Home Intervjuer AcuCorts vd: “För samtal med potentiella partners i Europa och USA”

AcuCorts vd: “För samtal med potentiella partners i Europa och USA”

Jonas Jönmark, vd AcuCort

AcuCorts vd: “För samtal med potentiella partners i Europa och USA”

12 oktober, 2023

AcuCort är i full gång med lanseringen av munfilmen Zeqmelit, och tecknade nyligen ett avtal gällande försäljning i de nordiska länderna. Nu genomför bolaget en företrädesemission för att stödja arbetet med kommersialiseringen. BioStock kontaktade vd Jonas Jönmark för att få veta mer om planerna framåt.

Lundabolaget AcuCort har utvecklat Zeqmelit, en snabblöslig munfilm baserad på dexametason, en välkänd kortisonsubstans. Produkten är godkänd för behandling av svåra allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling. Den kan även användas för att behandla patienter med covid-19-relaterade andningssvårigheter.

Behandlingen kommer igång snabbare

Skillnaden mellan Zeqmelit och andra behandlingar för akuta allergiereaktioner är att behandlingen kommer igång snabbare. Det tar tio sekunder från det att en person stoppar in filmen i munnen till dess att den är upplöst. Det kan jämföras med tiden det tar att krossa och lösa upp tabletter i vatten samt därefter dricka lösningen. Med Zeqmelit behöver man inte heller ha tillgång till vatten och man kan ta munfilmen själv, utan hjälp från någon annan person.

Avtal inleder den kommersiella resan

AcuCort står nu inför kommersialisering av Zeqmelit. Hittills har man fått produkten godkänd i Sverige, Norge, Danmark och Finland och bolaget skrev nyligen ett partneravtal med Unimedic Pharma gällande försäljning och marknadsföring i de nordiska länderna.

AcuCort har dock inte bara nordiska ambitioner, utan siktar på en global marknad. Bland annat för man dialog med FDA för att få Zeqmelit godkänt på den amerikanska marknaden. Planen är att kunna lämna in en ansökan om marknadsregistrering i USA under de kommande månaderna.

Företrädesemission finansierar marknadslanseringen

När AcuCort nu jobbar vidare mot marknad genomför man en företrädesemission av units, som initialt är tänkt att stärka kassan med 30 Mkr. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna som ingår i emissionen kan bolaget senare tillföras ytterligare cirka 20 Mkr.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Som en del av kapitalanskaffningen har AcuCort också upptagit ett brygglån om cirka 5 Mkr från en kvalificerad investerare, i syfte att finansiera driften tills emissionen har genomförts.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat vd Jonas Jönmark för att få veta mer om emissionen och om planerna framåt.

Om vi börjar med er produkt Zeqmelit, som alltså är baserad på dexametason. Vad är skillnaden med Zeqmelit jämfört med nuvarande behandlingar av akut allergi ur ett patientperspektiv?

– Skillnaden är att Zeqmelit är en så kallad munfilm medan nuvarande behandlingar tas i tablettform. En behandling med Zeqmelit är som att lägga ett frimärke på tungan, där det löses upp inom sekunder. Det kan jämföras med proceduren för tabletter, där en person som drabbats av en akut allergireaktion måste ta fram ett glas vatten och sedan krossa, hälla i och lösa upp tabletterna i vattnet och därefter dricka lösningen.

– Zeqmelit gör alltså att behandlingen kommer i gång snabbare. Själva effekten av dexametason, som är en typ av kortikosteroid och en beprövad och bevisat effektiv läkemedelssubstans, är densamma. Ytterligare skillnader för patienten är att Zeqmelit tar så liten plats och är smidig att alltid ha med sig, samt att det är lätt att ta det på egen hand medan vissa patienter behöver hjälp från en annan person med tablettbehandlingen.

Vilken potential ser ni i produkten?

– Vi ser en mycket stor potential på samtliga marknader där vi avser att lansera Zeqmelit. I USA, som är vår prioriterade marknad, uppskattas marknaden för glukokortikoider till 3,8 miljarder USD med en årlig tillväxttakt om sex procent. Potentialen bekräftas inte minst av en enkätstudie som visar att sju av tio allergipatienter skulle föredra en oral film framför tablettbehandling och att åtta av tio läkare skulle välja att skriva ut Zeqmelit till upp till 50 procent av sina patienter.

Ni skrev nyligen avtal med Unimedic Pharma. Vilka förväntningar har ni på det samarbetet?

– Vi har höga förväntningar på samarbetet. Unimedic Pharma är ett mycket välrenommerat bolag med specialistkompetens inom försäljning och marknadsföring av läkemedel i Norden och avtalet är viktigt för vår framgång på de nordiska marknaderna.

Ni siktar även på att få till ett subventionerat pris för Zeqmelit i Sverige. Vad skulle det innebära för er och var befinner ni er i den processen?

– Vi för dialog med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) om den pris- och subventionsansökan som vi lämnade till myndigheten i januari. Vår bedömning är att Zeqmelit kommer att godkännas.

– Ett subventionerat pris är inte avgörande för att vi ska kunna ta läkemedlet till marknad. Dock öppnar det större möjligheter för läkemedlet att nå ut till en bredare marknad och därmed möta det stora behov som finns bland allergipatienter för en effektivare administration vid behandling av akut och svår allergisk reaktion. Processen har tagit längre tid än förväntat. TLV har bett att få kompletterande information vilket vi tillgodosett.

Hur går sökandet efter fler kommersialiseringspartners till andra europeiska marknader?

– Vi för dialog med ett antal potentiella partners i Europa och USA. Gemensamt för dessa är att de har stor erfarenhet av allergimarknaden och resurser för en framgångsrik lansering av vår produkt.

USA kommer att vara en viktig marknad för er. Hur går processen med FDA och hur lång tid kan man sedan vänta sig att det tar innan ni kan börja kommersialisera i USA?

– FDA begärde kompletterande information för vår registreringsansökan för Zeqmelit i USA i februari. AcuCort kommer att meddela marknaden så fort dessa uppgifter godkänts av FDA.

Ni har inlett med dexametason. Om man tittar på lite längre sikt, vad blir nästa steg för er teknologi?

– Vår tillväxtstrategi är att utveckla smarta läkemedelsprodukter som är baserade på välbeprövade och väldokumenterade läkemedelssubstanser. Vi siktar på indikationsområden där det idag finns stort medicinskt behov för nya effektiva och användarvänliga behandlingar.

– Nu har vi fokus på Zeqmelit och vi avser att ta fram nya läkemedelsprodukter i linje med vår strategi.

Ni siktar på att ta in inledningsvis cirka 30 Mkr i er emission. Hur ska likviden användas?

– Merparten kommer att investeras i aktiviteter som är direkt kopplade till kommersialiseringen av Zeqmelit. Det gäller kostnader kopplade till lanseringen i Norden och till att ta fram licens- och distributionsavtal i Europa och USA samt godkännandeprocessen hos FDA.

Vilka är dina bästa argument för att BioStocks läsare ska delta i er emission?

– Jag vill lyfta fram de fyra viktigaste anledningarna. Zeqmelit är en innovativ läkemedelsprodukt som adresserar ett stort patientbehov inom akuta och svåra allergiska reaktioner. Vi siktar på att bredda vår produktportfölj med ytterligare läkemedel inom flera indikationsområden med stora patientbehov. Dessa utvecklas på samma teknologiplattform vilket innebär väsentliga synergifördelar.

– För det andra är potentialen för allergimarknaden stor. 30 procent av världens befolkning lider av allergiska symtom. Den marknad som Zeqmelit riktar in sig på uppskattas vara värd mer än 3 miljarder US dollar.

– För det tredje är utvecklingsrisken låg. Zeqmelit är färdigutvecklat och godkänt i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Registreringsprocesser pågår i övriga EU och USA.

– Det fjärde argumentet är att såväl jag, i min roll som vd, som övrig ledning och styrelse har bred och djup erfarenhet av att kommersialisera nya läkemedel.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget redovisas i det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 11 oktober 2023 och finns tillgängligt på www.acucort.se. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev