Home Intervjuer Alzinovas CSO om presentationen av ALZ-201 på CTAD

Alzinovas CSO om presentationen av ALZ-201 på CTAD

Alzinovas CSO om presentationen av ALZ-201 på CTAD

1 december, 2022

Alzinovas Chief Scientific Officer Anders Sandberg medverkar denna vecka på den årliga Alzheimerkonferensen CTAD, Clinical Trials in Alzheimer’s Disease, som inleddes den 29 november. Sandberg kommer där att presentera data rörande den prekliniska antikroppskandidaten ALZ-201. För BioStock berättar Anders Sandberg mer om posterpresentationen och ger samtidigt en allmän uppdatering om vad som händer just nu i bolaget.

ALZ-201, a monoclonal antibody therapy for specific neutralisation of toxic amyloid-β in Alzheimer’s disease”. Så lyder titeln på den posterpresentation som Alzheimberbolaget Alzinovas Chief Scientific Officer Anders Sandberg kommer att hålla vid CTAD i San Fransisco – en konferens som är inriktad på klinisk utveckling av nya läkemedelskandidater för behandling av Alzheimers sjukdom och som brukar besökas av många centrala opinionsbildare inom akademi, forskning och industri.

I fokus för presentationen står det Mölndalsbaserade biofarmabolagets kandidat ALZ-201, en monoklonal antikropp som utvecklas för behandling av Alzheimers och som för närvarande befinner sig i preklinisk utvecklingsfas.

Den primära kandidaten ALZ-101

Det är dock oftast kandidaten ALZ-101 som brukar lyftas fram när Alzinovas pipeline kommer på tal, av förklarliga skäl. Det sjukdomsmodifierande vaccinet ALZ-101 befinner sig i klinisk fas Ib och har därmed framskridit längst i utvecklingen i bolagets pipeline. Målsättningen är att behandling med ALZ-101 skall möjliggöra för kroppen att kunna generera egna antikroppar som specifikt riktas mot giftiga ansamlingar av amyloid-beta-oligomerer i hjärnan. Detta i sin tur skall oskadliggöra dessa giftiga proteinklumpar och skydda hjärnans synapser från skada – och därmed hindra utvecklingen av Alzheimers sjukdom.

ALZ-201

Vad gäller kandidaten ALZ-201, så indikerar Alzinovas prekliniska data att ALZ-201 specifikt kan neutralisera de toxiska formerna av amyloid-beta i Alzheimerpatienters hjärnor, vilket man anser ger stöd för att ALZ-201 har potential att stoppa eller bromsa den progressiva försämring av kognition som ses hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Bolaget menar att ALZ-201 inte kan jämställas med de plackreducerande terapier som idag befinner sig i sen utvecklingsfas eftersom dessa framför allt behandlar en form av amyloid-beta som inte är det som är giftigt och som dödar nervcellerna.

ALZ-201 – en kandidat med best-in-class-potential

Enligt Alzinova pekar prekliniska data på att båda kandidaterna har så kallad ”best-in-class”-potential. Detta innebär en potential att bli en ny behandlingsstandard genom att erbjuda en bättre behandlingseffekt än alternativa antikroppsbehandlingar.

Genom att kandidaterna är specifikt riktade mot amyloid-beta-oligomerer menar Alzinova att dessa, till skillnad från andra kandidater, sannolikt har stor potential att neutralisera de neurotoxiska proteinklumpar som bryter ned hjärnvävnaden vid Alzheimers sjukdom. Specificiteten borde enligt bolaget därför även minska risken för de allvarliga biverkningar som observerats hos exempelvis Biogens läkemedel Aduhelm och Eiasis liknande behandling lecanemab, som är monoklonala antikroppsterapier precis som ALZ-201.

Just Aduhelm är för övrigt också ett exempel på ett first-in-class-läkemedel, men som på grund av sin biverkningsprofil teoretiskt skulle kunna vara ett mindre bra alternativ till ett läkemedel som i stället har best-in-class-potential.

Alzinovas CSO kommenterar

Anders Sandberg, CSO Alzinova
Anders Sandberg, CSO Alzinova

Med anledning av att Alzinova skall hålla en posterpresentation för ALZ-201 vid den årliga Alzheimerkonferensen CTAD, Clinical Trials in Alzheimer’s Disease, som hålls i San Fransisco 29 november till 2 december 2022, kontaktade BioStock bolagets Chief Scientific Officer, Anders Sandberg.

Anders, hur ser du på den behandlingseffekt som exempelvis Aduhelm har påvisat i kliniska studier och hur påverkar dessa insikter din syn på framgångschanserna med ALZ-201?

– Behandlingseffekten hos denna och liknande antikroppsterapier verkar begränsas av en undermålig selektivitet gentemot det som verkligen är giftigt i patienters hjärnor. Det är ganska tydligt att behandlingseffekten hos dessa kommer av plackreduktion, och att denna effekt är liten vilket gör att det krävs i storleksordningen 2000 patienter för att påvisa en klinisk signifikant effekt. Intressant är att effekten är hyfsat lik för de två olika grupperna av antikroppsterapier som är riktade mot placken – en bygger på specificitet mot en form av amyloid-beta som bara finns i plack, medan den andra i stället bygger på selektivitet mot aggregerade (ihopklumpade) former av amyloid-beta generellt. Antikroppen donanemab tillhör den första gruppen, och aducanumab samt lecanemab den andra gruppen.

– Men notera att selektivitet mot aggregerat amyloid-beta inte innebär selektivitet mot giftigt ihopklumpat amyloid-beta som skiljer sig från den form av peptiden som finns i placken och som förekommer i liten mängd. För att komma åt denna giftiga form verkar det behövas specificitet för just den – med andra ord 100% selektivitet – vilket är vad vi, baserat på starka prekliniska data, ser ut att kunna åstadkomma med våra läkemedelskandidater. Det finns fortfarande frågetecken kring hur säkert det egentligen är att behandla patienter med antikroppar riktade mot placken. Men terapier som, i likhet med ALZ-201, inte påverkar vare sig placken eller olösligt amyloid-beta som återfinns i de fina blodkärlen i många patienters hjärnor borde ha avsevärt lägre risk för de allvarliga biverkningar som observerats hos denna grupp av terapier.

Du kommer i dagarna att hålla en poster-presentation på CTAD. Vad hoppas du att din medverkan skall leda till för Alzinovas del?

– Att kunna presentera mer kring vår unika antikropp ALZ-201 vid en framträdande vetenskaplig konferens som CTAD är viktigt ur ett marknadsföringsperspektiv och visar på potentialen hos antikroppen. Vi ser att det bidrar till att positionera Alzinova som en global aktör på marknaden och att det ger ett ökat intresse för bolagets unika teknologi och produkter.

Vad är det viktigaste du vill framhålla med din presentation?

– Att bindningsprofilen för antikroppen ALZ-201 är i sammanhanget unik. På postern visar vi att ALZ-201 har specificitet för en strukturell form, eller konformation, av oligomert amyloid-beta (den giftiga formen av amyloid-beta) vilket vare sig aducanumab, lecanemab, eller gantenerumab har. Vi vill även framhålla att vår kandidat, ALZ-201, har lika stor neutraliserande effekt på den giftiga formen av amyloid-beta som extraherats ur avlidna Alzheimerpatienters hjärnor som en antikropp som binder allt amyloid-beta, vilket vi kommunicerat tidigare.  Sammantaget indikerar data starkt att ALZ-201 slår på precis rätt form av amyloid-beta med en specificitet som är oöverträffad och sannolikt nödvändig för att erhålla effekt.

Er kommunicerade tidsplan för kandidaten är att under nästa år genomföra prekliniska effekt- och toxikologistudier samt utveckla och skala upp tillverkningen av ALZ-201. Finns det redan nu förberedelser inför den planerade kliniska fas Ib-studien i Alzheimerpatienter?

– Absolut. Vi tittar på en möjlig klinisk studiedesign och kommer på basis av denna sätta samman ett toxikologiprogram som stödjer den kliniska studien. Parallellt letar vi efter lämpliga forskningsenheter för genomförandet av den. Min gissning är att patientpopulationen kommer att vara liknande den som vi har i den pågående kliniska studien med vaccinet ALZ-101, men detaljer kring detta kommer att presenteras senare.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev