Home Nyheter Zenicor på offensiven med tillväxtplaner och emission

Zenicor på offensiven med tillväxtplaner och emission

Zenicor

Zenicor på offensiven med tillväxtplaner och emission

2 maj, 2023

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det EU-Tillväxtprospekt som offentliggjordes och publicerades på zenicor.se den 25 april 2023. EU-Tillväxtprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Marknadsföringsmaterialet är inte avsett att ersätta EU-tillväxtprospektet som grund för beslut att teckna aktier i Zenicor Medical Systems och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Zenicor Medical Systems. Investerare som avser eller överväger att investera i Zenicor Medical Systems uppmanas därför att läsa EU-tillväxtprospektet.

Zenicor Medical Systems är ett ledande bolag inom utveckling av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention. Bolagets tum-EKG, Zenicor One, är just nu med i världens största screeningstudie för förmaksflimmer. Dessutom kunde Zenicor nyligen meddela att första kvartalet 2023 var bolagets bästa kvartal hittills försäljningsmässigt. Ambitionen är att accelerera tillväxten genom en företrädesemission om cirka 42,3 Mkr.

Elektrokardiografi, EKG, är en diagnostisk metod som mäter hjärtats aktivitet för att upptäcka hjärtsjukdomar eller störningar i hjärtats rytm, till exempel förmaksflimmer.

Förmaksflimmer är en av de vanligaste orsakerna till blodpropp i hjärnan, så kallad stroke. Genom att tidigt upptäcka förmaksflimmer kan man förhindra stroke genom att sätta in blodförtunnande läkemedel.

Zenicor – ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention

Inom detta område verkar Zenicor Medical Systems, ett svenskt medicinteknikbolag grundat 2003. Bolaget har sedan dess vuxit till att bli ledande i Skandinavien inom tidig diagnos av arytmier och strokeprevention. Zenicors långsiktiga mål är att även bli världsledande inom området.

Bolaget har utvecklat EKG-lösningar som är enkla och kostnadseffektiva för diagnostik av förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar. Produkterna används för att identifiera såväl symptomatiska som asymptomatiska hjärtrytmrubbningar.

Flera produkter och tjänster

Bolagets originalprodukt, Zenicor One, är lämplig när symptomen kommer sällan och när man behöver en lång utredningstid. Patienten registrerar sitt EKG själv genom att lägga tummarna på två elektroder under 30 sekunder. Därefter överförs mätningen via mobilnätet till Zenicor View, en webbaserad tjänst som möjliggör lagring, tolkning och hantering av patientens EKG.

För vissa patienter krävs kontinuerligt EKG och för dessa har Zenicor kompletterat produktportföljen med Zenicor Flex. Detta är en flexibel lösning som kan användas med både så kallade patch-elektroder eller standard EKG-kablar och som möjliggör flerkanaligt, kontinuerligt EKG.

Vidare har bolaget även lanserat tolkningstjänsten Zenicor Direct där vården får hjälp från en biomedicinsk analytiker med tolkningen av EKG-data.

Stor och snabbt växande marknad

Med Zenicor One och Zenicor Flex har bolaget en komplett portfölj för alla typer av arytmiytredningar som kommer att kunna ersätta Holter-EKG, den vanligaste metoden att diagnostisera arytmier idag. Zenicor hävdar ett bolagets lösningar är både enklare och effektivare att använda.

Genom en större produktportfölj kan bolaget adressera hela arytmimarknaden. Den globala marknaden för EKG uppskattades till 8,3 miljarder USD år 2020 och förväntas växa till 18,4 miljarder USD år 2030.

Bara i Europa drabbas 1000 personer dagligen av stroke till följd av hjärtarytmi. Många av dessa beror på odiagnostiserade och obehandlade förmaksflimmer. Förmaksflimmer ger inte alltid symptom och många kan därför ha det utan att veta om det.

Färre strokefall och minskade vårdkostnader genom screening

Många strokefall skulle kunna undvikas genom screening av förmaksflimmer hos äldre personer och andra riskgrupper. Zenicor menar att bolagets produkter och tjänster är lämpliga för just detta ändamål. Bolaget jobbar aktivt med projekt och studier som stödjer införandet av screeningprogram, såväl lokala och regionala som nationella.

Faktum är att världens största studie för screening av förmaksflimmer, SAFER, har valt ut Zenicor One som enda EKG-leverantör. Studien omfattar 120 000 deltagare och resultaten kommer att utgöra ett viktigt beslutsunderlag för införandet av nationella screeningprogram i Storbritannien och andra länder.

Zenicor har även vetenskapligt stöd från den publicerade svenska studien STROKESTOP som visade att screening för förmaksflimmer hos äldre personer kan förhindra tusentals strokefall, vilket i sin tur kan leda till kraftigt minskade sjukvårdskostnader och resursbesparingar.

Utökad säljstyrka och geografisk expansion

Zenicors lösningar finns idag i tio länder i Europa. Bolagets mål är att ingå avtal med fler regioner på kärnmarknaderna som i dagsläget är Sverige, Finland och Storbritannien. Dessutom planerar bolaget att expandera till fler länder, inledningsvis Norge, Spanien och Australien.

Under hösten 2022 ökade Zenicor säljstyrkan från sju till tolv personer för att förstärka marknadsföringsarbetet. Den ökade säljstyrkan verkar ha gett utdelning då omsättningen för första kvartalet 2023 uppgick till 6,462 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år.

Kapitalanskaffning för accelererad tillväxt

Sammanfattningsvis fokuserar Zenicor på tillväxt inom fyra områden; förstärkt säljstyrka, bredare produkt- och serviceerbjudande, geografisk expansion samt initiativ för införande av screeningprogram.

För att finansiera ovanstående tillväxtsatsningar genomför bolaget en företrädesemission som vid full teckning tillför cirka 42,3 Mkr före emissionskostnader. Bolaget avser att fördela emissionslikviden enligt följande prioritetsordning:

– Återbetalning av brygglån som finansierat tillväxtsatsningar under första halvåret 2023, motsvarande cirka 7 Mkr, och resterande andel av emissionslikviden fördelas enligt följande:

– Förstärkning av bolagets säljorganisation, 30 procent

– Breddning av produktportfölj och tjänsteerbjudande, 30 procent

– Geografisk expansion, 25 procent

– Regionala och lokala aktiviteter i syfte att stödja införandet av screening-program, 15 procent

Erbjudandet i sammandrag

Villkor För varje innehavd aktie i Zenicor på avstämningsdagen erhåller ägaren en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar till teckning av en ny aktie.
Det finns även möjlighet att anmäla intresse att teckna sig för aktier utan företrädesrätt.
Teckningskursen uppgår till 7,50 kr per aktie.
Emissionsvolym 42,3 Mkr före emissionskostnader
Teckningsperiod 27 april-11 maj 2023
Utspädning Antalet aktier kommer vid full teckning i emissionen att öka med högst 5 636 122 aktier, motsvarande en utspädningseffekt om 50 procent av kapital och röster i bolaget.

Information och teckning

Zenicor 

Mer information, anmälningssedel etc

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev