Home Intervjuer Kronisk smärta i fokus för CombiGenes nya samarbete

Kronisk smärta i fokus för CombiGenes nya samarbete

Kronisk smärta i fokus för CombiGenes nya samarbete

11 januari, 2023

CombiGene har ingått ett samarbetsavtal med danska Zyneyro rörande den fortsatta utvecklingen av Zyneyros behandlingar av kroniska smärttillstånd – dels en peptid med kortare verkan, dels med en genterapi som öppnar möjligheten för en livslång effekt. För att få veta mer om vad som väckte CombiGenes intresse för Zyneyro och deras projekt inom temporära och kroniska smärttillstånd, kontaktade BioStock CombiGenes vd Jan Nilsson.

Genterapibolaget CombiGenes pipeline består i dag av CG01, som utvecklas för behandling av läkemedelsresistent epilepsi, samt CGT2, som utvecklas för behandling av lipodystrofi. Förra året tecknade CombiGene ett exklusivt samarbets- och licensavtal värt upp till 328,5 MUSD med USA-baserade Spark Therapeutics för utveckling av CG01. Sedan avtalet tecknades har CombiGene ökat sina ansträngningar att hitta fler samarbetspartners och den 9 januari kunde bolaget meddela att ett samarbete har inletts med danska Zyneyro.

Fokus på smärtbehandlingar

Dagens behandlingar av smärta har en rad tillkortakommanden. Trots att ungefär var femte individ lider av kronisk smärta, existerar det ingen specifik behandling som adresserar den underliggande problematiken. Patienterna är istället hänvisade till terapier som ger upphov till en lång rad biverkningar eller ökar risken för missbruk, som exempelvis opioider.

Det är inom detta medicinska vakuum som danska Zyneyro har nischat sig. Bolaget grundades av forskare från institutionen för neurovetenskap vid Köpenhamns universitet och en grupp entreprenörer. Bolagets forskare har lång erfarenhet av forskning kring hjärnan och nervsystemet och kring modulering av neuronal interaktion. Bolagets fokus är idag att utveckla nya läkemedelskandidater för att erbjuda effektiv smärtlindring utan de biverkningar som dagens behandlingar ofta ger upphov till, baserat på en ny biologisk verkningsmekanism.

CombiGenes/Zyneyros pipeline inom smärtområdet består av två läkemedelskandidater: en peptidbehandling (kortvarig behandling) och en genterapibehandling med potentiellt livslång effekt. Vid svåra temporära smärttillstånd är avsikten att administrera peptiden direkt till patient vid ett eller flera tillfällen för att uppnå en effektiv smärtlindring.

Enligt parterna skulle detta koncept potentiellt även kunna erbjuda en möjlighet att kontrollera att en patient svarar väl på behandling med peptiden innan man går vidare med den kostsammare genterapibehandlingen. Genom att på detta sätt screena potentiella patienter innan en kostsam genterapibehandling skulle man därmed, menar bolaget, potentiellt kunna öka träffsäkerheten av genterapibehandlingen.

CombiGenes vd kommenterar samarbetet

Jan Nilsson, vd CombiGene

För att få veta mer om samarbetet med Zyneyro, kontaktade BioStock CombiGenes vd Jan Nilsson.

Jan, vad specifikt var det som gjorde er intresserade av Zyneyros approach?

– Många saker! För det första så är smärta ett gigantiskt problem. Uppskattningar visar att mellan 15-25 procent av den vuxna befolkningen i Europa och USA lider av pågående smärtproblem och att cirka 7 procent har svår kronisk smärta. Behovet av nya och effektiva terapier är därmed enormt. Att smärtprogrammet innehåller två separata behandlingsformer, en peptidbehandling och en genterapibehandling, är också oerhört intressant.

Hur ser du på potentialen att använda en genterapi byggd på en AAV-vektor som lär kroppen att själv skapa en smärtlindrande mekanism?

– CombiGene har stor erfarenhet av att arbeta med AAV-vektorer och att Zyneyros genterapikoncept bygger på just denna vektor var en av de saker som gjorde oss särskilt intresserade. Kronisk smärta är ett mycket stort mediciniskt problem där bra och effektiva behandlingar saknas för stora patientgrupper. Existerande läkemedel har ofta svåra biverkningar. Behovet av nya behandlingsformer är därmed dramatiskt och det skulle vara alldeles fantastiskt om CombiGene i samarbete med Zyneyro skulle kunna erbjuda en effektiv genterapi. CombiGenes/Zyneyros smärtprogram har ett omfattande vetenskapligt stöd, bland annat data från prekliniska smärtmodeller.

Kan du utveckla hur strategin ser ut vad gäller att utveckla två typer av smärtbehandlingar där den ena utgör screeningmetod för den andra?

– Smärtprogrammet utgörs precis som du säger av två separata behandlingsformer, en peptidbehandling och en genterapibehandling. Peptidbehandling utvecklas för att behandla svåra temporära smärttillstånd medan genterapin utvecklas för att potentiellt bota svår kronisk smärta. Det är alltså två separata behandlingar som riktar sig till olika patientgrupper. Detta är den primära ambitionen i smärtprogrammet. Potentiellt kommer vi också kunna använda den mindre kostsamma peptidbehandlingen för att på förhand screena patienter med kronisk smärta för att avgöra hur väl de kommer att svara på en genterapibehandling. Anledningen att detta är intressant är att genterapin kommer att vara avsevärt mycket kostsammare än peptidbehandlingen och att på förhand få en indikation om hur effektiv en genterapibehandling kommer att vara är därmed mycket intressant.

Hur kommer samarbetet konkret att se ut för processen att ta kandidaterna till klinisk fas?

– Avtalet med Zyneyro är ett samarbetsavtal vilket innebär att Zyneyro och CombiGene delar lika på projektets kostnader och intäkter. Enligt avtalet kommer CombiGene att betala Zyneyro en upfrontbetalning på 5 miljoner danska kronor i samband med undertecknandet av avtalet. CombiGene har vidare åtagit sig att betala ytterligare maximalt 11,4 miljoner danska kronor i fortsatt utvecklingsstöd mot klinisk fas 1. Den peptidbaserade behandlingen förväntas vara klar för första dosering i människa under 2025, medan den AAV-baserade behandlingen kommer att behöva ytterligare utvecklingstid för att nå samma punkt. Ur en praktisk synvinkel kommer Alvar Grönberg på CombiGene vara projektledare för hela smärtprogrammet. CombiGene kommer framför allt att bidra med kompetens inom läkemedelsutveckling. Vi står nu inför en rad olika prekliniska studier där vi kommer att arbeta med såväl externa resurser som med forskarna på Zyneyro.

Innebär avtalet med Zyneyro att ni nu lägger ansträngningarna att hitta ytterligare projekt på is?

– Inte alls. Detta arbete kommer att fortsätta med oförminskad styrka. Vår ambition är att bygga en bred portfölj med projekt i flera av läkemedelsutvecklingens olika faser, allt från projekt i riktigt tidig fas till projekt i preklinisk utveckling och där med bidra till att genterapier kommer i klinisk användning.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev