Home Intervjuer Så kan Aptahem förändra sepsis-marknaden

Så kan Aptahem förändra sepsis-marknaden

how Aptahem's Apta-1 could disrupt the sepsis treatment market

Så kan Aptahem förändra sepsis-marknaden

26 januari, 2024

Vad är aptamerer och vilka egenskaper gör att dessa antikroppliknande molekyler är lämpade för läkemedelsutveckling? BioStock har pratat med dr Luiza Jedlina, CSO och medgrundare av emissionsaktuella Aptahem, samt bolagets CMC Director Thomas Rupp. I centrum för konversationen står Aptahems läkemedelskandidat Apta-1 och dess potentiella framtid som ett akutläkemedel mot sepsis.

Det Malmöbaserade bioteknikbolaget Aptahem utvecklar läkemedelskandidaten Apta-1 som en akutbehandling mot sepsis, tidigare kallat blodförgiftning. Sepsis är ett multifaktoriellt tillstånd som kan uppstå när infektioner når blodbanan och utlöser en så kallad inflammatorisk storm, vilket kan orsaka ett livshotande tillstånd. Sepsis drabbar årligen närmare 50 miljoner människor, varav 11 miljoner dör. Detta har öppnat en lukrativ global läkemedelsmarknad som enligt Aptahem är värd 1201 MUSD årligen.

Alla försök att utveckla en ny effektiv läkemedelsbehandling som motverkar konsekvenserna av tillståndet har hittills misslyckats.

Kliniska fas I-studier

Aptahem har genomfört del 1 av 2 i en fas I-studie med Apta-1. Den genomförda första delen syftade till att utvärdera säkerheten och tolerabiliteten av Apta-1. I den kommande B-delen, som Aptahem nu förbereder, är avsikten att utvärdera effekten av Apta-1 på symptomet systemisk inflammation hos deltagarna som har injicerats med bakterietoxinet lipopolysackarid, LPS. LPS används för att kunna mäta tidiga tecken på sepsis.

Fas I-studierna genomförs i friska frivilliga, medan kommande fas II-studier ska utföras på sepsis-patienter.

Genomför företrädesemission

Mellan den 15 och 29 januari genomför Aptahem en företrädsemission av units om cirka 34,6 Mkr. Målet är främst att finansiera kvarvarande förberedelser samt genomförandet av en Proof-of-Concept/fas Ib-studie med Apta-1.

Intervju med Aptahems CSO och CMC Director

För att få en bättre bild av vad aptamerer är, vad som gör dem lämpade för läkemedelsutveckling, samt hur framtiden ser ut för läkemedelskandidaten Apta-1, kontaktade BioStock Aptahems CSO och medgrundare Luiza Jedlina, samt bolagets CMC Director Thomas Rupp.

Rupp har i över trettio år nischat sig inom området oligionukleotider (där aptamerer ingår) samt dess tillverkningsprocesser. Han har en bakgrund som global applikationsspecialist på bland annat GE Healthcare och är expert på de regulatoriska CMC-aspekterna av oligonukleotidterapeutik.

Luiza Jedlina är doktor i molekylär parasitologi och immunologi samt har en masterexamen inom toxikologi och är en av medgrundarna till Aptahem.

Frågor till Luiza Jedlina

Luiza Jedlina, CSO Aptahem
Luiza Jedlina, CSO Aptahem

Vad gör aptamerer lämpliga som mål för läkemedelsutveckling?

– Aptamerteknologin öppnar upp för utveckling av nya skräddarsydda terapier. De kännetecknas av hög specificitet och bindningsstyrka till en rad olika biologiska mål, vilket möjliggör exakt inriktning på specifika molekyler, från proteiner till celler. Deras låga immunogenicitet och kemiska och termiska stabilitet gör dem stabilare och säkrare än traditionella antikroppar, vilket är fördelaktigt för en rad olika terapeutiska tillämpningar. Processen för att utforma och syntetisera aptamerer är snabb och kostnadseffektiv, vilket påskyndar utvecklingen av nya läkemedel och minskar deras kostnader, vilket gör aptamerer till ett lovande verktyg inom modern farmakologi.

Vad gör att Apta-1 sticker ut som läkemedelskandidat?

– Apta-1 är en otroligt lovande läkemedelskandidat med potential att revolutionera behandlingen inom flera medicinska områden.

– Den har flera terapeutiska egenskaper, inklusive antitrombotiska, antiinflammatoriska och potentiellt antiseptiska effekter, vilket gör den till ett mångsidigt behandlingsalternativ för ett brett spektrum av medicinska tillstånd.

– Apta-1 har en unik antikoagulerande effekt som förhindrar proppbildning utan att öka risken för blödning, till skillnad från traditionella antikoagulantia.

– Dessutom har den visat lovande resultat när det gäller att minska lungskador och inflammation i modeller av coronavirusinfektion, vilket tyder på dess potentiella användning vid behandling av virusinfektioner.

– Apta-1 visar även lovande resultat vid behandling av sepsisliknande tillstånd i prekliniska modeller. Vi noterar en förbättrad överlevnadsgrad och minskning av nivåerna från proinflammatoriska cytokiner och biomarkörer. Apta-1 har dessutom visat sig kunna minska dödligheten avsevärt och reglera det inflammatoriska svaret i de prekliniska modeller vi använt oss av.

– Apta-1 är en lovande läkemedelskandidat med unika egenskaper som kan ge betydande framsteg i behandlingen av trombos, lungskador samt sepsis och öppna upp för nya terapeutiska möjligheter.

I bästa fall, vad kan detta läkemedel betyda för läkare och patienter?

– Apta-1 har potential att avsevärt påverka medicinsk praxis.

– Som jag beskrev i föregående fråga, kan den ge läkarna ett nytt, mer exakt alternativ för antitrombotisk behandling som minskar risken för blodproppar utan att öka risken för blödningar.

– För patienter, särskilt de med hög blödningsrisk, kan detta innebära en säkrare och effektivare behandling. Apta-1 kan bli ett nytt behandlingsalternativ för patienter med inflammation eller sepsis. Den minskar effektivt inflammationen och skulle då preliminärt kunna förbättra patientresultaten. Med Apta-1 skulle läkarna potentiellt få ett kraftfullt verktyg för att bekämpa några av de mest utmanande kliniska tillstånden.

– Apta-1 skulle även kunna bidra till att behandla lungskador och inflammation som orsakas av coronavirus och andra virusinfektioner. Detta skulle preliminärt ge läkarna en ny behandlingsstrategi i kampen mot pandemier och andra virussjukdomar.

– Apta-1:s specifika verkningsmekanismer kan leda till bättre patienttolerans och färre biverkningar, jämfört med traditionella läkemedel. Detta är avgörande för att förbättra patienternas livskvalitet och behandlingseffekten.

– Effektiv behandling av tillstånd som sepsis, trombos och infektionsrelaterade komplikationer kan minska långsiktiga sjukvårdskostnader genom att minska behovet av intensivvård och långvarig behandling.

Frågor till Thomas Rupp

Thomas Rupp, CMC Director Aptahem
Thomas Rupp, CMC Director Aptahem

Varför behöver den här patientgruppen behandlingsalternativ?

– Enligt CDC (Center for Disease Control and Prevention) är standardbehandlingen för sepsis, och därmed relaterade infektioner, antibiotika; Ibland följt av ett kirurgiskt ingrepp för att avlägsna vävnad som skadats av infektionen. Dock ökar antibiotika-resistensen och det blir därmed svårare och svårare att behandla sepsis-relaterade infektioner. Aptamerer som Apta-1 är associerade med en ny klass av terapeutiska delar, så kallade syntetiska RNA-terapier. Dessa nya klasser av terapier verkar på molekylär och genetisk nivå och därför förväntas ingen resistensbildning.

– Sepsispatienter kräver snabb och effektiv behandling och behöver därför andra behandlingar än antibiotika för att undvika kända biverkningar och för att undvika felbehandling på grund av bakteriell resistens.

Om Apta-1 skulle nå marknaden, vilka skulle konsekvenserna bli för standardvården vid sepsis? Och vad skulle Apta-1 betyda för patienterna?

– Om Apta-1 skulle nå marknaden som ett läkemedel för behandling av sepsis skulle det avsevärt kunna förbättra standarden för vård av detta allvarliga sjukdomstillstånd.

– Apta-1 har potential att bli ett värdefullt alternativ till dagens sepsisbehandlingar, som ofta är beroende av bredspektrumantibiotika och organstöd. Att införa Apta-1 i standardprotokollet för behandling av sepsis skulle kunna innebära en helt ny typ av behandlingsform, särskilt när traditionella metoder inte är effektiva eller tillräckliga.

– Apta-1 har i prekliniska modeller av LPS-inducerad sepsis visat lovande resultat när det gäller minskad dödlighet och förbättrat kliniskt tillstånd. Dess effektivitet i kliniska miljöer skulle kunna minska den totala sepsisrelaterade dödligheten och förbättra patienternas prognos.

– Apta-1 är ett antiinflammatoriskt medel som kan begränsa organskador som orsakas av ett överdrivet immunsvar, vilket är en avgörande faktor vid behandling av sepsis. Framgångsrik behandling med Apta-1 kan leda till färre komplikationer och snabbare återhämtning för patienterna. Dessutom kan den korta ner sjukhusvistelsen och behovet av intensivvård, vilket leder till lägre behandlingskostnader.

– Apta-1 har potential att minska biverkningar och komplikationer av sepsis, vilket skulle kunna förbättra den långsiktiga livskvaliteten. Det är dock viktigt att notera att dessa potentiella fördelar är beroende av resultaten av ytterligare kliniska prövningar och av att Apta-1 godkänns som läkemedel av de relevanta tillsynsmyndigheterna.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev