Home Intervjuer Medgrundare om WntResearchs NeoFox-observationer

Medgrundare om WntResearchs NeoFox-observationer

WntResearch pratar med grundare om de senaste upptäckterna

Medgrundare om WntResearchs NeoFox-observationer

5 juni, 2023

Många ögon riktades förra året mot WntResearch efter att biotechbolaget presenterat oväntat positiva observationer från fas II-studien NeoFox med läkemedelskandidaten Foxy-5. Observationerna har lett till en uppdaterad studieplan och bolaget har även genomfört en företrädesemission för att finansiera det fortsatta arbetet. BioStock talade med bolagets medgrundare, professor Tommy Andersson, om observationerna i studien.

Cancerterapibolaget WntResearch har som mål att cancerpatienter ska få en bättre behandling med hjälp av läkemedelskandidaten Foxy-5. Kandidaten är en peptid som efterliknar det kroppsegna proteinet WNT5A, ett protein med förmågan att minska risken för spridning av cancerceller som sedan kan bilda metastaser.

Nya observationer i fas II-studien

I fas II-studien Neofox, undersöks Foxy-5:s förmåga att minska risken att cancerceller sprider sig hos patienter med tjocktarmscancer. Patienterna i studien är diagnostiserade med tjocktarmscancer i stadium II/III och anses ha en hög återfallsrisk i form av metastaser efter att primärtumör opererats bort.

Efter sommaren 2022 meddelade WntResearch att man gjort oväntat positiva observationer hos de patienter som i studien behandlats med Foxy-5. Efter tre veckors behandling noterades en tydligt minskad spridning och invasion av cancerceller hos de behandlade patienterna.

Till följd av dessa observationer bedömde bolaget att studien inte skulle slutföras som planerat och rekryteringen av patienter pausades. En uppdaterad studieplan för NeoFox är under framtagande, där de nya observerade effekterna tas med som nya effektmått.

Emission för att fortsätta studien

För att finansiera den fortsatta studien och verksamheten genomförde WntResearch en företrädesemission runt årsskiftet samt teckning av optionsprogrammet TO5 i april. Totalt tillfördes bolaget cirka 24,1 respektive 10,6 Mkr.

BioStock har pratat med professor Tommy Andersson, medgrundare till WntResearch, om de nya observationerna och vägen framåt för bolaget.

Tommy Andersson, medgrundare WntResearch.

Till att börja med, Foxy-5 siktar på att förhindra uppkomsten av metastaser hos cancerpatienter. Varför är det viktigt?

– Metastaser är den främsta orsaken till att patienter avlider i cancer. Cirka 90 procent av alla dödsfall som orsakas av solida tumörer beror på metastaser som spridit sig till andra organ i kroppen än det organ där tumören ursprungligen uppstod. Femårsöverlevnad hos patienter med icke metastaserad sjukdom (stadium II/III) är cirka 71 procent, samtidigt som femårsöverlevnaden hos patienter med manifest metastas (stadium IV) endast är 14 procent.

I ett första skede riktar ni er mot tjocktarmscancer. Hur behandlar man denna typ av cancer i dag och hur är det tänkt att Foxy-5 ska hjälpa till?

– Den primära målgruppen med Foxy-5 är högriskpatienter med tjocktarmscancer i stadium II/III. I dagsläget behandlas de med kirurgi och i de flesta fall med en efterföljande cellgiftsbehandling (FOLFOX), en regim som sedan 15 år är standardbehandling och det är få nya läkemedel under utveckling för denna patientgrupp.

– Eftersom Foxy-5 har visat en god säkerhetsprofil med få behandlingsrelaterade biverkningar hos de patienter som behandlats, så är tanken att vår läkemedelskandidat även skall kunna kombineras med den etablerade behandlingen som ges till patienten.

De nya observation gällande Foxy-5, som ni kommunicerade efter sommaren, kan du berätta lite mer om dem?

– Att kunna se samma effekt som vi sett i våra prekliniska studier, nu i vår fas 2-studie så tidigt, dvs redan efter att patienten fått Foxy-5 före operationen, var mycket överraskande. Observationerna stämmer helt överens med våra in vitro och in vivo studier. Vi kunde redan då se att cellernas vidhäftningsförmåga ökade vilket innebär att de inte hade samma förmåga att sprida sig och ge upphov till fjärrmetastaser.

– Det är därför mycket spännande att följa upp de nu gjorda observationerna i en större population då nya effektmått ska studeras och förhoppningsvis ytterligare bekräfta våra prekliniska studier.

Vilka nya slutsatser har ni kunnat dra om Foxy-5 efter de nya upptäckterna?

– Vår slutsats är att Foxy-5 når fram till tumören och att den väldigt snabbt hämmar cancercellernas spridningsförmåga och därmed deras möjlighet att metastasera.

– Det skall dock poängteras att det är för tidigt att dra några slutsatser och därför har vi tagit beslutet att revidera studieplanen i vår pågående studie för att inkludera nya effektmått och ändra behandlingstiden för att fokusera på och bekräfta de gjorda observationerna.

Hur ser den nya studieplanen ut och hur förändras tidsplanen?

– Studien kommer fokusera på de tidiga effekterna av Foxy-5 fram till operation. Behandlingen med Foxy-5 kommer därför att justeras och enbart ske under tre veckor innan operation. Någon ytterligare behandling med Foxy-5 efter operation blir inte längre aktuellt, eftersom fokus nu kommer just ligga på att säkerställa de effekter av Foxy-5 vi observerat på primärtumören och kringliggande lymfkörtlar fram till operation.

– Detta kommer att ske genom att patienterna genomgår datortomografi både före och efter behandling med Foxy-5 och genom mikroskopisk undersökning av bortopererade primärtumörer och lymfkörtlar.

Bedriver ni något annat utvecklingsarbete utöver den pågående studien?

– Ja, jag leder en forskargrupp som bedriver fortsatt preklinisk forskning vad det gäller ny kunskap om Foxy-5:s egenskaper och verkningsmekanismer. Målet med denna forskning är att genom ny kunskap optimera hur Foxy-5 används i behandling av cancerpatienter och då inte bara för patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III.

Vilka är dina bästa argument för att man ska investera i WntResearch?

– Främst är det WntResearchs långsiktiga arbete med att ta fram en ny terapi som minskar risken för återfall efter ett lyckat kirurgiskt borttagande av primärtumören och ger patienterna en längre cancer-fri överlevnad. Här finns det stora behov av en ny behandling.

– Kan WntResearch genom sin kliniska prövning med Foxy-5 visa på effekter som motverkar den tidiga spridningen av cancer celler så tror jag att vi kommer kunna göra skillnad på riktigt. Dessutom har forskargrupper visat att det finns förutsättningar för att även behandla andra cancerformer med Foxy-5.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev