Home Intervjuer Prostatypes vd om USA-satsning och emission

Prostatypes vd om USA-satsning och emission

Fredrik Persson, vd Prostatype Genomics

Prostatypes vd om USA-satsning och emission

27 april, 2023

Solnabaserade Prostatype Genomics fortsätter sin transformation. Från att ha haft fullt fokus på utveckling lägger bolaget nu all kraft på att få ut sitt prognostiska verktyg till marknaden. En företrädesemission på 34,3 Mkr ska accelerera den internationella satsningen, där man lägger särskilt fokus på USA. BioStock har pratat med vd Fredrik Persson för att få veta mer.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det EU-Tillväxtprospekt som offentliggjordes och publicerades på prostatypegenomics.com den 24 april 2023. EU-Tillväxtprospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Marknadsföringsmaterialet är inte avsett att ersätta EU-tillväxtprospektet som grund för beslut att teckna aktier i Prostatype Genomics och utgör ingen rekommendation att teckna aktier i Prostatype Genomics. Investerare som avser eller överväger att investera i Prostatype Genomics uppmanas därför att läsa EU-tillväxtprospektet.

Bioteknikbolaget Prostatype Genomics har utvecklat Prostatype, ett prognostiskt verktyg som hjälper vården i bedömningen av prostatacancerpatienter. Varför behövs det då bättre prognostik i en så pass mogen marknad som prostatacancer?

Rent effektivitetsmässigt har vi kommit ganska långt i när det kommer till behandling av sjukdomen. Av alla som får diagnosen är det relativt få som avlider och det är inte ens säkert att patienten behöver någon behandling. De som behöver behandlas får dock i många fall livslånga biverkningar till mötes, såsom impotens och inkontinens vilket kraftigt försämrar livskvaliteten för den enskilde patienten.

Prostatype förbättrar beslutsunderlaget vid prostatacancer

En viktig del i läkarens uppdrag blir här att göra en bedömning av huruvida patienten behöver behandling eller inte. Här är det vanligt att läkaren väljer att ta det säkra före det osäkra och rekommendera behandling, även om det inte egentligen behövs.

Prostatype-testet är designat för att ge läkaren ett mått på prostatacancerns aggressivitet. Det gör bedömningen av varje unik patient mer precis vilket leder till att fler patienter på det sättet  slipper genomgå onödig behandling, med allt vad det innebär.

Nyemission accelererar marknadslansering

Bolaget är mitt i kommersialiseringen av produkten och nästa stora milstolpe blir att etablera sig på den amerikanska marknaden. Här anställde man nyligen erfarne Steven Gaal som vd för det amerikanska dotterbolaget att driva satsningen i USA. För att ta detta viktiga steg genomför Prostatype nu en företrädesemission om 34,3 Mkr, som till cirka 70 procent är säkerställd via teckningsförbindelser och garantier.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat Prostatype Genomics vd Fredrik Persson för att få veta mer om produkten och om kommersialiseringsplanerna.

Ni vill förbättra prognostiken för prostatacancerpatienter. Kan du berätta lite om hur det går till i dag?

– Det första steget är att ta ett PSA-test, som görs med hjälp av ett blodprov. Om man har ett förhöjt PSA-värde skriver läkaren en remiss till en urologspecialist, där man genomgår en biopsi, vilket är ett vävnadsprov som tas från prostatan med tunna biopsinålar under lokalbedövning. Urologen känner också på prostatan för att se om den är hårdare och knöligare än vanligt.

– Såväl PSA-testet som biopsin och prostataundersökningen har ett flertal felkällor och tolkningsmöjligheter och resulterar många gånger i ett bristfälligt beslutsunderlag. För att vara på den säkra sidan innebär detta att man ofta väljer en radikal behandligsmetod, till exempel operation eller strålning. Detta leder tyvärr till en mycket omfattande överbehandling, med lidande och höga vårdkostnader som följd.

Er produkt Prostatype mäter prostatacancerns aggressivitet. Kan du berätta hur?

– Prostatype kombinerar informationen från de kliniska parametrarna PSA-värde, Gleason-summa (cancercellernas utbredning och utseende) och tumörstadium tillsammans med patientens individuella genuttryck. Genuttrycken erhålls genom att utvinna RNA ur patientens cancerceller och därefter mäts genuttrycken för de tre gener som vår forskning visat är starkast kopplade till att utveckla aggressiv prostatacancer. Med hjälp av en avancerad algoritm och en unik databas bestående av tidigare diagnostiserade prostatatacancer-patienter erhålls Prostatype P-score, ett resultat som informerar om aggressiviteten i prostatacancern.

– Patienten behöver inte genomgå ytterligare undersökningar då samma vävnadsprover som användes i diagnostikfasen används för att mäta genuttrycken. Det gör det smidigt och kostnadseffektivt både för patient och sjukvård att använda Prostatype.

– Prostatype ger ett tydligt förbättrat beslutsunderlag och större säkerhet för patienter och läkare innan man fattar ett behandlingsbeslut med resultatet att för över- respektive underbehandling minskar.

Vilken respons har ni fått från kliniker som har testat er produkt?

– Av de kliniker som hittills är färdiga med sina utvärderingar har samtliga valt att gå vidare med Prostatype med avsikten att införa produkten i klinisk rutin. Ett 25-tal klinker utvärderar Prostatype just nu och ytterligare ett stort antal ska startas upp så fort vår kapacitet tillåter det. Responsen har varit mycket positiv och vi märker att fler och fler institutioner och patienter vänder sig till oss för att få mer information om Prostatype, både i Sverige och internationellt.

2022 blev ett försäljningsmässigt genombrottsår för er. Vad är det som ligger bakom det?

– Den huvudsakliga orsaken är ju att vi fått möjlighet att träffa och prata med de behandlande läkarna efter att restriktionerna som följde av coronapandemin lättade. Under hela pandemin var det i princip omöjligt att få tillgång till represententer för vården, och att presentera en avancerad ny produkt via e-post fungerar helt enkelt inte.

– Nu när vi kan sitta ner och prata med enskilda urologer och kliniker får vi ett helt annat gensvar. Det är ytterst få av dem vi träffar som inte blir intresserade av att i första steget utvärdera Prostatype lokalt innan man fattar beslut om att införa produkten i klinisk rutin. Prostatype skiljer sig införsäljningsmässigt inte från andra moderna biomarkörer utan processen är väldefinierad både lokalt och nationellt. Som ett exempel genomförs just nu en omfattande valideringsstudie i Spanien i samarbete med den spanska nationella urologiföreningen

USA är en viktig marknad för er. Utöver marknadens storlek, kan du gå in lite på varför?

– Först och främst är USA en mogen marknad vad det avser den här typen av tester. När man träffar amerikanska urologer och onkologer behöver man inte börja med att förklara vad ett prognostiskt gentest för användning vid prostatacancer är. Läkare, patienter och försäkringssystem har erfarenhet av liknande tester inom olika terapiomåden sedan länge. Det innebär att vi kan gå direkt på att förklara varför Prostatypeär unikt.

– Ytterligare en viktig faktor är naturligtvis också vår affärsmodell; amerikansk sjukvård har en stort mått av finansiella drivkrafter, och vår win-win modell gör Prostatype mycket attraktivt ur ett kommersiellt perspektiv.

– Utöver detta så finns det i USA liknande produkter som redan åtnjuter ersättning från Medicare och de stora försäkringsbolagen. Allt detta sammantaget ger mycket goda förutsättningar för en snabb kommersialiseringsprocess också för oss på den amerikanska marknaden.

Kan du berätta  om hur planen ser ut för att lyckas med er USA-satsning?

– Först och främst har vi ett amerikanskt dotterbolag med vd på plats, och inom kort kommer vi också ha anställt en medicinsk chef för företaget, baserad i USA. Nästa steg är att initiera de nödvändiga valideringsstudier som krävs för att marknadsföra produkten och här kommer vi att samarbete med mycket välrenommerade läkare och kliniker.

– Initialt kommer vi att lansera produkten tillsammans med en FDA-godkänd laboratoriepartner, vilket betyder att vi inte behöver ett FDA-godkännande för att inleda kommersialiseringen av Prostatype. Det innebär att vår lanseringsmodell i USA blir betydligt snabbare och till en avsevärt lägre kostnad i förhållande till om vi hade behövt invänta ett FDA-godkännande.

Ni genomför nu en emission på 34,3 Mkr. Vilka är dina bästa argument för att delta i emissionen?

– Det finns ett uttalat och tydligt kliniskt behov av prognostiska biomarkörer för användning vid prostatacancer. Prostatacancer är tyvärr den näst vanligaste cancerformen bland män vilket o andra sidan gör att vår adresserbara marknad är värd 5 – 6 miljarder svenska kronor årligen. Prostatype är en färdigutvecklad och lanserad produkt som redan finns på den europeiska marknaden som dessutom är externt validerad med mycket goda resultat. Det minskar förstås risken avsevärt för de som väljer att investera i Prostatype Genomics.

– Avslutningsvis är det också så att denna nyemission görs till en mycket attraktiv värdering i ett spännande läge i bolagets utveckling, vilket förstås torde attrahera investerare. Detta inte minst med tanke på den låga tekniska och kommersiella risk som föreligger då man investerar i Prostatype Genomics.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev