Home Nyheter Kancera tar in 122 Mkr inför kommande planerade kliniska studier

Kancera tar in 122 Mkr inför kommande planerade kliniska studier

Kancera genomför företrädesemission

Kancera tar in 122 Mkr inför kommande planerade kliniska studier

11 mars, 2024

Efter vinterns positiva fas IIa-resultat förbereder Kancera för den fortsatta kliniska utvecklingen inom hjärt-kärl och cancer med bolagets läkemedelskandidater KAND657 och KAND145. Nu tar bolaget in 122 Mkr i en pågående företrädesemission, för att fortsätta det värdeskapande utvecklingsarbetet och säkerställa en stark position i kommande partnerskapsdiskussioner.

Kanceras vision är att bidra till en effektivare vård och ett normaliserat liv för patienter. Strategin som ska ta dem dit går ut på att utveckla innovativa läkemedelskandidater med starkt immateriellt skydd, demonstrera behandlingseffekt i patienter och därefter ta kandidaterna till marknaden genom partnerskap.

I fokus står livshotande sjukdomar där det finns ett tydligt medicinskt behov av mer effektiva behandlingar, såsom svåra inflammatoriska tillstånd och cancer.

Blockerar sjukdomspådrivande celler

Bolagets behandlingskoncept går ut på att blockera det så kallade fraktalkinsystemet för att kunna styra sjukdomspådrivande immunceller och cancerceller. Idag utvecklas två läkemedelskandidater – KAND567 och KAND145 – i tre kliniska studier inom bolagets fraktalkinprogram. Samtliga syftar till att påverka immunfunktioner som ska göra befintlig standardbehandling mer effektiv.

Ska minska dödlighet vid hjärtinfarkt

Bolagets längst utvecklade projekt är med läkemedelskandidaten KAND567 i hjärtinfarktpatienter som genomgår akut kärlvidgning. Ingreppet räddar liv men kan samtidigt orsaka en inflammation som i sin tur kan skada hjärtat. Skadorna kan leda till allvarliga komplikationer som hjärtsvikt eller död, omkring 11 procent av patienterna som genomgår kärlvidgning avlider inom 12 månader.

Idag saknas godkända läkemedel som behandlar den inflammation som kan uppkomma i samband med kärlvidning. Med KAND567, ser Kancera potential att sänka mortaliteten och förhindra allvarliga komplikationer för hjärtinfarktpatienter, utan ökad risk för blödningar.

I december kunde man rapportera positiva resultat från den explorativa fas IIa-studien FRACTAL. Såväl studiens primära som sekundära mål uppnåddes, då man både lyckades påvisa säkerhet och tolerabilitet, samt identifiera signaler på hjärtskyddande behandlingseffekt. Trots studiens begränsade storlek understödjer dess data bolagets behandlingskoncept – att man påverkar faktalinsystemet och därigenom sjukdomstillståndet i människa – och understryker vägen framåt.

Nu väntar fördjupade analyser av fas IIa-datan samtidigt som man inleder förberedelsearbetet inför nästa studie, som är tänkt att vara en registreringsgrundande fas IIb/III-studie. Förberedelserna inkluderar studiedesign, studieprotokoll och regulatoriska ansökningar. Därutöver ska man säkra tillverkningen av kandidatsubstanserna för kommande studier och kommersialisering, genom sourcing av kontraktstillverkare med tillräcklig produktionskapacitet.

Bredd i pipeline

Utöver hjärtinfarkt utvecklas KAND567 även inom äggstockscancer. Just nu pågår patientrekryteringen i en kombinerad Ib/IIa-studie.

I tillägg inleddes en fas I-studie med KAND145 i slutet av 2023, där kandidatens säkerhetsprofil utvärderas i friska frivilla försökspersoner. Den pågående studiens första del har redan kunnat bekräfta att KAND145 agerar som förväntat i kroppen och att kandidaten är säker och tolererbar i singeldos.

Optimerade tidslinjer maximerar värde

Därmed har Kancera nu två fraktalkinblockerare i klinisk utveckling, som har visat goda läkemedelsegenskaper i människa och bolaget står stärkt av att ha levererat positiva studiedata inom samtliga projekt.

Parallellt med det fortsatta utvecklingsarbetet arbetar man med, och för samtal om, att etablera partnerskap för den fortsatta kliniska utvecklingen och kommersialiseringen av Kanceras läkemedelskandidater. Att nå ett signerat avtal, som bland annat inkluderar omfattande utvärdering från en möjlig tagare, kan dock bli en tidskrävande process som Kancera inte ämnar vänta in. Tvärt om arbetar man hårt för att bibehålla tidseffektivitet genom att i egen regi initiera och genomföra aktiviteter på den kritiska tidslinjen för projektens vidareutveckling.

Att t.ex. hålla nere ledtiden till kommande studiestart har bäring på när man – vid positivt studieutfall – kan lämna in ansökan till regulatoriska och prissättande myndigheter. Att nå marknaden så snart som möjligt medför i sin tur möjlighet att maximera försäljningsintäkterna, som är starkt beroende av att bakomliggande patent fortfarande är giltiga. Ett effektivt utvecklingsarbete är således, i bolagets mening, starkt värdedrivande.

Bygger vidare genom emission

För att öka sin förmåga till värdetillväxt, genom att finansiera det vidare kliniska avancemanget av bolagets läkemedelskandidater, genomför Kancera just nu en företrädesemission på cirka 122 Mkr. Emissionen omfattas till cirka 60 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Likviden kommer bland annat att gå till att säkerställa produktionsförmåga av KAND567 och KAND145 inför kommande studier, ta fram en studiedesign för fas IIb/III-studien med KAND567 i hjärtinfarkt samt den fortsatta utvecklingen av KAND145 inom cancer.

Utöver att garantera att projekten fortskrider enligt plan ska kassatillskottet även säkerställa att Kancera inte hamnar i tidspress i partnerskapsarbetet. Varje utvecklingssteg som tas är därtill ett frågetecken som rätas ut och ytterligare stärker bolagets förhandlingsposition.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor Varje befintlig aktie kommer att ge tretton teckningsrätter. Sexton teckningsrätter berättigar sedan till teckning av en ny aktie.
Teckningsperiod 5 mars – 19 mars 2024
Teckningskurs 1,84 kr per aktie
Emissionsvolym 122 Mkr
Utspädning Vid en fulltecknad emission uppstår en utspädning på cirka 44,8 procent.

Information och teckning

Kancera prospekt Teckning via Avanza

Teckning via Nordnet

 

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjordes och publicerades på kancera.com den 1 mars 2024. 

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev