Home Nyheter LIDDS sätter affärsutveckling i första rummet med emission

LIDDS sätter affärsutveckling i första rummet med emission

LIDDS sätter affärsutveckling i första rummet med emission

30 januari, 2023

Med en fas III-redo läkemedelskandidat och ett upparbetat samarbete med ett av världens största läkemedelsbolag är LIDDS i en sits som många biotechbolag drömmer om. Med ny vd och ett ökat affärsutvecklingsfokus har man som mål att säkra ett partnerskap för huvudkandidaten under 2023. Nu genomförs en företrädesemission på 48,6 Mkr för att hålla uppe tempot i jakten på en partner, samt för att ta nästa kandidat i portföljen till kliniska tester.

Utvecklingen inom cancerbehandlingsområdet går i en rasande takt och vi har de senaste åren fått se många nya former av behandlingar nå marknaden. Men utöver alla nyheter görs också mycket utveckling för att förbättra existerande behandlingar. Ofta handlar det om att ge effektiva behandlingar bättre biverkningsprofiler och göra dem lättare att administrera. Ett sådant bolag är Uppsalabaserade LIDDS.

Utvecklat plattform för intratumoral administration

Bolaget baserar sin utveckling på den patenterade formuleringsteknologin NanoZolid, som gör det möjligt att formulera läkemedel för lokal intratumoral administrering. Läkemedlet injiceras direkt in i tumören i stället för att, som i systemisk administrering, färdas genom hela kroppen. Väl i tumören stelnar NanoZolid-formuleringen och blir till en depot som långsamt bryts ned och på ett kontrollerat sätt frisätter läkemedelssubstansen i upp till sex månader.

På så sätt kan man undvika alla de biverkningar som kommer av en systemisk administration, samtidigt som patienten inte behöver uppsöka sjukhus lika ofta för att få sin dos.

Två verksamhetsben

LIDDS verksamhet står på två ben. I det första söker man partnerskap med läkemedelsbolag som får nyttja NanoZolid-teknologin för att utveckla förbättrade versioner av sina läkemedel. Här har man i dag bland annat ett utvecklingssamarbete med den amerikanska jätten Johnson & Johnson gällande icke tillkännagivna läkemedel. Bolaget har ambitionen att under året utöka antalet samarbeten med större läkemedelsbolag. I det andra benet står LIDDS själva för den inledande utvecklingen, där man ger beprövade läkemedelssubstanser förbättrade egenskapen med hjälp av sin plattform. Syftet är att licensiera ut bolagets läkedelskandidater i tidig utvecklingsfas till större och mer marknadsinriktade läkemedelsbolag.

Söker partner till fas III-redo kandidat

I det längst gångna egna projektet Liproca Depot har man kombinerat plattformen med 2-hydroxiflutamid, en antiandrogen läkemedelssubstans som används för behandling av prostatacancer, innan radikala behandlingar sätts in. Liproca Depot har i en fas IIb-studie uppvisat en effekt som motsvarar den som setts vid systemisk administration av 2-hydroxiflutamid men utan att ge samma hormonella reaktioner.

Lyckas bolaget med att ta läkemedelskandidaten hela vägen öppnas dörrarna till en stor behandlingsmarknad, som 2021 uppskattades till cirka 10 miljarder USD globalt. Liproca Depot är med sin goda biverkningsprofil tänkt att positioneras mot de patienter som vid diagnos har en låg till medelhög risk i sin prostatacancer. Den här patientgruppen får i dag ingen behandling utan man gör en så kallad aktiv monitorering, där man följer sjukdomens utveckling och sätter in behandling först när man bedömer att den utvecklats tillräckligt långt. LIDDS hoppas att man med kandidaten kan hindra eller skjuta på att tumören fortsätter att växa så pass mycket att man måste genomföra radikal behandling.

I dagsläget förbereds projektet för fas III-studier och med nytillträdde vd:n Anders Månsson i spetsen har man nu fullt fokus på att hitta en partner. Bolaget avtalade nyligen med rådgivningsbolaget Alira Health för att få stöd i processen. Samarbetet är i gång och målet är att kunna nå ett licensavtal någon gång under 2023.

Två projekt på väg in i klinik

Utöver Liproca Depot har LIDDS även två projekt som står vid startlinjen till kliniska studier, Nanodotax och Nanoimod. I Nanodotax-projektet har man tagit fram en ny formulering av kemoterapin docetaxel, för behandling av många olika cancerformer. Nanoimod å andra sidan består av det immunstimulerande preparatet agatolimod, en TLR9-agonist, där NanoZolid gör det möjligt att ge patienten mindre frekventa doser av behandlingen.

Genomför företrädesemission

LIDDS är just nu aktuellt med en företrädesemission som bland annat syftar till att finansiera den accelererade affärsutvecklingen, samt att inleda kliniska studier med Nanodotax. I kapitalanskaffningen siktar bolaget på att i första hand ta in 48,6 Mkr, före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 96 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelserna uppgår till totalt 4,7 Mkr och garantierna uppgår till totalt 41,8 Mkr. Utöver den tilltänkta emissionslikviden har LIDDS styrelse vid högt intresse även möjlighet att utöka emissionen med totalt 15 Mkr.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: En befintlig aktie berättigar till en teckningsrätt, som i sin tur berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskursen i emissionen är satt till 1,40 kr per aktie.

Emissionsvolym: 48,6 Mkr före emissionskostnader, plus en eventuell utökning om upp till 15 Mkr.

Teckningsperiod: 23 januari – 6 februari 2023.

Utspädning: Cirka 50 procent + ytterligare cirka 13,4 procent vid full utökning av emissionen.

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev