Home Nyheter Emission ska ta Lipigon genom fas II

Emission ska ta Lipigon genom fas II

Lipigon genomför företrädesemission för att finansiera fas II-studie

Emission ska ta Lipigon genom fas II

14 april, 2023

När Lipigon Pharmaceuticals börsnoterades för lite mer än två år sedan var man på väg in i prekliniska säkerhetsstudier med huvudkandidaten Lipisense. Nu är bolaget snart förbi klinisk fas I och tar därmed nästa steg i den kliniska utvecklingstrappan. Just nu genomför man en företrädesemission av units om cirka 35,4 Mkr för att finansiera en fas II-studie på patienter med kraftiga blodfettsstörningar med läkemedelskandidaten Lipisense.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det prospekt som offentliggjordes och publicerades på lipigon.se den 30 mars 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Fetter har livsviktiga funktioner i kroppen, men i fel mängd eller på fel plats kan de orsaka allvarliga sjukdomar. Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för sjukdomar som orsakas av störningar i kroppens fettomsättning. Bolaget har fyra projekt under utveckling, varav man kommit längst med läkemedelskandidaten Lipisense.

Med siktet inställt på attraktiv nischindikation

Bolaget utvecklar Lipisense för behandling av patienter som lider av kraftigt förhöjda nivåer av en specifik typ av blodfett kallad triglycerid. Vid blodfettsstörningen svår hypertriglyceridemi (SHTG) ansamlas triglycerider i blodet, vilket i sin tur kan leda till inflammation i bukspottskörteln. Den här typen av inflammation, även kallad akut pankreatit, är ett smärtsamt och livshotande tillstånd som ofta kräver akutsjukvård.

Ökade triglyceridnivåer är även förknippat med ökad risk för större indikationer såsom hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och fettleversjukdom. Lipigon har i olika djurstudier visat att Lipisense kan användas för behandling av de sjukdomarna. Enligt bolaget är detta data som också stöds av oberoende forskare och som man menar också finner starkt stöd i genetiska humanstudier. Det inledande fokuset på SHTG ger bolaget en relativt kostnadseffektiv och snabb klinisk utvecklingsväg till Proof-of-Concept.

Stort behov av nya behandlingar

Tittar vi närmre på SHTG så lider cirka fem miljoner människor av sjukdomen i de sju största marknaderna. Även om det finns triglyceridsänkande läkemedel att tillgå är det bara en bråkdel av patienterna som får behandling. De existerande läkemedlen är ofta inte tillräckligt effektiva för att patienterna skall nå behandlingsmålen, samtidigt som de är behäftade med besvärliga biverkningar. Utöver detta har flera stora studier visat att inget av dem minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Detta är en aspekt som bolaget menar ligger bakom att större läkemedelsbolag har ett starkt intresse för forskningsfältet.

Det finns således ett stort behov av nya behandlingar för patienter som lider av SHTG, men också för de cirka 150 miljoner patienterna som lider av den mildare varianten av hypertriglyceridemi.

Lyckas Lipisense nå marknad och få en femprocentig andel uppskattar Lipigon en framtida försäljningspotential om cirka 1,5 miljarder USD per år, för den här typen av patienter. Skulle man sedan dessutom kunna bredda användningen till en eller flera större indikationer blir potentialen mångfaldigt större.

Planeringen av kliniska fas II-studier har påbörjats

Just nu befinner sig bolaget i den avslutande delen av fas I-studien med Lipisense. Hittills har man rapporterat positiva säkerhetsdata – Lipisense tolereras väl av studiedeltagarna. Inga allvarliga biverkningar har observerats, utan bara lindriga och förväntade fynd såsom hudirritation vid injektionsställena.

Just nu pågår förberedande aktiviteter för att ta projektet in i kliniska fas II-studier. Kopplingen mellan förhöjda triglyceridnivåer och akut pankreatit är redan vetenskapligt etablerad, så bolaget behöver i studien inte bevisa det faktiska sjukdomsutfallet. För att man till sist ska kunna få ett läkemedelsgodkännande räcker det att man visar att triglyceridnivåerna hos patienterna sänks tillräckligt mycket för att det ska vara kliniskt relevant.

Detta innebär totalt sett färre antal studiedeltagare och därför mindre kostnader än vad som brukar vara fallet i klinisk utveckling. Enligt bolaget har liknande läkemedelsprogram gått hela vägen till marknadsgodkännande med långt under 1000 patienter, sett till hela det kliniska utvecklingsprogrammet.

Förbereder för utvecklingen mot större indikationer

Samtidigt som Lipigon nu genomför sina studier passar man samtidigt på att samla in data inför det framtida arbetet med de större indikationerna som vi nämnde tidigare. Då triglyceriderna är den centrala riskfaktorn för de flesta av de indikationerna så är tröskeln att initiera kompletterande kliniska studier låg. I och med detta minskar bolaget risken för en potentiell framtida partner att licensiera Lipisense för de större indikationerna.

Efter ett inledande Proof-of-Concept i SHTG hoppas Lipigon kunna sluta avtal med ett större läkemedelsbolag, som sedan har muskler nog att utforska kandidatens potential vidare – och enligt Lipigon är bolaget redan på de större läkemedelsbolagens radar.

Inom sjukdomsområdet har vi de senaste åren fått se ett flertal större affärer, vilket är lätt att förstå då kardiovaskulära sjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen i dag.

Genomför företrädesemission

Inför detta nästa viktiga skede i resan mot kliniskt Proof-of-Concept genomför bolaget nu en företrädesemission om initialt cirka 35,4 Mkr. Likviden kommer till största delen att gå till genomförandet av fas II-studien, men även till att driva vidare övriga projekt i portföljen.

Emissionen avser så kallade units, som utöver nya aktier även innehåller teckningsoptioner av serie TO2 och TO3. Teckningsoptionerna kan i ett senare skede tillföra bolaget totalt cirka 54,7 Mkr. Likviden därifrån är tänkt att gå till ytterligare utveckling och eventuella förvärv av ytterligare projekt.

Lipigon har fått teckningsåtaganden motsvarande cirka 12,3 procent av emissionen. Bolaget har utöver det även avtalat om emissionsgarantier motsvarande cirka 70,5 procent av det totala beloppet.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor En aktie berättigar till en uniträtt. Två uniträtter berättigar till teckning av en unit. Varje unit innehåller sju nya aktier, sex teckningsoptioner av serie TO2 samt tre teckningsoptioner av serie TO3.
Teckningsperiod 5 april – 24 april 2023
Teckningskurs 3,50 kr per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,50 kr per akite
Volym Cirka 35,4 Mkr + högst cirka 54,7 Mkr vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner
Utspädning Vid full teckning i emissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till 88,9 procent

Dokument och teckning

Lipigon prospekt Teckna hos Avanza här

Teckna hos Nordnet här

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev