Home Intervjuer Medgrundare om WntResearchs nya NeoFox-fynd

Medgrundare om WntResearchs nya NeoFox-fynd

Fortsatt studiefokus för WntResearch

Medgrundare om WntResearchs nya NeoFox-fynd

2 januari, 2023

Många ögon riktades förra året mot WntResearch efter att biotechbolaget presenterat oväntat tidiga och positiva resultat från fas II-studien NeoFox med läkemedelskandidaten Foxy-5. De nya resultaten har lett till att studieplanen uppdateras och bolaget genomför nu även en företrädesemission för att finansiera det fortsatta arbetet. BioStock talade med bolagets medgrundare, professor Tommy Andersson, och vd Pernilla Sandwall om observationerna i studien och den stundande företrädesemissionen.

Cancerterapibolaget WntResearch har som mål att cancerpatienter inte längre ska behöva genomleva metastaser tack vare behandling med läkemedelskandidaten Foxy-5. Kandidaten är en peptid som funktionellt efterliknar det kroppsegna proteinet WNT5A, ett protein med förmågan att minska risken för spridning av cancerceller som sedan kan bilda metastaser.

Intressanta observationer i fas II-studien

Foxy-5 prövas i fas II-studien Neofox, där man undersöker kandidatens förmåga att minska risken för återfall hos patienter med tjocktarmscancer. Patienterna i studien är diagnostiserade med tjocktarmscancer i stadium II/III och anses ha en hög återfallsrisk efter att primärtumör opererats bort.

Under sommaren meddelade WntResearch att man sett oväntat tidiga och positiva effekter av Foxy-5 i de patienter som behandlats i studien. Efter tre veckors behandling observerades ett mindre utvecklat sjukdomsstadium enligt s.k. TNM-klassifikation avseende primärtumör och regionala lymfkörtlar hos de behandlade patienterna.

Till följd av dessa nya upptäckter bedömde bolaget att studiens upplägg behövdes ses över och eventuellt optimeras och rekryteringen av patienter pausades. En uppdaterad studieplan för NeoFox ska godkännas av myndigheterna, där de nya observerade effekterna tas med som nya effektmått.

Se BioStocks intervju om de nya upptäckterna med vd Pernilla Sandwall och grundaren Tommy Andersson här.

Emission för att fortsätta studien

För att finansiera den fortsatta studien genomför WntResearch en företrädesemission av units om cirka 40 Mkr, före emissionskostnader. Emissionen ska utöver NeoFox-studien finansiera den fortsatta kliniska och regulatoriska utvecklingen samt bolagets affärsutveckling. I samband med emissionen passade BioStock på att prata med professor Tommy Andersson, medgrundare till WntResearch, om de nya upptäckterna och vägen framåt för bolaget.

Tommy Andersson, medgrundare WntResearch.

Till att börja med, Foxy-5 siktar på att förhindra uppkomsten av metastaser hos cancerpatienter. Varför är det viktigt?

– Vid många cancersjukdomar så är det inte den initiala tumören som är problemet, utan det är den spridning av cancerceller och bildning av metastaser. Det är denna spridning och dessa metastaser som gör att patienterna inte överlever.

I ett första skede riktar ni er mot tjocktarmscancer. Hur behandlar man denna typ av cancer i dag och hur är det tänkt att Foxy-5 ska hjälpa till?

– Efter operation så är kemoterapi den vanligaste behandlingen för patienter med hög återfallsrisk. Eftersom Foxy-5 har visat en god säkerhetsprofil med få behandlingsrelaterade biverkningar hos de patienter som behandlats, så är tanken att vår läkemedelskandidat även skall kunna kombineras med den etablerade behandlingen som ges till patienten.

De nya fynd som ni kommunicerade gällande Foxy-5 i augusti, kan du berätta lite mer om dem?

– De första stegen när en cancer sprider sig vidare i kroppen är att man kan notera en lokal spridning av cancerceller till omkringliggande vävnader. De fynd vi nu rapporterat visar att i den patientgrupp som behandlats med Foxy-5 så ser man en minskad spridning av cancercellerna till omkringliggande kärl och nerver jämfört med den grupp av patienter som inte har fått någon behandling med Foxy-5.

Vilka nya slutsatser har ni kunnat dra om Foxy-5 efter de nya upptäckterna?

– Vår slutsats är att Foxy-5 når fram till tumören och att den väldigt snabbt hämmar cancercellernas spridningsförmåga och därmed deras möjlighet att metastasera.

Vd Pernilla Sandwall om emissionen

BioStock har även pratat med bolagets vd Pernilla Sandwall.

Pernilla Sandwall, vd WntResearch
Pernilla Sandwall, vd WntResearch.

Hur ser den nya studieplanen ut?

– Studien kommer fokusera på de tidiga effekterna av Foxy-5 fram till operation. Det kommer vara cirka 200 patienter som ska vara med i studien, vilket är ungefär detsamma som ursprungsplanen var. Idag har vi 127 inkluderade patienter.

Ni genomför nu en företrädesemission, vill du berätta lite mer om hur pengarna ska användas?

– De ska framförallt användas till genomförandet av NeoFox studien. Vi vill även kunna genomföra möten med regulatoriska myndigheter kring den fortsatt utvecklingen, samt arbeta med affärsutveckling och marknadspositionering (sk. Market Access) av Foxy-5.

Vilka är dina bästa argument för att man ska investera i WntResearch?

– Vi har nu sett att Foxy-5 verkligen gör något i patienter, så det innebär en minskad risk för hela projektet. Men med det sagt är ju all läkemedelsutveckling överhuvudtaget högriskprojekt, vilket vi belyser i prospektet. De ändringar vi nu gör i studien gör att nya effektmåtten kommer kunna läsas av redan när primärtumören opereras bort, vilket är två år tidigare än när de ursprungliga effektmåtten skulle ha dokumenterats. Vidare är det ett stort behov av att kunna förhindra cancer att sprida sig, så att genom sin investering i just WntResearch kunna bidra till denna forskning är betydelsefull.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev