Home Intervjuer RLS Globals nye vd diskuterar marknadslansering och emission

RLS Globals nye vd diskuterar marknadslansering och emission

Björn Larsson, vd RLS Global

RLS Globals nye vd diskuterar marknadslansering och emission

11 november, 2022

Mölndalsbaserade RLS Global har just nu fullt fokus på marknadslanseringen av sårvårdsprodukten ChloraSolv. Nu vill bolaget öka tempot i lanseringen ytterligare parallellt med en utökad produktionskapacitet för att möta en förväntad kraftigt ökad efterfrågan under de närmaste åren. BioStock kontaktade bolagets nytillträdde vd Björn Larsson för att diskutera satsningarna och den företrädesemission om 29,4 Mkr som ska möjliggöra dem.

Medicinteknikbolaget RLS Global har utvecklat sårvårdsprodukten ChloraSolv för behandling av svårläkta sår. Svårläkta sår är ett globalt problem som växer i takt med en åldrande befolkning och att livsstilssjukdomar som fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar blir allt vanligare. Svårläkta sår orsakar stort lidande för patienten, såväl fysiskt som psykiskt, med smärta, odör, begränsad rörlighet, kraftigt försämrad livskvalitet och i värsta fall amputation.

En effektiv sårbehandling kräver en strategi där debridering är en central del. Debridering innebär att död vävnad avlägsnas för att gynna läkningsprocessen. De flesta svårläkta sår hanteras inom primär- eller hemsjukvård där personalen ofta saknar utbildning eller erfarenhet för att genomföra debridering med dagens tillgängliga metoder.

Detta leder till att många patienter inte får behandling med debridering, med försämrad sårläkning som konsekvens, vilket innebär både mänskligt lidande och stora kostnader för sjukvården och samhället.

Svårläkta sår innebär höga samhällskostnader

Kostnaderna för sårvård ökar snabbt och beräknas enligt bolaget idag står för 2 – 4 procent av vårdkostnaderna globalt, vilket i Sverige innebär över två miljarder kronor och i USA uppemot 50 miljarder USD per år. Marknaden för produkter inom avancerad sårvård uppskattades 2021 till cirka 9,4 miljarder USD per år och väntas stiga till cirka 12,8 miljarder USD år 2026.

Trots att marknaden för debridering är omfattande menar RLS Global att det i dag inte finns någon debrideringsprodukt som på ett tillräckligt effektivt sätt förbättrar sårläkningsprocessen och det är här ChloraSolv kommer in i bilden.

ChloraSolv verkar genom att mjuka upp död vävnad snabbt och effektivt utan att skada den friska vävnaden, vilket underlättar debrideringen. Utöver det har produkten även antimikrobiella egenskaper och är effektiv mot biofilm (in vitro), en av den avancerade sårvårdens stora utmaningar.

Lanserar i Europa

Produkten håller just nu på att lanseras i Europa via det globala medicintekniska bolaget ConvaTec som RLS Global slöt ett globalt partnerskapsavtal med i mitten av 2021. ConvaTec har rättigheter att sälja och distribuera ChloraSolv i Europa samtidigt som man har en så kallad ”first right of refusal” gällande kommersialisering i USA och i resten av världen.

Enligt avtalet ansvarar ConvaTec för att erhålla subventionsberättigande i de olika sjukvårdssystemen samt för sälj- och marknadsaktiviteter, medan RLS Global har fortsatt ägarskap och patenträttigheterna för teknologiplattformen och ChloraSolv. RLS Global ansvarar även för tillverkning, fortsatt utveckling av produkten och det fortsatta regulatoriska arbetet för godkännande på ytterligare marknader.

Höjer blicken mot Mellanöstern och djursjukvård

I tillägg till samarbetet med ConvaTec har RLS Global även inlett etableringsaktiviteter i Mellanöstern. Detta sker i samarbete med den regionala agenten MedSurg och bland de inledande fokusmarknaderna ingår bland andra Egypten, Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten.

Inom området djursjukvård, där RLS Global etablerade sig under 2022, har man ett distributionsavtal med Swevet, Sveriges enda fullsortimentsgrossist inom djurhälsa. Swevet säljer nu ChloraSolv till veterinärer och djursjukhus, med den skandinaviska marknaden som nästa steg.

Företrädesemission ska höja tempot i lanseringen

För att höja tempot i den pågående lanseringen genomför RLS Global nu en företrädesemission på 29,4 Mkr. Emissionen är fullt säkerställd, och omfattas till cirka 58 procent av teckningsåtaganden. Resterande del omfattas av garantier. BioStock har kontaktat Björn Larsson, som är nybliven vd på RLS Global, för att få veta mer om bolagets satsning på en accelererad lansering av ChloraSolv.

Med ChloraSolv riktar ni er mot den betydande sårmarknaden, på vilken ni har identifierat ett stort medicinskt behov. Kan du berätta mer om vad det är som gör att ChloraSolv står ut jämfört med de produkter som finns på marknaden i dag?

– I dag sker stor del av debrideringen med skarpa verktyg, det vill säga vårdpersonal med särskild utbildning och erfarenhet använder exempelvis sax eller skalpell för att rensa bort död vävnad. Sådan debridering är varken resurs- eller tidseffektiv och innebär oftast stor smärta för patienten.

– ChloraSolv mjukar upp den döda vävnaden och gör att debridering kan genomföras snabbt och effektivt utan att skada frisk vävnad. Produkten har dessutom mycket god effekt mot biofilm, ett vanligt problem med svårläkta sår. Den kliniska erfarenheten visar att ChloraSolv är effektivt, lätt att använda, har god säkerhet och gynnar den naturliga läkningsprocessen. ChloraSolv kan användas av all sjukvårdspersonal som är involverad i sårvård, vilket gör debrideringen med ChloraSolv mer resurs- och tidseffektiv än den metod som är vanligast förekommande i vården idag.

ConvaTec har idag distributionsrättigheterna för ChloraSolv i Europa, men har även en så kallad ”first right of refusal” gällande kommersialisering på den amerikanska marknaden och resten av världen. Kan du utveckla kring vad det innebär och hur planerna går kring lansering i framförallt USA?

– Partneravtalet med ConvaTec innebär att när RLS Global säkrat regulatorisk godkännande för Chlorasolv på en ny marknad så har ConvaTec rätten att förhandla med oss om rättigheterna att kommersialisera produkten på denna marknad. För den amerikanska marknaden har RLS Global en pågående, positiv dialog med de relevanta myndigheterna (FDA) och vi bedömer kontinuerligt när och hur denna process ska drivas framåt på optimalt sätt för bolaget.

Ni är ju i lanseringsfas även i Mellanöstern, men där har ni valt en annan distributionspartner. Kan du berätta mer om det?

– Mellanöstern är en stor marknad och av hög prioritet för oss, inte minst på grund  av att diabetes närmast är en epidemi i många av länderna i regionen. Därigenom är diabetiska fotsår ett omfattande och starkt växande problem. Dessutom är stark lokal marknadsnärvaro och personliga relationer med kunder och myndigheter extra viktigt just i Mellanöstern.

– Vi slöt tidigare i år ett avtal med MedSurg, en väl etablerad regional distributör med ett starkt lokalt distributörsnätverk i länder som Egypten, Saudiarabien, Irak, Libanon, Oman, Förenade Arabemiraten, Jordanien och Quatar. Sedan tidigare har vi en distributör i Kuwait där produkten nu är godkänd för försäljning och godkännanden i ytterligare en rad länder i regionen förväntas under de kommande kvartalen.

Ni är just nu aktuella med en företrädesemission om 29,4 Mkr. Hur är emissionslikviden tänkt att användas mer specifikt?

– Vi har ett mycket nära samarbete med våra partners, med täta kontakter och arbetsflöden anpassade till varje specifik partner för att skapa maximal effektivitet i lanseringsfasen. Detta hjälper oss också att fånga upp behov och feedback från kunderna på respektive marknad under lanseringsfasen. För att möta en kraftig förväntad global efterfrågan och ökade volymer under de närmaste åren driver vi nu också ett arbete för att säkerställa en höjd produktionskapacitet genom att investera i en helautomatiserad produktionslina för ChloraSolv. Vi arbetar även parallellt med att utöka indikationerna för ChloraSolv att gälla ytterligare typer av sår, som exempelvis trycksår.

– Likviden kommer därför användas till insatser för att accelerera den pågående lanseringen av ChloraSolv på existerande marknader, förbereda lanseringen inom utökade indikationer, samt säkerställa en effektiv supply chain för en kraftig förväntad efterfrågan och ökade volymer under de närmaste åren (cirka 40%). Dessutom ger likviden ytterligare rörelsekapital för bolagets generella verksamhet genom pågående lanseringsfas (cirka 60%).

Varför är det attraktivt att investera i RLS Global just nu och vilket är ditt bästa argument för att BioStocks läsare ska ta del av emissionserbjudandet?

– Med den nu just nu pågående och fullt säkerställda företrädesemissionen får vi ytterligare resurser att accelerera lanseringen på existerande marknader, förbereda lanseringen inom utökade indikationer samt säkerställa en effektiv supply chain. Detta ger ytterligare kraft i vårt arbete att förbättra människors hälsa och livskvalitet, att underlätta för vårdens personal, att skapa samhällsnytta genom bättre hälsoekonomi – och därigenom driva kommersiell framgång och affärsnytta för bolaget och våra aktieägare.

– Jag ser fram emot att tillsammans med RLS Globals team och våra partners fortsätta skapa värde och att kommunicera kring progressen i lanseringen av ChloraSolv – i dialog med nuvarande och nytillkommande aktieägare.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev