Home Nyheter VibroSense sätter nya mål och förväntar kraftig tillväxt

VibroSense sätter nya mål och förväntar kraftig tillväxt

VibroSense sätter nya mål och förväntar kraftig tillväxt

1 mars, 2023
Inbjudan till berörda personer att teckna B-aktier i VibroSense Dynamics kommer endast att ske genom det memorandum som offentliggjordes den 27 februari 2023. Memorandumet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på www.vibrosense.se.

VibroSense är i full gång med kommersialiseringen av VibroSense Meter II, ett nytt instrument som förbättrar vårdens möjligheter att tillförlitligt diagnostisera och följa upp tidiga tecken på nervskador i händer och fötter. Med en stark bas i Norden är man på väg att ta steget ut i världen, där man upplever ett stort intresse för produkten. Bolaget genomför just nu en företrädesemission om drygt 17,4 Mkr för att öka bolagets försäljning och nå målsättningen om break-even inom två och ett halvt år.

Idag upptäcks perifera nervskador alldeles för sent och detta leder ofta till livslånga komplikationer. I synnerhet för personer som lever med diabetes ökar risken att drabbas av fotsår, som i värsta fall kan leda till amputationer samt en förkortad livslängd.

VibroSense Dynamics har som mål att erbjuda vården säkrare, tidigare och objektiva beslutsunderlag vid diagnoser av nervskador, samt att göra bolagets produkter till förstahandsvalet vid alla neurologiska undersökningar.

VibroSenses produkt, VibroSense Meter II (VSM II), är CE-märkt enligt det nya medicintekniska regelverket MDR. Med VSM II ges sjukvården en möjlighet att tillförlitligt upptäcka och kvantifiera tidiga tecken på nervskador i händer eller fötter (perifer sensorisk neuropati). Metoden, Multifrekvens Vibrametri,  bygger på förmågan att känna och uppfatta mekaniska vibrationer som appliceras på huden, innan en person i riskzonen har utvecklat permanenta nervskador. Bolaget erbjuder genom sin teknologi, vården ett starkt stöd som underlättar diagnoser för en rad olika sjukdomar eller skador som ger taktila känselnedsättningar.

Huvudfokus för VibroSense är diabetes, ett område där många individer riskerar att få fotsår i onödan, som i förlängningen kan leda till amputation. Problemet är stort och växande, vilket för bolagets produkt i förlängningen innebär goda tillväxtmöjligheter. Med användning av VibroSenses teknologi och produkt, kan vården i sina regelbundna kontroller av de som lever med diabetes, tidigare upptäcka personer med risk att få perifera nervskador och härigenom tidigt sätta in preventiva åtgärder. Detta minskar personligt lidande för individen, samtidigt som vårdsektorns kostnader för behandling av fotsår och amputaion kan reduceras.

Bolagets två övriga fokusområden är onkologi, givet den höga frekvensen av permanenta nervskador efter cellgiftsbehandling, samt Hand- Arm Vibrations-Syndrome (HAVS), som kan uppstå vid långvarigt arbete med vibrerande verktyg eller maskiner.

Ribban har lagts högt för de kommande fem åren

Bolaget befinner sig nu i kommersiell expansionsfas med målsättning att föra bolaget till break-even inom två och ett halvt år. VibroSense arbetar efter en grundligt sammanställd affärsplan med tydligt satta mål för de kommande fem åren och en förväntad internationell expansion av företagets försäljning ska enligt bolaget driva omsättningstillväxten.

Bolaget prognosticerar en intäktstillväxt (CAGR) om 133 procent mellan 2022/2023 och 2026/2027, samt 62,7 Mkr i omsättning och 33 miljoner kronor i EBIT 2026/2027.

Kostnaden för VSM II är ca 145 000 SEK per instrument, plus 20 000 SEK för en årlig licensavgift. Bolaget räknar med att licensavgifter kommer att stå för cirka 25 procent av de totala intäkterna under de kommande fem åren. Bruttomarginalen för VSM II ligger idag över 75 procent och det finns enligt bolaget potential att förbättra denna ytterligare under de kommande åren. Läs mer om de finansiella målen här.

Väletablerade i Norden

VibroSense kunder och produkten VSM II återfinns vid universitetssjukhus i både Sverige, Norge, Danmark och Finland. Inom segmentet Företagshälsovård har VibroSense sedan fyra år tillbaka etablerat ett nära samarbete med en av de största aktörerna i Sverige, Avonova Hälsa AB. Avonova använder ett större antal av instrumentet VibroSense Meter II regelbundet vid sina kliniker runt om i Sverige.

VibroSense lanserade sin nya produkt (applikation) Diabetes Foot Screening under 2022 och har sedan mitten av förra året ett pågående samarbete med två av Sveriges ledande diabeteskliniker, vars målsättning är ersätta deras befintliga metoder vid årlig fotundersökning med Diabetes Foot Screening.

Intresset från internationella kunder ökar

Under det senaste året har även en internationell marknadsexpansion påbörjats, med allt fler beställningar på VSM II som signalerar klinisk acceptans – en förutsättning för att få ett fäste på marknaden. Exempel på sådana köpare är kliniken för neurofysiologi vid Uleåborgs Universitetssjukhus i Finland.

Under 2022 påbörjade VibroSense även lansering av Diabetes Foot Screening i Tyskland. På kort tid inledde två topprankade tyska diabetesklinker – diabeteskliniken vid universitetsjukhuset Klinikum Stuttgart, samt HDZ NRW vid universitetssjukhuset i Bochum – en utvärdering av Diabetes Foot Screening. HDZ NRW avslutade nyligen sin utvärdering och baserat på denna köpte kliniken ett instrument med tillhörande licens inom diabetes. Affären är ett genombrott för bolaget i Tyskland och utgör ett utmärkt signalvärde för kommande upphandlingar.

Parallellt har VibroSense tillsammans med en konsult i Tyskland utarbetat en reimbursement strategi. Bolaget har identifierat s.k. reimbursement koder till sin produkt. Detta innebär konkret att den klinik (läkare) som använder VSM II och Diabetes Foot Screening i sin kliniska utövning, kan söka och få ersättning från det tyska sjukvårdssystemet till ett belopp upp till 215 EUR för varje enskild undersökning som utförs med VSM II. Detta är ett starkt incitament för en läkare att använda bolagets produkt och kommer sannolikt att underlätta och påskynda arbetet mot fler sålda produkter i Tyskland.

VibroSense tecknade under 2022 även ett exklusivt distributörsavtal avseende VSM II med en stor aktör i Kina, UMCARE (Genertec Universal Medical Group). I avtalet ingår en initial minimiorder från UMCARE till ett värde om 3,8 MEUR, som realiseras vid ett regulatoriskt marknadsgodkännande. UMCARE driver även den regulatoriska processen för att registrera VibroSense Meter II i Kina och produkten beräknas vara registrerad i slutet av 2023. Leverans av bolagets produkter till Kina kan därefter påbörjas omedelbart.

Motiv till företrädesemissionen

Hans Wallin, vd VibroSense Dynamics. Foto: Annika Persson, Precious People
Hans Wallin, vd VibroSense Dynamics. Foto: Annika Persson, Precious People

I syfte att kunna agera på intresset hos marknadens aktörer, fylla det stora kliniska behovet som finns för nya diagnosstöd vid perifiera nervskador och expandera sin verksamhet, genomför VibroSense Dynamics just nu en företrädesemission av B-aktier.

Emissionslikviden (efter emissionskostnader), totalt cirka 14,6 Mkr netto, avses användas till att finansiera följande aktiviteter:

  • Försäljning och marknadsföring inom diabetes: 53 procent
  • Försäljning och marknadsföring inom onkologi och HAVS: 15 procent
  • Operationella kostnader: 24 procent
  • Tillverkning: 4 procent
  • Regulatory Affairs, Quality Assurance, IP (immateriella rättigheter): 4 procent

Cirka 2,6 Mkr av företrädesemissionen eller cirka 15 procent av den totala emissionsvolymen, omfattas av teckningsförbindelser. Bolaget har därutöver erhållit garantiåtaganden från externa investerare om cirka 10,4 Mkr, motsvarande cirka 60 procent av emissionsvolymen.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En befintlig A- eller B-aktie ger en teckningsrätt. Fem teckningsrätter ger innehavaren rätten att teckna en B-aktie. Även allmänheten äger rätt att teckna i företrädesemissionen utan företrädesrätt.
Teckningskurs: 5,76 SEK per ny B-aktie.
Emissionsvolym: 17,4 Mkr före emissionskostnader
Teckningsperiod: 28 februari 2023 – 14 mars 2023
Utspädning: 16,7 procent

Dokument & teckning

Tag del av memorandum och teaser här.

Inbjudan till berörda personer att teckna B-aktier i VibroSense Dynamics kommer endast att ske genom det memorandum som offentliggjordes den 27 februari 2023. Memorandumet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på www.vibrosense.se. Finansinspektionens godkännande av memorandumet ska inte uppfattas som ett godkännande av bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela memorandumet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev