Home Nyheter Svenska innovationer i kampen mot prostatacancer

Svenska innovationer i kampen mot prostatacancer

Prostatacancer

Svenska innovationer i kampen mot prostatacancer

28 november, 2022

November månad riktar strålkastaren på en av de cancerformer som orsakar flest dödsfall bland män – prostatacancer. I denna artikel uppmärksammar BioStock sjukdomen och några av de svenska bolag som med sina innovationer inom medicin- och bioteknik vill förbättra utsikterna för de drabbade patienterna.

Sedan gnistan till Movember tändes år 2003 har det vuxit till en internationell kampanj som gått få förbi, och som sedan starten samlat in ungefär 5 miljarder kronor till uppmärksammandet av mansrelaterade sjukdomar. En av dem är prostatacancer, som ungefär 1,4 miljoner män diagnosticeras med årligen världen över, vilket gör det till världens näst vanligaste cancersjukdom. Bara i Sverige dog drygt 2240 män i prostatacancer år 2020, vilket innebär att fem procent av svenska män avlider till följd av sjukdomen. Idag vet vi att risken att drabbas av sjukdomen till viss del är ärftlig, och att den ökar med åldern – men ofta finns ingen tydlig orsak.

Tack vare de framsteg som gjorts inom diagnosticering och behandling av prostatacancer, så har dödligheten minskat kontinuerligt de senaste 10–15 åren. Faktum kvarstår dock att det är den cancerform som flest män dör av i Sverige. Det finns därför behov av ytterligare förbättring av både diagnostik och behandling för att vården ska kunna bota fler fall.

Prostatacancer idag

De flesta fallen av prostatacancer är så kallade adenokarcinom vilket innebär att tumören eller tumörerna sitter i prostatakörteln. Cancerns lokalisation medför ofta en blockering av urinvägarna, vilket ger symptom så som urinträngningar, svårighet att tömma blåsan såväl som blodblandad urin. Det är dock en förrädisk sjukdom eftersom det är vanligt att sjukdomen inte ger några symptom alls, eller att de uppkommer först långt in i insjuknandet.

Idag är de vanligaste undersökningarna för att upptäcka sjukdomen prostataspecifikt antigen (PSA)-test, magnetkamera och biopsier. Behandlingen kan, beroende på tumörens art, bestå av kirurgi, strålterapi, cytostatika eller hormonbehandling. Cirka 85 procent av fallen utgörs av långsamt växande, tämligen ofarlig lågriskcancer som oftast endast kräver regelbundna kontroller.

För resterande fall växer och/eller sprids cancern med hög hastighet, vilket innebär att en tidig och radikal behandling är avgörande. I dagsläget baseras diagnostiken och bedömningen av prostatacancers aggressivitet till stor del på visuell och subjektiv information. Därmed finns en problematik där ett stort antal patienter blir felklassificerade med följden att en del överbehandlas och en del underbehandlas.

Tidigt diagnostiskt test upptäcker 100 procent fler fall

Likt de flesta cancerformer som kräver behandling är det viktigt med en tidig upptäckt, och så även vid prostatacancer. Detta har det Stockholmsbaserade diagnostikbolaget A3P Biomedical valt att fokusera på. Bolaget har utvecklat det diagnostiska testet Stockholm3, ett blodprov som syftar till att tidigare än dagens teknik upptäcka behandlingskrävande prostatacancer. Blodprovet kombinerar genetiska markörer, proteinmarkörer och kliniska data med en algoritm, och har visat sig ha potentialen att upptäcka 100 procent fler fall av behandlingskrävande prostatacancer jämfört med dagens PSA-test.

Det onoterade bolaget har tidigare haft planer på att marknadsnoteras, men valde i maj 2022 istället för en notering att genomföra en riktad nyemission om nästan en halv miljard kronor till bl.a. Stena Sessan, Flerie Invest och TomEqt Private (Thomas von Koch). I samband med nyemissionen uttalade vd David Rosén att planerna på en notering fortfarande är aktuella, men ville inte ge någon tidpunkt för när en sådan kan komma att ske.

Värmebehandling halverar risken för dödlighet

Ett av de medicinteknikbolag vars teknik visat sig minska risken för prostatacancer är First North-noterade ProstaLund. Bolaget har utvecklat den icke-kirurgiska värmebehandlingen CoreTherm, som går ut på att behandla förstorad prostata – så kallad benign prostatahyperplasi (BHP). Genom att värma upp den förstorade prostatan så tillintetgörs delar av den, för att sedan avlägsnas av kroppen. Behandlingen ger samma effekt som standardbehandlingen hyvling/TURP (transurethral resektion av prostata) men kräver inte narkos och ger lägre risk för allvarliga komplikationer.

Nyligen meddelades resultat från en stor svensk registerstudie som utvärderat den teknik som CoreTherm grundar sig på, transuretral mikrovågsterapi (TUMT), vilken visade att metoden halverar risken jämfört med TURP avseende dödlighet i prostatacancer.

En fokal terapi som minskar biverkningar

I Lund finns även Clinical Laserthermia Systems, CLS, som utvecklar medicintekniska produkter för minimalinvasiv behandling av tumörer. Ett av bolagets fokusområden är just prostatacancer där CLS produkter används inom fokal terapi genom laserablation av lokaliserad prostatacancer, d.v.s. en behandling där man bara behandlar den del av prostatan där tumören är lokaliserad, vilket inte skadar frisk vävnad. Med CLS ultraljudsbildledda system, TRANBERG Thermal Therapy System, menar bolaget att patienterna drabbas av färre biverkningar och snabbare kan återgå till ett normalt liv efter operationen.

Kontrollerad läkemedelsfrisättning förbättrar effekt och säkerhet

Bioteknikbolaget LIDDS har en annan strategi för behandling av prostatacancer. Bolaget har utvecklat drug delivery-teknologin NanoZolid, som är basen för bolagets projektportfölj, vilken utgörs av egenutvecklade såväl som omformulerade godkända läkemedel. Läkemedel formulerade med NanoZolid ges genom en injektion varpå en kontrollerad frisättning sker under upp till sex månader. Detta adresserar stora problemområden såsom systemiska biverkningar och begränsad effekt, vilket dagens behandlingar innebär. Inom prostatacancer har LIDDS två projekt varav det ena, Liproca Depot, är en NanoZolid-formulerad antiandrogen (2-hydroxiflutamid) som förbereds för en klinisk fas III-studie.

Vill prognosticera cancerns aggressivitet

Ett annat bolag, vars mål är att förbättra diagnostiken i prostatacancer är Solnabaserade Prostatype Genomics. Med det prognostiska testet Prostatype Test System hoppas bolaget med en högre sannolikhet än dagens diagnostiska förfarande kunna påvisa tumörens nivå av aggressivitet. Detta sker genom att med det vävnadsprov som insamlats vid diagnostillfället kombinera tre prognostiska biomarkörer tillika stamcellsgener – F3, IGFB93 och VFLL3, tillsammans med de kliniska parametrarna PSA, Gleason och T-stadie.

Av dessa parametrar kalkyleras ett P-värde som ska ge ett bättre underlag för val av behandling, vilket har potential att minska risken för över- eller underbehandling, som i sin tur kan rädda liv, öka livskvalitén för patienten och minska sjukvårdskostnaderna.

Dedikerade till prostatahälsa

November månad innebär, som få har missat, ett extra uppmärksammande av prostatacancer och andra mansrelaterade sjukdomar, i syfte att sprida ljus över dem och inbringa ekonomiska medel till forskning. Det är kanske lätt att glömma bort de insatser som pågår året om, likt de som görs av ovan nämnda bolag – vars mission är att förbättra utsikterna för de män som drabbas.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev