepaxti-lansering

Emission driver Oncopeptides Pepaxti-lansering

Oncopeptides emission ska stödja lanseringen av Pepaxti

Emission driver Oncopeptides Pepaxti-lansering

19 april, 2024

Försäljningen av Pepaxti är igång och den europeiska utrullningen fortsätter. Nu genomför Oncopeptides, bolaget bakom myelombehandlingen, en företrädesemission på 314 Mkr som ska finansiera lanseringsarbetet, där det uttalade målet är att bli kassaflödespositiva om drygt två år.

”Vår försäljning under första kvartalet är i linje med våra förväntningar och vår plan för att bli lönsamma i slutet av 2026”, skrev Oncopeptides vd Sofia Heigis i samband med att man nyligen publicerade oreviderade försäljningssiffror för det första kvartalet. 5,1 Mkr uppgick försäljningen till, vilket kan jämföras med de 1,1 Mkr som redovisades under motsvarande kvartal 2023.

Blygsamma siffror änsålänge, men så har bolaget precis kommit igång med kommersialiseringen av melflufen, som i Europa marknadsförs som Pepaxti. Produkten används tillsammans med kortikosteroiden dexametason vid behandling av multipelt myelom, en obotlig form av blodcancer som står för cirka 1 – 2 procent av alla nya cancerfall årligen.

Vanlig form av cancer

Multipelt myelom drabbar framförallt äldre patienter, som ofta lider av flera sjukdomar samtidigt och således är i ett skört tillstånd. I Europa diagnostiseras varje år cirka 51 000 personer med multipelt myelom och även om nya behandlingar har förbättrat överlevnaden är det bara ungefär varannan som lever fem år efter diagnos.

Dagens behandlingsregim består till största del av steroider, alkylerare, proteasomhämmare, immunmodulerande läkemedel och monoklonala antikroppar. Målet är framförallt att kontrollera sjukdomens utveckling och förlänga överlevnaden.

Fyller ett stort medicinskt behov

Även om det finns många olika behandlingar att tillgå är problemet att patienterna förr eller senare utvecklar resistens. Då sätts nästa linjes behandling in, men till sist finns inga fler alternativ att tillgå. En patient som nått så långt, och då klassas som trippelklassrefraktär, förväntas bara överleva några månader.

Det välfyllda behandlingslandskapet till trots är det medicinska behovet fortfarande stort – vilket  Oncopeptides ämnar fylla med Pepaxti. Data visar att läkemedlet har en positiv risk/nytta-profil i denna mycket sköra patientpopulation.

Fullt fokus på Europa

Läkemedlet är godkänt i Europa och marknadsförs för närvarande av Oncopeptides i egen regi i Tyskland och via partner i Grekland. Valet av marknadsmodell görs individuellt för varje land, där man i de flesta fall siktar på att göra jobbet själv för att hålla uppe lönsamheten. Nästa land att lansera i blir Spanien, där man väntar sig få igång försäljningen under det andra halvåret 2024. Därtill är market access-processen även igång i Italien, Nederländerna, Frankrike, Norge och Sverige.

För den amerikanska marknaden har FDA valt att dra tillbaka Oncopeptides accelererade godkännande, som man fick 2021. Det beror på att myndigheten gjort en annan tolkning av studiedata i förhållande till de regulatoriska krav som ställs just vid accelererade godkännanden.

Efter beskedet har bolaget helt växlat om sitt fokus till etableringen i Europa, en marknad på vilken man uppskattar att Pepaxti har en årlig försäljningspotential på 1,5 miljarder kronor. Utanför Europa är Oncopeptides i första hand intresserade av att etablera sig i Kina och Japan, och då via licensiering eller partnerskap.

Plattform med bred potential

Även om fokus så klart ligger på Pepaxti finns det anledning att belysa att produkten springer ur den ena av bolagets två plattformsteknologier, nämligen PDC. Tekniken kretsar kring att kombinera en peptidbärare med ett alkylerande cellgift. Tanken är att kunna ge patienten en hög dos cellgift, som sedan primärt frigörs i cancercellerna och inte i omkringliggande frisk vävnad. I pipeline har Oncopeptides ytterligare tre kandidater i tidig utvecklingsfas, som tar sikte på olika typer av cancer.

Bolaget har också utvecklat en teknikplattform för små polypeptidbaserade NK-stimulerare vid namn SPiKE. Här håller man just nu på att välja ut potentiella läkemedelskandidater för vidare utveckling.

Emission ska göra bolaget kassaflödespositivt

Oncopeptides är just nu aktuellt med en företrädesemission där man siktar på att få in 314 Mkr. Likviden kommer att gå till att finansiera den pågående marknadslanseringen, med målet att kapitalinjektionen ska räcka fram till att bolaget blir lönsamt. Enligt bolagets egen bedömning kommer man att behöva en försäljning på cirka 400 Mkr för att nå dit, något man siktar på att uppnå i slutet av 2026.

Storägarna HealthCap VIII och Redmile Group har tillsammans med vissa ur styrelse och ledning åtagit sig att teckna sin pro rata-del av emissionen, vilket totalt uppgår till 12 procent av det totala emissionsbeloppet. HealthCap VIII har därutöver även lämnat ett garantiåtagande på 48 Mkr. Slutligen har man fått garantiåtaganden från externa garanter på ytterligare 229 Mkr, vilket innebär att emissionen i sin helhet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Sammanfattning av erbjudandet

Villkor För varje befintlig stamaktie erhålls en teckningsrätt. Tre teckningsrätter ger sedan rätt att teckna fyra nya stamaktier.
Teckningsperiod 19 april – 3 maj 2024
Teckningskurs 2,6 kr per aktie
Volym 300 Mkr
Utspädning Cirka 56 procent

Prospekt och teckning

Oncopeptides prospekt Teckna hos Avanza

Teckna hos Nordnet

Teckna med företrädesrätt via Carnegie

Teckna utan företrädesrätt via Carnegie

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget kommer att redovisas i ett emissionsprospekt som offentliggjordes den 17 april 2024.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev