Home Intervjuer Chordates vd om finansiering och framtidsplaner  

Chordates vd om finansiering och framtidsplaner  

Chordate

Chordates vd om finansiering och framtidsplaner  

22 december, 2022

Idag, den 22 december, inleds teckningsperioden i Chordate Medicals företrädesemission som vid full teckning kan ge bolaget 51,3 Mkr före emissionskostnader. Teckningskursen per aktie är 0,5 kr och teckningsperioden pågår fram till och med den 9 januari. Varför ska man delta i emissionen? Det svarar bolagets vd Anders Weilandt på i en intervju med BioStock. 

Medicinteknikbolaget Chordate Medical har utvecklat den nervstimulerande behandlingsmetoden Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) för kronisk migrän och kronisk nästäppa. K.O.S är en enkel och icke-farmakologisk behandling som stimulerar näshålans nerver med mekaniska vibrationer.  

Det finns en tydlig efterfrågan på migränbehandlingar som inte är läkemedelsbaserade. K.O.S har möjlighet att bli ett värdefullt alternativ för migränpatienter som inte vill eller kan ta läkemedel, så som gravida kvinnor eller personer med hjärtproblem.  

Framgångsrik migränstudie

Patienter med kronisk migrän har mer än 15 huvudvärksdagar per månad, varav minst 8 dagar med migränhuvudvärk. Chordate Medicals ambition är att minska antalet huvudvärks- och migrändagar med K.O.S.   

I år slutförde bolaget en stor patientstudie, PM007, som visade att behandlingen ger en statistisk signifikant minskning i antalet huvudvärksdagar. De slutliga resultaten kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift och förväntas ge stöd till pågående marknadsintroduktioner och ersättningsprocesser.   

Redan under 2021 erhöll Chordate en CE-märkning för migränbehandlingen baserat på interimsresultaten från PM007-studien. 

Flera marknadsstödjande studier

Bolaget har även inlett en så kallad Post Market Surveillence-studie, PM010, som ska inkludera cirka 200 patienter som kommer att följas under 12 månader. Syftet är att erhålla långtidsresultat som kan vara användbart för att exempelvis ge rekommendationer om behandlingsintervall.  

Chordate har även initierat en öppen pilotstudie, PM009, på King’s College i London med migränpatienter som inte svarar på behandling med CGRP-hämmare, en relativt ny klass av läkemedel som används för att förebygga migrän, men som inte hjälper alla patienter och som dessutom är mycket dyra.  

Läs mer om studierna i BioStocks intervju med Jan Hermansson, CSO på Chordate Medical.  

Fokus på marknadsgenomslag mot målet om exit

Chordate Medical har en uttalad exitstrategi med målet är att sälja bolaget till en större spelare. De befinner sig nu i den sista fasen där fokus är på att uppnå en tydlig marknadspenetration på utvalda marknder. Bolagets migränbehandling lanseras just nu i Storbritannien, Tyskland, Italien, Israel och Finland med hjälp av marknadsexperter på respektive marknad. Bolaget deltar även vid neurologikonferenser på varje marknad för att sprida kunskap om K.O.S. 

Anders Weilandt berättar om kapitalanskaffningen

För att finansiera pågående marknadsaktiviteter, studier och registreringsprocesser genomför Chordate Medical en företrädesemission om 51,3 Mkr före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden, teckningsavsikter och emissionsgarantier motsvarande cirka 45 procent av emissionen.  

Anders Weilandt
Anders Weilandt, vd Chordate Medical

BioStock kontaktade bolagets vd Anders Weilandt för att få veta mer om vad emissionslikviden ska användas till.  

Skulle du kunna berätta lite mer om vad emissionslikviden ska användas till och hur länge kapitalet förväntas räcka?  

– Fullt tecknad så tar oss den här emissionen långt, eventuellt hela vägen. Allt hänger på att det starka stödet fortsätter som vi har känt från våra små och stora aktieägare.  Det är helt klart andra tider nu, men det var inte så rosenskimrande i slutet på 2021 heller, och då fick vi vår teckningsoption TO7 inlöst till 99 procent – otroligt stark.  

»Fullt tecknad så tar oss den här emissionen långt, eventuellt hela vägen. Allt hänger på att det starka stödet fortsätter«

Ett uttalat mål är en framtida exit – vad för typ av bolag ser ni som lämpliga för Chordate-projektet? 

– Vi ser egentligen tre kategorier av tagare till Chordate. Givetvis globala medtech-aktörer, men dessutom läkemedelsbolag som vill erbjuda kompletterande alternativ, och inte minst finansiella aktörer som investerar i portföljbolag som bygger ihop bolag inom vissa tekniksegment.  

Ni fokuserar just nu på att etablera er och ta marknadsandelar. Vad definierar ni som en lyckad marknadspenetration?  

– Det skiljer från marknad till marknad. Gemensamt är dock att kunna visa att vi har erövrat en mätbar marknadsandel i förhållande till en känd faktor. Till exempel ett antal aktiva privatkliniker som regelmässigt använder K.O.S i jämförelse med ett känt totalt antal sådana kliniker i den marknaden. Det finns en rad olika mått på marknadsandelar som vi kan använda och som potentiella tagare av bolaget värderar.   

Om vi istället fokuserar på patienterna – hur kan er migränbehandling gynna dem och samhället i stort? 

– Som resultaten från PM007 studien visat så kommer en stor andel patienter potentiellt att kunna få nytta av K.O.S-behandlingen. Det innebär att de patienterna har ett alternativ som inte är läkemedel, och inte har oväntade bieffekter. Vi ser det som tungt vägande argument, både utifrån patientens och läkarens perspektiv. 

»Patienterna har ett alternativ som inte är läkemedel, och inte har oväntade bieffekter. Vi ser det som tungt vägande argument, både utifrån patientens och läkarens perspektiv.«

Hur ser prissättningen ut för er K.O.S-behandling jämfört med andra migränbehandlingar? 

– Chordates behandling representerar ett nytt och enligt patientstudien effektivt alternativ till såväl läkemedel som botoxbehandling. Dessa befintliga behandlingar har funnits länge på marknaden vilket innebär att de utgör referenser för prissättningen, både på marknader där migränbehandling är privatfinansierad och statligt finansierad. Man kan anta att marginalen för alla behandlingar på marknaden är relativt lika. 

Slutligen, vilka är dina bästa argument för att delta i emissionserbjudandet?  

– Med studiens resultat på plats, vilket är den klart svåraste delen, samt CE-märket, så är Chordate som projekt nu i långt högre grad “avriskat” jämfört med tiden före subgruppsresultatet. Givet detta så antar jag att en investerare bedömer erbjudandet annorlunda. Om man sedan överväger hur ett alternativ till läkemedel på sikt borde värderas på marknaden så ger det antagligen ytterligare underlag för en investeringsbedömning. Till sist så är Chordates strategiska inriktning mot försäljning av bolaget något som jag förmodar att de flesta investerare tar med i sin analys.   

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev