Home Intervjuer Zenicor Medical Systems vd om tillväxtstrategin

Zenicor Medical Systems vd om tillväxtstrategin

Mats Palerius

Zenicor Medical Systems vd om tillväxtstrategin

27 april, 2023

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det EU-Tillväxtprospekt som offentliggjordes och publicerades på zenicor.se den 25 april 2023. EU-Tillväxtprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Marknadsföringsmaterialet är inte avsett att ersätta EU-tillväxtprospektet som grund för beslut att teckna aktier i Zenicor Medical Systems och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Zenicor Medical Systems. Investerare som avser eller överväger att investera i Zenicor Medical Systems uppmanas därför att läsa EU-tillväxtprospektet.

Medicinteknikbolaget Zenicor Medical Systems genomför en företrädesemission om cirka 42,3 Mkr för att möjliggöra ett flertal tillväxtssatsningar. Bolaget vill växa på befintliga marknader och nå ut till fler marknader med bolagets handhållna EKG för diagnostisering av förmaksflimmer och andra hjärtarytmier. Dessutom breddar bolaget produktportföljen och genomför stödjande aktiviteter för screeningprogram för stroke. BioStock kontaktade vd Mats Palerius för att få veta mer om tillväxtsstrategin.

Zenicor Medical Systems är ett Spotlight-noterat bolag som utvecklar system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention.

Den vanligaste hjärtarytmin är förmaksflimmer som utgör en betydande riskfaktor för stroke. Varje dag drabbas cirka 20 personer i Sverige av en stroke på grund av ett odiagnostiserat eller obehandlat förmaksflimmer. Många av dessa skulle kunna undvikas med Zenicors lösning som kan identifiera förmaksflimmer och andra hjärtrytmstörningar – på ett enkelt sätt för både patienten och vårdgivaren.

Enkel diagnostisering med Zenicor One

Zenicor One är en handhållen apparat där patienten själv registrerar sitt EKG genom att lägga tummarna på två elektroder under 30 sekunder.

Idag använder vården främst Holter-EKG för diagnostik av hjärtarytmier. Vid ett sådant EKG undersöker man hjärtrytmen under 24 till 48 timmar med hjälp av elektroder som fästs på överkroppen. Dock finns det en överhängande risk att man missar eventuella arytmier eftersom de oftast uppstår sporadiskt.

Med Zenicor One kan patienten själv mäta sitt EKG under en längre tidsperiod, under flera veckor eller månader, vilket ökar chansen att upptäcka en arytmi.

Fler marknader och produkter

Zenicor har etablerat sig på den svenska, finska och brittiska marknaden. Bolaget planerar även att expandera till fler marknader, inledningsvis Norge, Spanien och Australien.

Under hösten 2022 lanserade bolaget även Zenicor Flex för kontinuerligt, flerkanaligt EKG. Man kan antingen använda standardelektroder eller patch-elektroder och placera dem på flera olika sätt, vilket gör det till en flexibel lösning.

Med Zenicor One och Zenicor Flex har bolaget en komplett portfölj för alla typer av hjärtarytmiutredningar. Dessutom har bolaget lanserat tolkningstjänsten Zenicor Direct som möjliggör avlastning för vården vid arytmiutredningar.

Emission möjliggör tillväxt

Bolaget bedömer att de har en betydande tillväxtpotential och har därmed lanserat en strategi där de har förstärkt säljstyrkan och utökat produktportföljen, samtidigt som de planerar att expandera geografiskt och stödja satsningar för införande av screeningprogram.

För att möjliggöra denna tillväxtstrategi genomför bolaget en företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget cirka 42,3 Mkr före emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till cirka 60 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga samt externa investerare.

Zenicors vd om tillväxtpotentialen

Mats Palerius, vd, Zenicor Medical Systems

BioStock kontaktade vd Mats Palerius för att få veta mer om bolagets produkter och tillväxtsatsningar.

Först och främst, varför är det viktigt med korrekt och tidig diagnostisering av förmaksflimmer?

– Ett odiagnostiserat och obehandlat förmaksflimmer ökar väsentligt risken för att drabbas av en stroke hos personer över 65 år. En tidig diagnos och korrekt behandling minskar strokerisken med upp till 70 procent. Stroke innebär ett mycket stort lidande för den enskilda personen, dess anhöriga och avsevärda kostnader för samhället och sjukvården.

Vad är de främsta fördelarna med Zenicors EKG-lösningar jämfört med andra alternativ?

– Nyckelordet för Zenicor är enkelhet vilket är avgörande för att systemet ska fungera för alla typer av patienter men också för att det effektivt ska integreras med vårdens arbetsflöden.

»Nyckelordet för Zenicor är enkelhet vilket är avgörande för att systemet ska fungera för alla typer av patienter men också för att det effektivt ska integreras med vårdens arbetsflöden.«

– I vården används idag främst 24-48 timmars Holter för arytmiutredningar. Zenicors lösning hittar upp till tre gånger fler arytmier genom att metoden möjliggör längre utredning med digital överföring av data.

Vad har ni för kliniska evidens för era system?

– Ända sedan starten av Zenicor har vi fokuserat på vetenskapliga studier och kliniska evidens. Zenicors EKG-lösningar har validerats i fler än 50 studier och en handfull doktorsavhandlingar som beskriver nyttan med att använda Zenicors lösningar. Därutöver har vi referenskunder på ett stort antal kliniker i tio länder i Europa.

Ni har lanserat produkten i ett flertal länder. Hur ser försäljningen ut i dagsläget?

– Vi har en stark position på våra fokusmarknader, vilka är Skandinavien, Finland och Storbritannien där vi säljer till sjukvården med egen lokal personal. Försäljningen sker till sjukhus, vårdcentraler och till hela regioner och historiskt har vi kunnat visa på en tillväxt på 10 procent per år. Under första kvartalet i år ökade vi tillväxttakten till 15 procent.

»Vi har en stark position på våra fokusmarknader, vilka är Skandinavien, Finland och Storbritannien där vi säljer till sjukvården med egen lokal personal […] Under första kvartalet i år ökade vi tillväxttakten till 15 procent.«

Vad krävs för att ni ska nå ut ännu bredare och stärka marknadspositionen? 

– Vi står i ett läge där vi har en validerad lösning, en fungerande affärsmodell och en bra marknadsposition som möjliggör vidare expansion och merförsäljning på befintliga marknader. För att kapitalisera på det starka utgångsläge vi har ska vi, i enlighet med vår tillväxtplan, accelerera genom ökad närvaro i form av utökad säljstyrka, breddad produktportfölj, satsningar på nya marknader och aktiviteter för att bibehålla vår frontposition inom screening för förmaksflimmer.

Hur ser konkurrensen ut inom området?

– Fortsatt är det så att traditionella EKG-lösningar, sk. Holter, som patienten vanligen bär under ett eller ett par dygn dominerar men marknaden är fragmenterad med flera olika leverantörer. Vad gäller arytmiutredningar är Zenicor One marknadsledande på vår hemmamarknad i Sverige. Zenicor One är också utvald leverantör till de största screeningprojekten för förmaksflimmer i internationell konkurrens.

»Vad gäller arytmiutredningar är Zenicor One marknadsledande på vår hemmamarknad i Sverige. Zenicor One är också utvald leverantör till de största screeningprojekten för förmaksflimmer i internationell konkurrens.«

Slutligen, vad har ni satt upp för mål för 2023?

– Målet för 2023 och 2024 är att växa bolaget och öka omsättningen. Tillväxtkapital som vi tar in i den pågående emissionen möjliggör en större satsning för att växa mer och ännu snabbare.

– Vi ska växa vår affär i en ambitiös till­växtsatsning i syfte att kunna ge fler en tidig diagnos av hjärtarytmier och på så sätt kunna göra stor nytta för patienter och för vården.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev