Home Nyheter Emission ska ta Biosergen till första effektdata i människa

Emission ska ta Biosergen till första effektdata i människa

Biosergen genomför företrädesemission

Emission ska ta Biosergen till första effektdata i människa

12 mars, 2024

Biosergen ingick nyligen ett samarbetsavtal med Alkem och avancerar sin svampdödande läkemedelskandidat BSG005 genom kliniska studier. Inför kommande fas II- och III-studier som ska finansieras av Alkem genomför Biosergen nu en företrädesemission om 40,5 miljoner kronor. Likviden ska bekosta en first-in-patient säkerhets- och effektstudie i en patientgrupp som i dag saknar behandlingsalternativ.

Invasiva svampinfektioner (IFI) utgör en enorm utmaning för den globala sjukvården och kännetecknas av allvarliga konsekvenser för sjuklighet och dödlighet tillsammans med djupgående socioekonomiska återverkningar. Infektionerna är systemiska och mycket dödliga och orsakas av att jäst eller mögel tränger in i djupt liggande vävnader.

De som löper störst risk för IFI omfattar ett brett spektrum av patienter med nedsatt immunförsvar, däribland organtransplanterade patienter, personer som genomgår hematologiska behandlingar som stamcellstransplantation, AIDS-patienter, vissa diabetiker, cancerpatienter, de som står på långvarig immunsuppressiv behandling eller som lider av kroniska luftvägssjukdomar. Det försvagade immunförsvaret gör dessa patientgrupper extra sårbara för svampinvasioner.

Varje år leder IFI till över 2,5 miljoner dödsfall. Dessutom har den omfattande användningen av fungistatiska medel under de senaste decennierna lett till uppkomsten av multiresistenta svamppatogener. Utvecklingen ses av Världshälsoorganisationen (WHO) som ett globalt hälsohot, vilket belyser behovet av nya innovativa metoder för diagnos, förebyggande och behandling.

Ett stort medicinskt behov

För närvarande finns det tre typer av svampbehandlingar, där två endast riktar sig mot ett smalt spektrum av svampar. Befintliga läkemedel bidrar även till läkemedelsresistens, eftersom de inte dödar svamparna utan enbart hämmar tillväxten. Den utbredda användningen av dessa svampmedel inom medicin och jordbruk har i hög grad bidragit till den globala framväxten av läkemedelsresistenta stammar.

Den tredje typen av läkemedel riktar sig mot ett brett spektrum av svampar och ser till att faktiskt döda dem, vilket minskar risken för läkemedelsresistens. Trots att de är effektiva begränsas användningen på grund av deras allvarliga bieffekter.

Utvecklar ny säker och effektiv kandidat

I ett försök att förbättra det nuvarande behandlingslandskapet utvecklar det svenska bioteknikbolaget Biosergen BSG005 som ett nytt svampdödande läkemedel, som syftar till att ge en effektiv behandling utan allvarliga biverkningar. I huvudsak tillhör BSG005 bredspektrumkategorin av svampdödande medel, men har modifierats genetiskt för förbättrad säkerhet. Den fördelaktiga säkerhetsprofilen har validerats i en fas Ia-studie och bolaget ser nu fram emot att avancera projektet genom klinisk utveckling.

En del av den utvecklingen kommer att ske i samarbete med det indiska läkemedelsbolaget Alkem Laboratories, som man tecknade partnerskapsavtal med under hösten förra året. Enligt avtalet kommer Alkem att finansiera och genomföra de fas II- och fas III-studier som krävs för att nå regulatoriskt godkännande i Indien. Alkem får fullständiga kommersiella rättigheter i Indien, medan Biosergen behåller rättigheterna att kommersialisera BSG005 i resten av världen.

Alkems investeringar i klinisk utveckling kommer att konverteras till Biosergen-aktier till en lägsta aktiekurs om 16 kronor, eller till en 50-procentig premie av aktiekursen vid tidpunkten för konverteringarna, om den är högre än 16 kronor. Omvandlingen ska ske i samband med slutförandet av de specifika kliniska studierna.

Företrädesemission ska finansiera säkerhets- och effektstudie

För att bana väg för fas II kommer Biosergen att genomföra en mindre säkerhets- och effektstudie på patienter med resistens eller intolerans mot befintliga terapier. Eftersom dessa patienter är mycket svårbehandlade skulle positiva resultat ge bolaget ett starkt värdeerbjudande för projektet. Studien kommer att starta inom kort och topline-resultat förväntas under fjärde kvartalet 2024.

Biosergen planerar för närvarande att ta in initialt 40,5 Mkr i en företrädesemission av units för att finansiera studien och för att täcka tillverkning av kliniskt prövningsmaterial för de kommande fas II- och III-studierna. Företrädesemissionen omfattas till cirka 65 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Sammanfattning av erbjudandet

Villkor Befintliga aktieägare kommer att erhålla en uniträtt för varje innehavd aktie. Tre uniträtter ger rätt att teckna en unit. En unit består av åtta nyemitterade aktier och åtta teckningsoptioner av serie TO3.
Teckningsperiod 7 mars – 21 mars 2024
Teckningskurs Teckningskursen per unit är 2,40 SEK, motsvarande 0,30 SEK per aktie.
Volym 40,5 Mkr
Utspädning Fulltecknad företrädesemission medför en utspädning motsvarande 72,7 procent. Vid fullt utnyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 kan medföra en ytterligare utspädning om cirka 42,1 procent.

Information och teckning

Biosergen prospekt Teckning hos Avanza

Teckning hos Nordnet

Teckning hos Mangold

 

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjordes och publicerades på biosergen.net den 5 mars 2024. 

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev