Home Nyheter Prostatype satsar mot USA med emission

Prostatype satsar mot USA med emission

Prostatype satsar mot USA

Prostatype satsar mot USA med emission

3 maj, 2023

Prostatype Genomics fick sitt kommersiella genombrott förra året. Efter att sjukhusen öppnat upp efter pandemin kunde bolaget skörda de första försäljningsframgångarna med sitt prostatacancertest. Nu genomför man en företrädesemission på 34,3 Mkr för att accelerera marknadssatsningarna, där huvudfokus ligger på ett inträde i USA.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det EU-Tillväxtprospekt som offentliggjordes och publicerades på prostatypegenomics.com den 24 april 2023. EU-Tillväxtprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Marknadsföringsmaterialet är inte avsett att ersätta EU-tillväxtprospektet som grund för beslut att teckna aktier i Prostatype Genomics och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Prostatype Genomics. Investerare som avser eller överväger att investera i Prostatype Genomics uppmanas därför att läsa EU-tillväxtprospektet.

Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen hos män i dag, med cirka 1,4 miljoner nya fall varje år globalt. Sjukdomen varierar mycket mellan varje patient. En del män kan gå hela livet utan att uppleva några symtom, medan andra lider av en mer elakartad cancerform som kräver radikal behandling.

En viktig del i behandlingen av varje prostatacancerpatient är att avgöra hur aggressiv cancern är. Här använder man sig i dag av rektala undersökningar, PSA-tester och biopsier (vävnadsprover) via ändtarmen.

Etablerad diagnostik otillräcklig

Trots att det finns många verktyg att tillgå i dag är de ofta inte tillräckligt för en helt pålitlig bedömning. Det gör att många läkare inleder radikal behandling av sina patienter helt i onödan, helt enkelt för att vara på den säkra sidan.

Det är med andra ord många patienter som egentligen hade kunnat slippa de kraftiga negativa biverkningar som behandlingen kan innebära, till exempel impotens och inkontinensbesvär. För en låg- eller mellanriskpatient hade det istället kunnat räcka med regelbunden övervakning för att bevaka sjukdomsprogressionen.

Får fram det genetiska fingeravtrycket

Denna situation vill bioteknikbolaget Prostatype Genomics ändra på. Bolaget har utvecklat Prostatype, ett testsystem som hjälper läkarna avgöra hur aggressiv cancern är. Testet görs på redan tagna biopsier och riktar in sig på stamcellsgenerna IGFBP3, F3 och VGLL3, som alla korrelerar med prostatacancerspecifik överlevnad. Prostatype får därigenom fram ett genetisk fingeravtryck för varje tumör. Detta kombinerar man sedan med andra etablerade kliniska parametrar för sjukdomen.

Genom en algoritm ger testet en bedömning av cancerns aggressivitet. Med denna bedömning i ryggen kan läkaren och patienten sedan bestämma vilken behandling som är mest lämpad i varje enskilt fall.

Bygger vidare på genombrottsåret 2022

Det är en stor marknad som Prostatype Genomics är på väg in på, och den växer snabbt – man räknar med att marknaden för prostatacancer år 2027 kommer att uppgå till cirka 7,7 miljarder USD.

Bolaget befinner sig i tidig kommersiell fas och håller på att etablera testet i Sverige, Tyskland, Spanien, England och Italien. 2022 blev ett genombrottsår där försäljningen drog igång på allvar. I bokslutskommunikén för 2022 redogör Prostatype Genomics bland annat för framstegen i Spanien, där man under fjolåret etablerade flera samarbeten med ledande kliniker och laboratorier.

Just nu är ett 20-tal kliniker på väg att etablera Prostatype i sin kliniska rutin och ytterligare cirka 80 kliniker genomför eller planerar utvärderingar av testet. Enligt bolagets bedömning räcker det med att cirka 150 läkare globalt  använder testet rutinmässigtför att man ska nå break-even.

Siktet inställt på USA

Prostatype Genomics är dock inte nöjda där. Bolaget håller på att trappa upp sina marknadssatsningar, där mycket fokus ligger på USA. Förutom en betydande marknadspotential är den amerikanska marknaden mer mogen än den europeiska. Prognostiska biomarkörer för prostatacancer har man använt i USA i klinisk rutin i mer än tio år, vilket underlättar vid lanseringen där.

För att ytterligare korta startsträckan rekryterade Prostatype Genomics nyligen Steven Gaal som chef för det amerikanska dotterbolaget. Steven har lång erfarenhet inom cancerdiagnostikbranschen och har enligt bolaget precis det nätverk som behövs för att få en flygande start på satsningen. Den nye USA-chefens första uppgift blir att inleda ett samarbete med en laboratoriepartner. Därefter kan försäljningsarbetet inledas.

Företrädesemission för accelererad marknadsbearbetning

För att hålla uppe tempot i kommersialiseringen genomför Prostatype Genomics nu en företrädesemission om totalt cirka 34,3 Mkr. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier på cirka 24 Mkr, motsvarande cirka 70 procent av det totala beloppet.

Vid full teckning kommer emissionen att tillföra bolaget cirka 31,5 Mkr som till största del kommer att finansiera den kommersiella utbyggnaden i USA och Europa. Likviden kommer även gå till att genomföra en större valideringsstudie i USA samt kompletterande marknadsföringsstudier i Europa.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt. En teckningsrätt berättigar sedan till teckning av sex nyemitterade aktier.
Teckningsperiod 27 april – 11 maj 2023
Teckningskurs 0,25 kr
Volym 34,3 Mkr
Utspädning Vid full teckning uppgår utspädningen till totalt cirka 86,7 procent.

Information och teckning

Prostatype Genomics prospekt Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev