Home Intervjuer WntResearchs vd ser ett ökat intresse för bolaget

WntResearchs vd ser ett ökat intresse för bolaget

WntResearch röner intresse

WntResearchs vd ser ett ökat intresse för bolaget

15 januari, 2024

Efter ett händelserikt 2023 blickar WntResearch mot nästa delmål för läkemedelskandidaten Foxy-5, avläsning av delresultat i den pågående NeoFox-studien. Vd Pernilla Sandwall ger sin syn på bolaget förehavanden i närtid och den företrädesemission som i ett första steg ska stärka kassan med initialt 56 Mkr.

Biotechbolaget WntResearch utvecklar cancerläkemedel som har som mål att minska tumörcellernas förmåga att sprida sig och bilda metastaser. Bolagets läkemedelskandidat, Foxy-5, är en peptid som imiterar det kroppsegna proteinet WNT5A, vilket är involverat i regleringen av tumörcellers rörelse och spridning.

För närvarande genomgår Foxy-5 en klinisk fas II-studie, kallad NeoFox, som fokuserar på behandling av patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III. Mot slutet av 2022 uppdaterade WntResearch sin studieplan för NeoFox, motiverat av tidiga positiva observationer i studien. Den nya studiedesignen innebär att effekten av Foxy-5 mäts redan vid patienternas operation, istället för två år efter operation, som tidigare planerat.

Första effektavläsning ska vägleda

Under hösten rekryterades den första patienten till den återstartade studien. Den är strukturerad i två steg, där målet med det första steget är att fastställa den optimala dosen att sedan använda i steg två. I det andra steget av NeoFox-studien är planen att inkludera 80 patienter, med siktet inställt på att presentera topline-resultat någon gång under 2025.

Bolaget kommer dock att göra en första effektavläsning när hälften av de planerade patienterna har rekryterats och genomgått behandling. Den delanalysen kommer att svara på ifall datavolymen är tillräcklig för att dra relevanta slutsatser om kandidatens effekt.

Genomför företrädesemission

För att driva vidare arbetet med studien och samtidigt intensifiera affärsutvecklingen genomför WntResearch just nu en företrädesemission, där man i ett första skede siktar på att ta in upp till 56 Mkr. Cirka hälften av emissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantier.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat Pernilla Sandwall, vd för WntResearch, för att få veta mer om hur hon ser på utvecklingen och den kapitalanskaffning som man nu är aktuella med.

Pernilla Sandwall, vd WntResearch
Pernilla Sandwall, vd WntResearch.

Till att börja med Pernilla, ni har nu återstartat NeoFox. Hur går dina tankar kring det nya studieupplägget och de milstolpar som ligger framför er?

– Väldigt roligt att vara igång med patientrekryteringen igen och det har gått riktigt bra. Första patienten började behandlas i oktober och vi är redan inne i den andra och sista gruppen. Dessa patienter behandlas med den högsta dosen.

– Till våren ska vi välja vilken dos vi ska gå vidare med till den sista delen av studien, där 80 patienter ska vara med. Vid 40 patienter ska vi göra en effektutvärdering och det blir troligtvis till hösten. Så ett spännande år!

När ni rekryterat och behandlat totalt 40 personer i det andra steget av NeoFox-studien så siktar ni på att göra en första effektavläsning. När förväntar ni er att presentera de första resultaten från studien?

– Det kommer bli då och jag tror det kommer att ske i höst. Det beror helt på hur bra patientrekryteringen går.

Ni är just nu aktuella med en företrädesemission på initialt 56 Mkr. Hur långt kommer den här kapitalanskaffningen att ta er i arbetet med Foxy-5?

– Det beror på två saker; dels hur hög teckningen blir dvs. hur mycket kapital som tillförs bolaget och dels på hur fort det går att få in patienter till studien. Men emissionen är ju garanterad till 50 procent, så med de pengarna tar vi oss in i 2025 och då har vi kommit väldigt långt.

När ni tillkännagav den pågående emissionen så pratade ni om att intensifiera affärsutvecklingen. Kan du berätta lite om hur era planer ser ut här?

– Ad hoc-observationerna är ju det största som hänt bolaget vågar jag påstå, eftersom det är första gången vi fått en indikation på att Foxy-5 verkar på patienter. Därför röner det ett större intresse nu än vad vi haft tidigare. Nu pågår JPMorgan digitalt och sedan kommer fler möten i vår.

Avslutningsvis, vilka är dina bästa argument för att investera i WntResearch just nu?

– Vi är i en mycket spännande fas av utvecklingen med resultat som hägrar under 2024. Förhoppningen är ju att vi ska konfirmera våra ad hoc-resultat och kan vi göra det så tror jag många bolag kommer vara mycket intresserade av Foxy-5.

Denna annons ska betraktas som marknadsföringsmaterial. Inbjudan att teckna units i företrädesemissionen i WntResearch sker endast genom det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och offentliggjorts på www.wntresearch.com. Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna och teckningsoptionerna. Potentiella investerare rekommenderas läsa prospektet innan ett investeringsbeslut fattas så att de fullt ut förstår de potentiella risker och fördelar som är förknippade med beslutet att investera i units.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev