Home Intervjuer Chordate fortsätter marknadssatsningarna och arbetet mot en exit

Chordate fortsätter marknadssatsningarna och arbetet mot en exit

Chordate

Chordate fortsätter marknadssatsningarna och arbetet mot en exit

4 januari, 2024

Under 2023 har Chordate Medical tagit steg framåt i de kommersiella satsningarna med migränbehandlingen Ozilia. Det långsiktiga målet är att sälja bolaget, och för att arbeta vidare mot detta mål avser bolaget att genomföra en företrädesemission om 41,8 Mkr. Kapitalet ska bland annat användas till marknadsaktiviteter, registreringsprocesser och kliniska studier. BioStock kontaktade vd Anders Weilandt för att få veta mer.

Chordate Medical har utvecklat en nervstimuleringsteknik för behandling av kronisk migrän och kronisk rinit. Behandlingen är läkemedelsfri och kallades tidigare Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S), men går nu under varumärket Ozilia.

Fokus på nyckelmarknader

Under 2023 fokuserade Chordate Medical på att etablera Ozilia på bolagets prioriterade marknader; Finland, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt i gulfområdet. En central strategi har varit att delta vid flera kongresser, både på nationell nivå i Europa samt på internationell nivå i USA och Sydkorea.

Marknadsintroduktioner stödjs av studieresultat

Under kongresserna har Chordate Medical bland annat presenterat studieresultaten från patientstudien PM007, som visade att Ozilia ger en statistiskt signifikant minskning i antalet månatliga huvudvärksdagar med moderat till allvarlig intensitet. I augusti 2023 skickades de kompletta studieresultaten in som manus för publicering i en vetenskaplig tidskrift inom neurologiområdet.

Nya studier initierade

Under 2023 har Chordate Medical även inlett pilotstudien PM009 och marknadsstudien PM010. De första sju patienterna har inkluderats i PM010-studien, som är en så kallad post market surveillance-studie (PMS) som är en del av kraven för CE-märkning. Studien syftar till att följa långtidsresultat och säkerhet, vilket gör att studieresultaten även kan vara viktiga för att finjustera behandlingsrekommendationerna.

Den första patienten har även inkluderats i bolagets öppna pilotstudie PM009, som kommer att inkludera totalt 25–30 migränpatienter som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare.

Inleder 2024 med kapitalanskaffning

Precis innan jul meddelade Chordate Medical att de avser att genomföra en företrädesemission för att finanisera marknads-och studiesatsningarna och accelerera arbetet mot en exit, det vill säga en försäljning av bolaget. Teckningsperioden löper mellan 2 – 16 februari och vid full teckning tillförs bolaget cirka 41,8 Mkr.

Kapitalet kommer att användas till att fortsätta arbetet i den sista fasen i bolagets exitstrategi, där målet är att visa tidig marknadspenetration på utvalda marknader för att demonstrera teknologins potential. Detta marknadsarbete intensifierades under 2023 och kommer att fortsätta under det innevarande året.

Vd kommenterar 2023 och planerna framåt

Anders Weilandt, vd Chordate Medical

BioStock kontaktade Chordate Medicals vd Anders Weilandt för att få veta mer om året som har gått och förväntningarna inför 2024.

Kan du summera de mest väsentliga framstegen som gjordes under 2023?

– Det känns väldigt bra att vi förra året kunde bocka av den absolut viktigaste delen i våra vetenskapliga bevis. Resultaten från PM007 är förvånansvärt tydliga och stabila, det märker vi inte minst på alla positiva reaktioner vi fått från de specialister vi mött under höstens kongresser. Betydelsen av den stabila grund för vår marknadsintroduktion som detta innebär kan knappast överskattas.

– Det tål att upprepas att det är mycket ovanligt att ett medicintekniskt alternativ till läkemedel uppvisar jämförbar eller bättre klinisk effekt och nivå av respons. Det är goda nyheter för alla patienter och behandlande läkare som länge efterfrågat alternativ som dels inte bygger på läkemedel och dels inte har några oväntade bieffekter.

»Det tål att upprepas att det är mycket ovanligt att ett medicintekniskt alternativ till läkemedel uppvisar jämförbar eller bättre klinisk effekt och nivå av respons. Det är goda nyheter för alla patienter och behandlande läkare«

– Sedan halvårsskiftet har vi dessutom sett hur orderingången ökat från rinitindikationen främst från Italien och Saudiarabien, men även att de första indikationerna på att vi når igenom till affär med migränindikationen, då främst i Tyskland. Det är ännu mycket tidigt i processen, men alla resor börjar med ett litet steg. Det är början på det proof-of-concept vi ska bygga upp för att nå det strategiska slutmålet.

Vilka mål har ni satt upp för 2024?

– Först och främst ska vi nå i mål med produktregistrering för båda indikationerna i Arabemiraten, och för migrän i Saudiarabien. Det kinesiska registreringprojektet ska nå sina mål för perioden och arbetet med marknadstillstånd för USA ska fortsätta.

– I närtid får vi även besked om publicering av den vetenskapliga artikeln för PM007-studien. Den här frågan ligger inte i våra händer utan det är en sak mellan artikelförfattarna och tidskriften i fråga.

– I övrigt är året helt inriktat på att generera mera försäljning och successiv start av fler och fler kliniker, främst för miränindikationen men även för rinit – där vi har möjlighet att komma igenom till affär.

»I närtid får vi även besked om publicering av den vetenskapliga artikeln för PM007-studien. Den här frågan ligger inte i våra händer utan det är en sak mellan artikelförfattarna och tidskriften i fråga. I övrigt är året helt inriktat på att generera mera försäljning och successiv start av fler och fler kliniker.«

Vilka fördelar ser du med en exit, från ett aktieägarperspektiv?

– Vår strategi bygger på analysen att en aktieägare gynnas av en bolagsförsäljning eftersom vi bedömer att den processen är snabbare till avkastning på investeringen. Det kan jämföras med att bygga upp bolaget under lång tid tills utdelning kan börja genereras från vinst som inte behövs för att bygga bolaget vidare. Vi ser bara dessa två alternativ till avkasting för aktieägaren som vi från bolaget kan påverka; antingen sälja bolaget eller generera utdelning. Då är det första alternativet i vår bedömning både snabbare och har lägre risk.

– Man kan givetvis köpa och sälja en noterad aktie som stiger i pris och på så sätt få avkastning – men det är ingenting som man ur ett bolagsperspektiv kan bygga en strategi ikring i ett utvecklingsbolag. Den idén kanske passar bättre i en stabilare och bredare affärsrörelse som genererat vinst under lång tid.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev