Home Nyheter WntResearch driver vidare uppdaterad NeoFox med emission

WntResearch driver vidare uppdaterad NeoFox med emission

WntResearch driver vidare uppdaterad NeoFox med emission

WntResearch driver vidare uppdaterad NeoFox med emission

5 januari, 2023

Cancerterapibolaget WntResearch fortsätter resan mot sitt mål att kunna erbjuda cancerpatienter behandling med deras läkemedelskandidat Foxy-5, för att förhindra tumören att sprida sig. Bolaget befinner sig just nu i en händelserik period när kandidaten testas i fas II-studien NeoFox. Nu tar man in 40 Mkr i en företrädesemission för att fortsätta studien efter nya positiva observationer.

WntResearch är ett biotechbolag med fokus på onkologi. Bolaget utvecklar nya terapier som ska motverka metastaser hos cancerpatienter. Metastaser, som också kallas för dottertumörer, uppstår när cancerceller sprider sig från den platsen i kroppen där de först uppstod, till en annan. Att cancern sprids gör sjukdomstillståndet allvarligare och metastaser ligger bakom cirka 90 procent av dagens cancerrelaterade dödsfall.

Kandidaten Foxy-5 med lovande resultat

Forskningen som ligger bakom WntResearch kretsar kring det kroppsegna proteinet WNT5A som kan hämma cancercellers förmåga att flytta och sprida sig i kroppen. Kandidaten Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A, framtagen för att motverka uppkomsten av metastaser hos cancerpatienter. Foxy-5 är i första hand tänkt för behandling av tjocktarmscancer i stadium II-III, men man har även planer på att utforska Foxy­-5:s potential i andra cancerindikationer.

I två kliniska fas I-studier har Foxy-5 visat en god säkerhetsprofil med få behandlingsrelaterade biverkningar. Nu utvärderas både effekt och säkerhet i den pågående NeoFox-studien, en fas II-studie med patienter som diagnosticerats med tjocktarmscancer i stadium II-III. 127 patienter är inkluderade i studien och målet är totalt ca 200 patienter.

Försäljningspotenital på över 500 MUSD

Diagnosen tjocktarmscancer slås ofta ihop med ändtarmscancer och kallas då för kolorektalcancer. Denna cancerform är den tredje vanligast förekommande i världen, efter lungcancer och bröstcancer. Det är den näst dödligaste formen av cancer och varje år diagnostiseras cirka 1,8 miljoner patienter med kolorektalcancer, varav 1,1 miljoner utgör tjocktarmscancer.

Huruvida tumören har metastaserat eller inte har stor betydelse för överlevnadsgraden hos patienterna. Femårsöverlevnaden för patienter med icke metastaserad sjukdom i stadium II/III ligger på ungefär 71 procent, medan femårsöverlevnaden för patienter med bekräftade metastaser är 15 cirka procent.

Av de 1,1 miljoner nya fall av tjocktarmscancer som diagnosticeras varje år globalt tillhör 300 000 av dem patientgruppen med tjocktarmscancer i stadium II/ III, vilket är det stadium som man primärt utvärderar effekt av Foxy-5 på i NeoFox-studien. WntResearch beräknar att marknadsandelen för Foxy-5 är ungefär 65 000 patienter i Nordamerika, EU, Storbritannien och Japan med en försäljningspotential på över 500 MUSD.

Intressanta observationer i NeoFox-studien

I fas II-studien NeoFox undersöks som sagt förmågan hos Foxy-5 att minska risken för återfall hos patienter med tjocktarmscancer. Patienterna som deltar i studien anses ha en hög återfallsrisk efter att primärtumör opererats bort. Under sommaren 2022 gick WntResearch ut med nyheten att man sett oväntat positiva effekter av behandling med Foxy-5 i de patienter som behandlats i studien. Efter tre veckors behandling kunde man se en ett mindre utvecklat sjukdomsstadium enligt s.k. TNM-klassifikation avseende primärtumör och regionala lymfkörtlar hos de behandlade patienterna.

Till följd av dessa nya upptäckter bedömde bolaget att studien inte skulle slutföras som planerat varpå rekryteringen av nya patienter pausades. Nu uppdateras studieplanen för NeoFox, där de nya observerade effekterna tas med som effektmått. De nya effektmåtten baseras på förändringarna av tumören och kringliggande lymfkörtlar, nerver och kärl från diagnostillfället fram tills det att tumören opereras bort.

Dessa förändringar av studieplanen medför en väsentlig skillnad i Bolagets kapitalbehov vid beaktande av kostnaden för att driva studien respektive bolaget under två år.

Förutom att fortsätta arbetet med studien är bolagets plan framåt att accelerera inom affärsutvecklingen, eftersom man anser att branschen borde finna de nya fynden högst intressanta. Nu ska en tydlig klinisk utvecklingsplan tas fram för att skapa goda förutsättningar för ett partnersamarbete eller utlicensiering av Foxy­-5.

Företrädesemission för fortsatt studie

För att finansiera de kommande aktiviteterna genomför WntResearch nu en emission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 40 Mkr före emissionskostnader.

Nettolikviden väntas uppgå till cirka 33 Mkr och ska finansiera den pågående NeoFox-studien genom 2023 och en del av 2024. Emissionen ska även finansiera fortsatt klinisk och regulatorisk utveckling och bolagets intensifierade arbete med affärsutveckling. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser, icke-bindande teckningsavsikter och garantiåtaganden om totalt cirka 21,2 Mkr, vilket motsvarar cirka 53,1 procent av företrädesemissionen.

I september nästa år kan WntResearch erhålla ytterligare likvid om de teckningsoptioner av serie TO6, som utges i den nu pågående företrädesemissionen, nyttjas för teckning av aktier. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan WntResearch i september tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om cirka 106,6 Mkr, baserat på den högsta teckningskurs om 0,80 SEK.

Det finns även ett optionsprogram sedan tidigare som startade 2021 som ska inbringa kapital till bolaget i april i år. I det programmet gäller att en teckningsoption i serie 2021/2023 (TO5) medför rätten att teckna en ny aktie till ett lösenpris som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie. Mätperioden sträcker sig mellan 8 mars 2023 och 21 mars 2023, med en lägsta kurs på 0,09 SEK och en högsta kurs på 1,22 SEK per aktie. Teckningsperioden pågår från 23 mars 2023 till och med 5 april 2023. Dessa teckningsoptioner kommer bli föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med den tillkommande föreslagna företrädesemissionen. Omräkning kommer att ske av oberoende värderingsinstitut efter det att den pågående företrädesemission är genomförd.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

Villkor: De som på avstämningsdagen den 15 december 2022 var registrerade som aktieägare i bolaget erhåller en uniträtt för varje befintlig aktie. Teckningskursen i företrädesemissionen uppgår till 0,30 kr per aktie.

Emissionsvolym: 40 Mkr.

Teckningsperiod: 19 december 2022 – 13 januari 2023.

Utspädning: För de befintliga aktieägarna som inte deltar i företrädesemissionen innebär emissionen vid full teckning en utspädning om cirka 50 procent. Utspädningseffekten i det fall både företrädesemissionen och teckningsoptionerna i TO6 tecknas fullt ut uppgår till cirka 66,7 procent.

 

Potentiella investerare: En företrädesemission sker endast genom det prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och som har offentliggjorts på www.wntresearch.com. Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de nya aktierna. Eventuells investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet vilket investerare rekommenderas att läsa.

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev