Home Nyheter Biovica gör företrädesemission för att bli kassaflödespositivt

Biovica gör företrädesemission för att bli kassaflödespositivt

Biovica är på väg ut på marknad med sitt diagnostiska test

Biovica gör företrädesemission för att bli kassaflödespositivt

5 december, 2023

Dörrarna till såväl USA som Europa är öppnade och Biovica är på väg ut på marknaden med sitt diagnostiska test DiviTum TKa, som ska förbättra uppföljningen av cancerbehandling. Just nu är bolaget aktuellt med en företrädesemission av units på initialt upp till 120 Mkr före transaktionskostnader som ska upprätthålla tempot i lanseringen.

Uppsalabaserade Biovica har utvecklat DiviTum TKa, ett diagnostiskt biomarkörtest som används för att utvärdera och förutse behandlingssvar vid olika former av cancer. DiviTum TKa mäter enzymet tymidinkinas (TKa), som är en biomarkör för celldelning. Testet görs via ett blodprov och kvantifierar nivån av TKa som frigörs i blodomloppet från prolifererande celler, dvs. celler som delar på sig. Höga nivåer av TKa i blodet indikerar en hög nivå av celldelning.

DiviTum TKa kan enligt ett flertal oberoende studier ge information om celldelningen flera månader innan den kan översättas i en förändrad tumörvolym som är mätbar vid bilddiagnostik. Den behandlande läkaren får därmed ett viktigt komplement i sin diagnostiska verktygslåda, och tillgång till tidigare indikationer på huruvida den insatta behandlingen fungerar eller ej.

Starkt kliniskt stöd

DiviTum TKa har rönt ett stort intresse bland ledande Key Opinion Leaders inom onkologi-världen, som gjort omfattande studier med testet i spridd bröstcancer, men också i andra solida tumörtyper. I ryggen har Biovica resultat från mer än 30 studier som stöder användningen av DiviTum TKa för att prognostisera och övervaka behandling med bland annat endokrina terapier och CDK4/6-hämmare​​, standardbehandlingen för patienter med spridd bröstcancer.

Lanserar med fokus på spridd bröstcancer

Även om det finns lovande studieresultat i en mängd cancerindikationer är det spridd bröstcancer som är i fokus när Biovica nu lanserar produkten på marknaden. Först ut är USA och Europa, där man på sikt ser en marknadspotential på upp till 350 – 600 miljoner USD årligen, enbart inom spridd bröstcancer.

Bolaget har under året ingått kommersiella partnerskap i Polen, Nederländerna, Italien och Norden. I USA har man skrivit kommersiella avtal med sjukvårdsbolagen MediNcrease, Contigo Health och Occum Health, samt med ett 50-tal sjukhus i Arizona, Missouri och Florida​​​​​​​​.

Bolaget understryker att man i dessa avtal säkrat ett attraktivt pris på produkten, under tiden som man arbetar mot att inkluderas i det amerikanska publika systemet för kostnadsersättning, Medicare. Här erhöll man i somras en så kallad PLA-kod för såväl produkten som det egna laboratoriet i San Diego, vilket kommer att göra betalningsprocessen smidigare.

Bolaget har även fått ett pris på 322 USD per test kopplat till koden, som börjar gälla vid årsskiftet. Det är ett viktigt steg i lanseringen som också gör att Biovica har mycket goda förutsättningar att nå målet om ett snittpris på 400 USD per test, då avtalen med privata kunder ligger på en betydligt högre prisnivå.

Försäljning till läkemedelsbolag

Samtidigt som DiviTum TKa nu är på väg ut till patienter, är det värt att nämna att Biovica redan i dag har en etablerad försäljning till flera större läkemedelsbolag. Här används testet vid utvecklingen av nya läkemedel, både för att mäta effekt och för att stratifiera patienter.

I dagsläget har Biovica serviceavtal med åtta läkemedelsbolag, där försäljningen under det brutna räkenskapsårets två första kvartal uppgick till cirka 4,3 Mkr. Ambitionen med flera av dessa avtal är att kunna erbjuda testet som en så kallad companion diagnostic, där läkemedel och diagnostik säljs och används tillsammans för att optimera behandlingsresultaten.

Genomför företrädesemission

Parallellt med en intensifierad lansering av DiviTum TKa genomför bolaget nu en företrädesemission av units, som vid full teckning kommer tillföra Biovica upp till 120 Mkr före emissionskostnader. Likviden ska primärt användas tid den pågående kommersialiseringen, samt till den fortsatta utvecklingen av companion diagnostics-konceptet.

Units i företrädesemissionen består av nyemitterade B-aktier samt vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 B. Teckningsoptionerna kan vid full teckning under andra halvan av 2024 tillföra bolaget ytterligare cirka 54 Mkr före avdrag för kostnader.

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser samt garantiåtaganden uppgående till cirka 100 Mkr, motsvarande cirka 83,8 procent av företrädesemissionen. Bland annat har bolagets vd och största ägare Anders Rylander förbundit sig att teckna för totalt 10 Mkr, medan styrelseordförande Lars Holmqvist åtagit sig att teckna för totalt cirka 1 Mkr.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor Varje innehavd A- respektive B-aktie berättigar till en uniträtt. Elva uniträtter berättigar till teckning av en unit, som består av elva nyemitterade B-aktier och fem teckningsoptioner av serie TO3 B.
Teckningsperiod 29 november – 13 december 2023
Teckningskurs 28,71 kr per unit, motsvarande 2,61 kr per B-aktie
Emissionsvolym Initialt högst 120 Mkr + ytterligare 54 Mkr vid full teckning av TO3 B.
Utspädning Vid full teckning av företrädesemissionen uppgår utspädningen av aktiekapitalet till cirka 50 procent och antalet röster till 44 procent. Vid full teckning och utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 B uppgår utspädningen av aktiekapitalet till cirka 18,5 procent och antalet röster till cirka 16,7 procent.

Information och teckning

Biovica prospekt Teckna hos Avanza

Teckna hos Nordnet

 

Denna annons har upprättats i marknadsföringssyfte och utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen). De fullständiga villkoren för företrädesemissionen, och mer information om Biovica International AB (publ), har redovisats i ett prospekt som godkänts av Finansinspektionen den 28 november 2023 och publicerats på https://biovica.com/investor-relations/rights-issue-2023/. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Biovica eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och fördelar kopplade till en investering i Biovica och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev