Home Nyheter Data stöder antitumöreffekten hos Alligators primära läkemedelskandidat

Data stöder antitumöreffekten hos Alligators primära läkemedelskandidat

Alligator Biosciece presents mitazalimab data

Data stöder antitumöreffekten hos Alligators primära läkemedelskandidat

5 oktober, 2023

Fas II-interimsdata tyder på att Alligator Biosciences ledande immunterapikandidat mitazalimab kan vara en effektiv kombinationsbehandling för bukspottkörtelcancer. Bolaget har nu presenterat mer data som stärker dessa resultat vid olika konferenser samt publicerat en artikel i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift.

Alligator Bioscience utvecklar riktade cancerimmunterapier. Dess primära läkemedelskandidat mitazalimab, en best-in-class CD40-agonist, är hörnstenen i fas II-studien OPTIMIZE-1. Denna studie är utformad för att utvärdera mitazalimabs säkerhet och effekt i kombination med kemoterapi, mFOLFIRINOX, för första linjens behandling av spridd bukspottkörtelcancer.

I juni presenterade Alligator en andra omgång interimsresultat från fas II-studien, vilket indikerar att mitazalimab ger ett varaktigt svar i kombination med standardbehandling med kemoterapi. Läs mer här.

Starka fas II-data för Alligator

Data från studien presenterades i detalj i samband med en muntlig presentation vid American Association for Cancer Research (AACR) Special Conference on Pancreatic Cancer, som ägde rum den 27-30 september 2023. Dessa data visar på ettobjektivt tumörsvar  om 43,9 procent och en sjukdomskontroll på 77,2 procent hos patienter som doserats med mitazalimab i kombination med kemoterapi. En viktig slutsats är att det kliniska svaret mognade med en ökande behandlingstid, vilket gav upphov till nästan fullständiga svar hos flera patienter. Detta stödjer den immunaktiverande effekten av mitazalimab. Den fördelaktiga säkerhetsprofilen för mitazalimab framgår också av hittillsvarande resultat.

Farmakodynamiska analyser och validering av verkningsmekanism

För att ge ytterligare trovärdighet till den pågående fas II-forskningen har det Lundabaserade bolaget även presenterat nya stödjande data från den inledande fas I-studien med mitazalimab samt preklinisk analys vid viktiga onkologikonferenser. Resultaten publicerades också i den vetenskapliga tidskriften Cells.

Vid AACR belyste Alligator Bioscience till exempel  de interimistiska farmakodynamiska analyserna av mitazalimab och hur de korrelerar med kliniska resultat från OPTIMIZE-1-studien. Dessa analyser ger övertygande bevis för att mitazalimab aktiverar nyckelkomponenter i immunsystemet, vilket bekräftar dess verkningsmekanism. Dessutom avslöjar data en signifikant korrelation mellan CD4-effektor T-cellsaktivitet och behandlingsresultat, vilket tyder på att  mitazalimab specifikt bidrar till tumörsvar vid metastaserad bukspottkörtelcancer.

Publikationen i Cell ger en mer djupgående analys av mitazalimabs förmåga att aktivera immunsystemet, utförd på prover från den ursprungliga fas I-studien. Alligator-teamet beskriver de dosberoende effekterna av immunterapikandidaten och illustrerar transkriptomiska förändringar som överensstämmer med immunaktivering vid de dosnivåer som används i den pågående fas II-studien OPTIMIZE-1.

Dessa fynd understryker mitazalimabs potential att aktivera myeloida celler och motverka immunsuppressiva mekanismer i tumörmikromiljön. Detta ökar i sin tur sannolikheten för antitumörsvar och ökar känsligheten för andra behandlingar som mFOLFIRINOX hos patienter med bukspottkörtelcancer.

Prekliniska data presenterade vid CICON

Data som presenterades vid International Cancer Immunotherapy Conference (CICON) i Milano, som hölls den 20-23 september 2023, ger mer information om antitumöreffekten av mitazalimab i kombination med FOLFIRINOX i prekliniska tumörmodeller. Studierna visar synergin mellan mitazalimab och FOLFIRINOX somresulterar i förlängd överlevnad och tyder på ett förbättrat svar på kemoterapi. Vidare överensstämmer de identifierade farmakodynamiska biomarkörerna i dessa prekliniska fynd med data från fas I-doseskaleringsstudien av mitazalimab i patienter med avancerade solida tumörer.

Framtiden

Alligators vd Søren Bregenholt menar att kumulativa data från dessa konferenser och publikationen i Cell förstärker mitazalimabs verkningsmekanism och validerar OPTIMIZE-1-studiedesignen. Dessutom utgör dessa data enligt Bregenholt ännu tydligare bevis för den fortsatta kliniska utvecklingen av mitazalimab och ger viktiga uppdateringar till det vetenskapliga samfundet om de betydande framstegen med mitazalimab.

»Datan rapporterad i dessa tre presentationer bidrar till det växande kliniska underlaget som visar att mitazalimab inducerar en relevant aktivering av immunsystemet, vilket leder till förbättrade behandlingssvar på kemoterapi och ger varaktiga fördelar för patienter med spridd bukspottkörtelcancer.«

Nu ser bolaget fram emot top-line-avläsningen från OPTIMIZE-1, som förväntas i början av Q1 2024. Denna avläsning kommer att vara avgörande för att bestämma läkemedlets säkerhets- och effektprofil vid behandling av metastaserad bukspottkörtelcancer. Detta kommer i slutändan att styra hur framtiden kommer att se ut för denna lovande kandidat.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev