Home Nyheter Mendus presenterar proof-of-concept-data för underhållsbehandling av AML

Mendus presenterar proof-of-concept-data för underhållsbehandling av AML

Mendus AML proof-of-concept

Mendus presenterar proof-of-concept-data för underhållsbehandling av AML

13 december, 2022

Akut myeloid leukemi återfaller ofta, vilket leder till en betydande minskning av överlevnadschanserna. Immunonkologibolaget Mendus utvecklar ett tumöråterfallsvaccin, och nya positiva fas II-data som presenterades i går vid mötet för American Society of Hematology tyder på att bolagets kandidat DCP-001 är mycket effektivare än nuvarande standard för AML-underhållsbehandling.

Akut myeloid leukemi (AML) är en av de vanligaste formerna av leukemi hos vuxna. Patienterna behandlas ofta med intensiva cytostatikabehandlingar förknippade med allvarliga biverkningar där benmärgen försvagas. Patienter behöver upprepade blodtransfusioner och löper stor risk att drabbas av septisk feber. Även efter att ha uppnått fullständig remission med initial kemoterapi är risken för återfall omkring 50 procent. Efter återfall uppskattas den totala femårsöverlevnaden till cirka 30 procent, med sjunkande frekvens till cirka 10 procent för patienter äldre än 65 år.

Mendus vill fylla ett gap i underhållsbehandlingen av AML

När patienterna väl är i remission fastställer sjukvården mätbar restsjukdom (MRD) som ett prognostiskt värde för risken för tumöråterfall. Det innebär att ju lägre MRD-nivåerna är, desto lägre är risken för tumöråterfall. Hos MRD-positiva patienter gör dagens standardbehandling som syftar till att förhindra återfall – så kallad underhållsterapi – mycket lite för patienterna. Faktum är att det enda läkemedlet som godkänts för dessa fall är azacitidine i tablettform. I klinik ledde läkemedlet till en återfallsfri medianöverlevnad (RFS) på 7,1 månader mot 2,7 månader i placebogruppen och en total överlevnad (OS) på 14,6 månader mot 10,4 månader med placebo.

Med tanke på det betydande otillfredsställda medicinska behovet utvecklar immunonkologibolaget Mendus för närvarande tumöråterfallsvaccinet DCP-001. Prekliniska såväl som kliniska data med kandidaten har redan visat hur lovande vaccinet är, och denna vecka presenterades fler starka bevis vid det 64:e American Society of Hematology Annual Meeting (ASH) i New Orleans.

Fas II-resultat avseende överlevnad med DCP-001

Efter en avslutad 70-veckors uppföljning i bolagets fas II-studie ADVANCE II vilken utvärderade DCP-001 som en monoterapi i form av en underhållsbehandling för AML-patienter som uppnått fullständig remission genom kemoterapi – men som ännu var MRD-positiva – var medianuppföljningen för hela studiepopulationen 19,4 månader. Återfallsfri medianöverlevnad har ännu inte uppnåtts, med 12 av 20 patienter fortfarande i fullständig remission, och den totala medianöverlevnaden ligger för närvarande på 30,9 månader.

Enligt Mendus CMO, Jeroen Rovers, ger resultaten kliniskt proof-of-concept för DCP-001 som en effektiv underhållsbehandling av AML eftersom den minskar kvarvarande sjukdom och förlänger sjukdomsfri- och total överlevnad:
“Detta lägger grunden för ytterligare studier på AML-patienter med kvarvarande sjukdom, antingen efter initial behandling med cellgifter i hög dos eller andra behandlingsformer, eller efter hematopoetisk stamcellstransplantation.”

Huvudansvarig för ADVANCE II-studien, Dr. Arjan van de Loosdrecht, hyllade också resultaten:

Överlevnadsdatan från ADVANCE II-studien visar potentialen hos DCP-001 att kunna ge en meningsfull förbättring jämfört med nuvarande standardbehandling, särskilt för patienter med mätbar restsjukdom. Med tanke på de begränsade alternativ som för närvarande finns tillgängliga för underhållsterapi av AML behövs det helt klart nya behandlingar. Nya terapier som DCP-001, utformade för att aktivera patientens immunsystem, kan bli ett viktigt tillvägagångssätt

DCP-001 kan ha en stor terapeutisk potential

Något som också är anmärkningsvärt från presentationen vid ASH är att de ökade immunsvaren mot tumörassocierade antigener sågs hos 17 av 20 patienter efter administrering av DCP-001, med ett signifikant högre antal immunsvar observerade hos patienter med ett MRD-svar.

Dessutom, som tidigare presenterats av bolaget, visade patienter som konverterade från MRD-positiva till MRD-negativa under studiens gång en förbättrad överlevnad jämfört med de som inte hade konverterat fullständigt. Ytterligare sju patienter förblev i fullständig remission (CR) med stabila MRD-nivåer, och endast sex patienter fick återfall. Dessutom rapporterades inga allvarliga biverkningar i samband med intradermala injektioner av DCP-001.

Mendus vd, Erik Manting, var också mycket nöjd med datan:

“Kvarvarande restsjukdom (MRD) och tumöråterfall är det som orsakar de flesta cancerrelaterade dödsfall […] De överlevnadsdata som rapporterats vid ASH, kombinerat med immunövervakningsresultaten och tidigare rapporterade MRD-data, bekräftar att DCP-001 kan ha stor terapeutisk potential som underhållsterapi vid AML och möjligen vid ytterligare indikationer där kvarvarande sjukdom utgör ett hot mot patienter.”

Mendus håller en webcast idag kl 14, där resultaten som presenterats på ASH kommer att diskuteras.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev