Home Nyheter Medfield Diagnostics vill förbättra diagnostiseringen av stroke

Medfield Diagnostics vill förbättra diagnostiseringen av stroke

Medfield Diagnostics vill förbättra strokediagnostiseringen

Medfield Diagnostics vill förbättra diagnostiseringen av stroke

9 augusti, 2023

Följande material utgör inte ett erbjudande utan ska ses som en marknadsföring av Medfield Diagnostics (Medfield). Följaktligen innehåller materialet inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut och har inte granskats eller godkänts av behörig myndighet i enlighet med reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017. För fullständig information och villkor om den pågående företrädesemissionen uppmanas investerare att läsa EU-tillväxprospektet som godkändes av Finansinspektionen den 28 juli 2023 och som finns att tillgå på Medfields hemsida https://www.medfielddiagnostics.com/sv/.

Göteborgsbaserade Medfield Diagnostics har utvecklat MD100 Strokefinder, marknadens enda CE-märkta instrument för diagnos av stroke. Nu satsar bolaget på att etablera produkten i flera länder i Europa. I planerna ligger även förberedelser för lansering i Australien och USA. För att förverkliga potentialen genomför bolaget nu en företrädesemission om 32,5 Mkr. Teckningen pågår till den 21 augusti.

Stroke är idag den näst vanligaste dödsorsaken i världen enligt World Stroke Organization (WSO). Sjukdomstillståndet är även en av de vanligaste orsakerna till fysiska funktionsnedsättningar enligt organisationen.

En kritisk faktor i den akuta strokevården är att snabbt kunna ställa en korrekt diagnos. Studier har visat att varje minuts fördröjning innebär cirka fyra dagars förlängd rehabilitering för patienten.

Förbättrad diagnostisering av stroke

För att råda bot på detta problem har medicinteknikbolaget Medfield Diagnostics utvecklat MD100 Strokefinder. Instrumentet är avsett för användning på akutmottagningar, i ambulanser och i andra vårdenheter utanför sjukhusen.

Den tidigare diagnosen som MD100 erbjuder, leder inte bara till potentiellt bättre förutsättningar för patienten, utan även en möjlighet till minskade kostnader i strokevården. Den globala kostnaden för stroke uppskattade WSO till mer än 721 miljarder USD år 2022.

Tidseffektiv och precis diagnos

I den akuta fasen genomför idag ambulans- och sjukvårdspersonal olika motoriska rörelsekontroller, letar visuella tecken, analyserar vitalparameterdata och ställer frågor till patienten för att konstatera en misstänkt stroke. Detta är en tidskrävande process med stora osäkerheter.

Medfields MD100 Strokefinder kan ge ett svar om patienten är drabbad av en stroke. Med hjälp av mikrovågor och algoritmer erhåller användaren svar inom några minuter. Denna form av beslutsstöd kan minska stress för akutsjukvåden och förbättra förutsättningarna för strokepatienterna att kunna återgå till en fungerande liv efter en stroke. Idag får endast en patient av fyra rätt vård i rätt tid. Detta måste tas på allvar.

Medfield har sedan 2015 genomfört kliniska studier med MD100 Strokefinder i bl. a. Norden, Australien och Storbritannien. Studierna visar att MD100 har en sensitivitet på 97 procent och en specificitet på 48 procent, vilket är en hög precision när det gäller att identifiera stroke.

Första CE-märkta instrumentet

Studieresultaten låg till grund för bolagets CE-ansökan i slutet av 2021. MD100 Strokefinder erhöll CE-märkning enligt MDR i juni 2022. Det är idag det enda CE godkända strokediagnosinstrumentet på marknaden.

Kort efter CE-godkännandet kom den första kommersiella ordern i oktober 2022. Därefter har Medfield fört samtal med en rad potentiella partners i flera europeiska länder. Under året har bolaget ingått s.k. Memorandum-of-Understanding (MoU) med två italienska distributörer och två för den nordiska marknaden.

Idag används MD100 Strokefinder på två sjukhus i Aten. Sedan i mars 2023 genomför Medfield en användarstudie på dessa sjukhus. Huvudprövaren dr Dimitrios Tsiftsis vid Nikaia General Hospital delade med sig av sina första intryck under en grekisk läkarkonferens i juni 2023.

Intrycken är att instrumentet har hög användbarhet och att den bidrar med värde i den aktuella miljön. Studien fortsätter nu med utvärdering av sensitivitet och specificitet i användningen av instrumentet. Läs mer i bolagets pressmeddelande från 5 juli.

Lansering i Europa

Insamlandet av kliniska data och påbyggnad av den kliniska evidensen fortsätter att vara en prioriterad aktivitet hos Medfield. I bolagets marknadsstrategi ingår även att bygga nätverk med ledande opinionsbildare i fältet och med relevanta organisationer.

Medfield har identifierat ett antal europeiska marknader som sin högsta prioritet tack vare CE-godkännandet. Främst ligger fokus på Norden, Storbritannien, Tyskland, Italien och Grekland.

Bolaget siktar även på lansering i andra regioner. Australien, som har ratifierat CE-standarden, och där Medfield har genomfört studier sedan 2018, är en av dem. Bolaget planerar även för introduktion i USA, som är den största marknaden i världen.

Emission för marknadssatsningen

Marknaden för strokevården växer med cirka 8 procent per år enligt analysfirman Precedence Research. Den globala marknaden värderade analysfirman till 31,3 miljarder USD 2022. År 2032 kommer den att vara mer än fördubblad enligt prognosen. Av den globala marknaden utgör Europa ca en dryg fjärdedel enligt samma analys.

För att kunna etablera MD100 Strokefinder och nå sina marknadsmål behöver Medfield finansiering. Därför har bolaget beslutat om en unitemission om cirka 32,5 Mkr. Vid prospektets offentliggörande den 28 juli 2023 hade bolaget erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 57 procent av emissionsbeloppet.

I prospektet har bolaget redogjort för hur man planerar att använda kapitalet:

  • Återbetalning av brygglån – cirka 19 procent
  • Expansion i norra Europa- cirka 27 procent
  • Förbedelser för lansering i USA – cirka 27 procent
  • Framtagande av ytterligare kliniska data – cirka 27 procent

Förutom nya aktier, erhåller investeraren som deltar även teckningsoptionen TO 3. Inlösen av dessa kommer att ske under perioden 6-20 november 2023. Teckningsoptionen kan tillföra 1,7 – 34,8 Mkr före kostnader vid fullt utnyttjande.

Teckningsperioden pågår till den 21 augusti.

Erbjudandet i sammandrag

 

Villkor För varje innehavd aktie erhåller ägaren en uniträtt. Det krävs sju uniträtter för att teckna fyra nya units. Varje unit innehåller två aktier och en teckningsoption av serie TO3.
Teckningspris 1,40 kr per unit, motsvarande 0,70 kr per aktie
Emissionsvolym 32,5 Mkr
Teckningsperiod 7 augusti – 21 augusti
Utspädning Högst 63,2 procent vid full teckning och fullt utnyttjande av TO3

 

Läs mer om företrädesemissionen på Medfield Diagnostics hemsida.

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev