Home Nyheter BioStock Investor Pitch: Biovica

BioStock Investor Pitch: Biovica

Biovicas vd Anders Rylander

BioStock Investor Pitch: Biovica

1 december, 2023

Uppsalabolaget Biovica har under året slutit en rad avtal gällande sitt cancertest DiviTum TKa och lansering pågår både i USA och Europa. Syftet med DiviTum TKa är att snabbare och bättre kunna utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Nu genomför bolaget en kapitalanskaffning om initialt upp till 120 Mkr för att finansiera fortsatta marknadssatsningar.

Se Biovicas vd Anders Rylander presentera bolaget nedan.

YouTube video

Denna annons har upprättats i marknadsföringssyfte och utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen). De fullständiga villkoren för företrädesemissionen, och mer information om Biovica International AB (publ), har redovisats i ett prospekt som godkänts av Finansinspektionen den 28 november 2023 och publicerats på https://biovica.com/investor-relations/rights-issue-2023/. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Biovica eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och fördelar kopplade till en investering i Biovica och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev