Home Nyheter AcuCort tar sikte på akutbehandling av allergi

AcuCort tar sikte på akutbehandling av allergi

AcuCort

AcuCort tar sikte på akutbehandling av allergi

19 oktober, 2023

AcuCort är i full gång med kommersialiseringen av sitt läkemedel Zeqmelit för behandling av akut allergisk reaktion. Bolaget tillkännagav nyligen ett partneravtal för marknaderna i Norden, samtidigt som man jobbar för att få marknadsgodkännande i USA. Just pågår en företrädesemission på initialt 30 Mkr som ska finansiera de pågående marknadssatsningarna.

Lundabolaget AcuCort har utvecklat en patenterad munfilmsteknologi, som kombineras med existerande och väldokumenterade läkemedelssubstanser. Munfilmen är stor som ett frimärke och läggs på tungan, varpå den sedan löses upp inom några sekunder. Målet är att skapa produkter som inte bara är effektiva utan också användarvänliga, en viktig faktor för patientens upplevelse och behandlingsresultat.

AcuCorts första produkt, Zeqmelit innehåller den anti-inflammatoriska substansen dexametason. Resultatet är en produkt som är snabbt tillgänglig och effektiv i situationer där man i dag behandlar med dexametason, som vid svåra och akuta allergiska reaktioner.

Baserad på klassiskt läkemedel

Dexametason är en typ av glukokortikoid, en klass av läkemedel som används av miljontals patienter globalt. Glukokortikoider har använts kliniskt sedan 1960-talet och är en väletablerad grupp av läkemedel med en omfattande kunskapsbas inom läkarkåren och sjukvården. De är kända för att dämpa immunreaktioner och inflammatoriska processer, vilket gör dem till en idealisk komponent i akut medicinering.

Glukokortikoider har en bred användning, särskilt bland den snabbt växande gruppen av allergipatienter och cancerpatienter som upplever illamående och kräkningar i samband med cellgiftsbehandling. Dexametason är en av de mest potenta glukokortikoiderna, vilket gör att även små mängder av produkten kan ge effektiv lindring.

Zeqmelit framtagen för enkel administration

Trots att de är effektiva har glukokortikoider en betydande nackdel: de är ofta svåradministrerade och kan kräva medicinsk personal för administration. I akuta situationer kan det vara besvärligt att behöva lösa upp tabletter i vatten, och vissa patienter kan ha svårigheter med att svälja tabletter. Det är här Zeqmelit kommer in i bilden. Produkten är framtagen för att vara snabb, tillgänglig och användarvänlig och avsedd för akut användning.

Ser stor marknadspotential

Enligt European Academy of Allergy and Clinical Immunology lider mer än 20 procent av världens befolkning av någon form av allergi, och denna siffra är på uppgång, särskilt i utvecklingsländer. Zeqmelit är tänkt att positioneras som en behandling av måttlig till svår akut allergisk reaktion. Den diagnos- och behandlingsmarknaden uppskattas till cirka 30 miljarder USD årligen.

När bolaget försöker uppskatta potentialen för Zeqmelit, räknar man med en tioprocentig marknadspenetration. Med ett pris på 10 USD per dos, bedöms den årliga försäljningsvolymen för produkten till cirka 100 MUSD, enbart inom behandlingsområdet för allergi.

På väg in i kommersialiseringsfasen

AcuCort står där många mindre läkemedelsutvecklingsbolag vill vara, på väg ut på marknaden med sin första produkt. Zeqmelit är för närvarande godkänd för marknadsföring och försäljning i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Utöver behandling av svåra allergiska reaktioner har man även godkänt för att behandla krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling och covid-19-relaterade andningssvårigheter.

AcuCort har sedan tidigare ett partneravtal på plats gällande Israel och kunde nyligen tillkännage ett avtal med Unimedic Pharma för de nordiska länderna. Samtidigt som man jobbar med att lansera Zeqmelit arbetar man för att få till ett subventionerat pris för produkten i Sverige.

Bolaget har en dialog med Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, där man ska återkomma med svar på frågor som man fått från myndigheten under året. Därefter räknar man med en handläggningstid på ungefär ett halvår innan man får slutligt svar på sin ansökan.

Utöver detta har bolaget även en pågående dialog med FDA gällande godkännande på den amerikanska marknaden. Planen är att kunna lämna in en ansökan om marknadsregistrering i USA under 2023.

Unitemission finansierar vägen till marknad

För att finansiera marknadssatsningarna har AcuCort beslutat om en företrädesemission på initialt 30 Mkr. Emissionen omfattas till cirka 70 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Emissionen är en så kallad unitemission, där varje unit består av 12 aktier och 8 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolaget tillföras ytterligare cirka 20 Mkr.

I samband med emissionen har AcuCort upptagit ett brygglån om cirka 5 Mkr för att finansiera bolagets drift tills emissionen har genomförts. Utöver återbetalning av brygglånet är emissionslikviden i huvudsak tänkt att användas vid kommersialiseringen i EU, Storbritannien och Israel, samt till godkännandeprocessen i USA.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor En aktie ger rätten att erhålla en uniträtt. Fem uniträtter berättigar sedan till teckning av en unit. Varje unit innehåller 12 aktier och 8 teckningsoptioner av serie TO 1.
Teckningsperiod 12 oktober – 26 oktober 2023
Teckningspris 4,80 kr per unit, motsvarande 0,4 kr per aktie.
Emissionsvolym 30 Mkr
Utspädning Vid full teckning och fullt utnyttjande av TO1 uppstår en utspädning om cirka 80 procent.

Information och teckning

 

Teckning via Avanza

Teckning via Nordnet

Mer information om emissionen finner du här.

 

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget redovisas i det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 11 oktober 2023 och finns tillgängligt på www.acucort.se. Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev