Home Intervjuer WntResearch tar Foxy-5 vidare med optionsprogram

WntResearch tar Foxy-5 vidare med optionsprogram

WntResearch fortsätter arbetet med kandidaten Foxy-5 för att kunna förhindra tumörer att sprida sig hos cancerpatienter. Bolaget är just nu aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO5 för att driva vidare fas II-studien NeoFox.

WntResearch tar Foxy-5 vidare med optionsprogram

23 mars, 2023

WntResearch fortsätter arbetet med kandidaten Foxy-5 för att kunna förhindra tumörer att sprida sig hos cancerpatienter. Bolaget är just nu aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO5 för att driva vidare fas II-studien NeoFox. BioStock har pratat med vd Pernilla Sandwall om NeoFox-studien och optionsprogrammet.

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte. De fullständiga villkoren för teckningsoptionen och mer information om bolaget har redovisats på bolagets hemsida https://www.wntresearch.com/

Biotechbolaget WntResearch är verksamma inom onkologi och utvecklar nya terapier som ska motverka metastaser hos cancerpatienter. Att cancern bildar metastaser eller dottertumörer innebär att cancern sprider sig från platsen i kroppen där den först uppstod. Spridning av cancer förvärrar sjukdomstillståndet och ligger i dagsläget bakom 90 procent av cancerrelaterade dödsfall.

Stor marknadspotential

Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar det kroppsegna proteinet WNT5A som kan hämma cancercellers förmåga att flytta och sprida sig i kroppen. Foxy-5 prövas kliniskt i första hand för behandling av tjocktarmscancer i stadium II-III, men bolaget har även planer på att utforska Foxy­-5:s potential i andra cancerindikationer.

Varje år diagnosticeras 1,1 miljoner patienter med tjocktarmscancer i världen, varav ungefär 300 000 av dem har stadium II/III vid diagnostillfället, vilket är det stadium som man utvärderar effekten av Foxy-5 på i NeoFox-studien. WntResearch beräknar att marknadsandelen för Foxy-5 är ungefär 65 000 patienter i Nordamerika, EU, Storbritannien och Japan med en försäljningspotential på över 500 MUSD årligen.

Positiva upptäckter i NeoFox-studien

2019 inledde bolaget fas II-studien NeoFox, vilken skulle undersöka förmågan hos Foxy-5 att minska risken för återfall, dvs att få metastaser, hos patienter med tjocktarmscancer. Patienterna i studien anses ha en hög återfallsrisk efter att primärtumör opererats bort.

I fjol noterades oväntat snabba och positiva observationer av behandling med Foxy-5. Efter tre veckors behandling kunde man se att fler patienter i gruppen som fick behandling med Foxy-5 inte hade en utbredning av tumören längs kärl och nerver samt att de hade ett mindre utvecklat sjukdomsstadium enligt TNM-klassifikation. Efter dessa observationer pausades inklusion av nya patienter till studien. Nu uppdateras studieplanen för NeoFox, där de nya observerade parametrarna tas med som effektmått.

De nya effektmåtten baseras därmed på förändringarna av tumören och kringliggande lymfkörtlar, nerver och kärl från diagnostillfället fram tills det att tumören opereras bort. Uppföljningen av varje patient två år efter operation planeras inte längre. Utöver nya effektmått ska den förändrade studieplanen enligt bolaget även medföra lägre kostnader än tidigare beräknats, då tidsåtgången för studien reduceras.

Se intervjun med grundaren Tommy Andersson om fynden i studien här.

Lyckad emission trots tuff marknad

Bolaget genomförde en företrädesemission vid årsskiftet som tecknades till 76,3 procent vilket man, givet det tuffa börsläget, är väldigt nöjd med. Inga emissionsgarantier behövde nyttjas och transaktionen blev därför mindre kostsam än vad man först hade räknat med. Emissionen tillförde bolaget cirka 26,5 Mkr vilket beräknas räcka för driften under resten av året.

I samband med emissionen 2021 emitterade bolaget teckningsoptionen TO5, som har teckningsperiod nu den 23 mars till 5 april. TO5 ger innehavaren rätten att teckna 1,03 ny aktie till ett lösenpris som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie med mätperioden 8 mars 2023 till och med 21 mars 2023. Sista handelsdag för teckningsoptionerna är den 3 april. Bolaget har utöver det en ytterligare teckningsoption, TO 6, med lösen 6 – 20 september 2023 där den sista handelsdagen äger rum 15 september.

Vd:n svarar

BioStock kontaktade bolagets vd Pernilla Sandwall för att få veta mer optionsprogrammet.

Pernilla Sandwall, vd WntResearch
Pernilla Sandwall, vd WntResearch.

Först och främst, varför ska man teckna sig i ert optionsprogram?

– Det finns flera skäl. De observationer vi berättat om tyder på att Foxy-5 har en effekt på patienter – det är första gången! Därmed tycker jag att chansen för ett lyckat resultat har ökat, även om jag måste poängtera att läkemedelsutveckling i sig alltid är högriskprojekt tills de är klara med fas III. Dels för att bibehålla samma andel av sin investering för en möjlig värdestegring i framtiden. Men kanske viktigast att med sin investering bidra till vår fortsatta utveckling av Foxy-5, som på sikt syftar till en ny behandling för patienter där behovet är mycket stort.

Vad ska pengarna användas till?

– Målet med teckningsoptionerna TO5 är ytterligare finansiering av vår pågående fas II-studie, fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling, intensifierad affärsutveckling och fortsatt arbete med att positionera Foxy-5 på marknaden (s.k. Market Access).

Kan du förklara hur den nya designen av NeoFox-studien skiljer sig från den tidigare?

– Behandling med Foxy-5 kommer att justeras och enbart ske under tre veckor innan operation. Någon ytterligare behandling med Foxy-5 efter operation blir inte aktuellt, eftersom fokus nu kommer ligga på att studera effekten fram till operation och inte 24 månader efter operation. Tiden till utvärdering av studien kortas därmed väsentligt. Dessa förändringar av studieplanen medför en betydande kostnads- och tidsbesparing för NeoFox-studien. Vi har därmed en god möjlighet att få en stark indikation rörande den kliniska effekten av Foxy-5 tidigare än planerat.

Vad kan vi vänta oss från WntResearch under 2023?

– Vårt fokus är nu att få en optimal studieplan godkänd för att ge vår läkemedelskandidat Foxy-5 bästa möjliga förutsättningar att visa effekt i NeoFox-studien. Efter ett godkännande av förändringarna i studien, som sker av myndigheterna i Spanien och Ungern där studien genomförs, kommer patientrekryteringen återstartas.

– Samtidigt kommer vi att fokusera på att hitta en samarbetspartner, ett arbete vi har intensifierat. Exempelvis är vår CCO Klaus Christensen på nätverkseventetBIO-Europe i Basel 20-22 mars.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev