Home Intervjuer BrainCools vd om noteringsbeskedet från Nasdaq

BrainCools vd om noteringsbeskedet från Nasdaq

Turbulens i BrainCool

BrainCools vd om noteringsbeskedet från Nasdaq

16 mars, 2023

BrainCool har erhållit ett villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. För BioStock berättar vd Martin Waleij att endast formalia återstår för att listbytet skall kunna genomföras enligt plan i slutet av mars 2023.

Medicinteknikbolaget BrainCool har kommit ett steg närmare ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har en längre tid haft sikte på att byta handelsplats, främst i syfte att lättare kunna attrahera internationellt kapital. BrainCool, med Martin Waleij i spetsen, menar att ett listbyte skulle kunna öppna fler finansieringsmöjligheter, bredda ägarbasen och på sikt gynna aktieägarna.

Vd kommenterar

Martin Waleij, vd BrainCool
Martin Waleij, vd BrainCool

Den 13 mars 2023 erhöll BrainCool ett villkorat godkännande för upptagande till handel på First North. För BioStock berättar vd Martin Waleij vad dessa villkor innefattar och betyder.

Martin, Nasdaq har ställt några specifika krav för att ett upptagande till handel på First North Growth Market skall godkännas. Kan du utveckla vad dessa krav innebär?

– Till att börja med vill jag poängtera att jag anser att vi redan uppfyller alla krav från Nasdaq och har genomgått deras granskningsprocess av anslutningsmemorandum, legal due diligence samt en prognos för 15 månader som visar att rörelsekapitalet är säkerställt.

– Anledningen till villkoren handlar om den administrativa processen som nu tar vid mellan Spotlight markets och Nasdaq om att flytta över handeln till Nasdaq. Vi har sagt upp avtalet med Spotlight som en konsekvens.

– När väl första handelsdag är fastställd kommer ansluningsmemorandumet – vilket redan är granskat och godkänt av Nasdaq – att publiceras för våra ägare.

– Vi uppfyller spridningskravet, men rent formellt går det så till att när första handelsdag är fastställd, så tar man ut en aktuell aktieägarlista och ett intyg baserat på nämnda lista tas ut.

– Ett annat krav är att vi, senast två dagar före första dag för handel, uppdaterar vår hemsida i enlighet med First Norths regelverk. Detta innebär bl. a att det finns särskilda avdelningar för regulatoriska pressmeddelanden och bolagsstyrningsfrågor. Pressmeddelanden skall finnas tillgängliga för de senaste 5 åren. Våra pressmeddelanden sträcker sig tillbaka till 2014, innan den då förestående noteringen på Aktietorget. Dessutom skall annan relevant information, såsom detaljer rörande styrelsen och ledningen, framgå. Endast smärre detaljer kvarstår att uppdatera och dessa kommer vara genomförda nära första handelsdag.

– Slutligen krävs att inga substantiella förändringar inträffar i bolaget före första handelsdag som skulle kunna föranleda en annan bedömning av First North.

Vad kvarstår då för BrainCool att göra för att ett byte av handelsplats skall bli verklighet?

– I nuläget ligger, som jag ser det, processen främst i själva överföringen av uppgifter från nuvarande handelsplattform, och det är inget vi kan påverka. Tidsplanen kvarstår att listbytet skall kunna vara genomfört i slutet på mars 2023. Det är också värt att framhålla att aktieägare i BrainCool inte behöver vidta några åtgärder i samband med det planerade listbytet.

– Vi uppfyller de formella kraven för notering på Nasdaq. Ett anslutningsmemorandum, som publiceras i samband med listbytet, är redan godkänt och vi uppfyller kravet om en budget för rörelsekapital i minst 15 månader. Hade detta rört sig om en börsnotering och inte ett listbyte hade, menar jag, första handelsdag kunnat ligga 2–3 dagar bort.

Vad betyder listbytet för BrainCool?

– Listbytet kommer att vara mycket positivt för BrainCool då det ökar kännedomen om bolaget samt ger oss större tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Det som är positivt för bolaget är även positivt för aktieägarna på sikt då det underlättar för vår framtida utveckling och expansionsplaner.

– Vi har vänt blad i bolagets historia för att bli en betydande spelare på marknaden för medicinsk kylning och Targeted Temperature Management för flera sjukdomar där dagens alternativ inte är tillräckligt effektiva. Listbytet är ett naturligt steg i samma riktning.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev