Home Intervjuer Idogen förstärker styrelsen med Jan Holgersson

Idogen förstärker styrelsen med Jan Holgersson

Jan Holgersson

Idogen förstärker styrelsen med Jan Holgersson

25 november, 2022

Idogen förstärker styrelsen med professor Jan Holgersson som har lång erfarenhet av immunologi och som även har varit med i bolagets vetenskapliga råd under flera år. BioStock kontaktade Holgersson för att få veta mer om hans nya roll och hans tankar om bolagets cellterapiutveckling.

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för behandling av oönskad aktivering av immunförsvaret. Bolagets längst framskridna program, IDO 8, syftar till att återställa effekten av behandling med faktor VIII hos patienter med hemofili A, den vanligaste typen av blödarsjuka.

I klinisk fas i IDO 8-programmet

I oktober inkluderades den första patienten med hemofili A i Idogens kliniska fas I/IIa-studie. Hemofili A orsakas av brist på FVIII vilket gör att det krävs en FVIII-ersättningsbehandling för att behandla och förebygga blödningar. 30 procent av patienterna utvecklar antikroppar som hämmar effekten av behandlingen – ett omfattande problem som Idogen vill lösa. Bolagets cellterapi ItolDC-028 ska inducera immuntolerans så att patienten återigen kan behandlas med FVIII.

Idogen ser även en rad andra tillämpningar för bolagets teknologiplattform, till exempel inom transplantation, IDO T, samt autoimmuna sjukdomar, IDO AID.

Jan Holgersson tar plats i styrelsen

Idogens styrelse består i dagsläget av Agneta Edberg, styrelseordförande, och Sharon Longhurst och Christina Herder som även är tillförordnad vd. Nu stärks Idogens styrelse med Jan Holgersson i rollen som adjungerad styrelseledamot. Holgersson är professor i Transplantationsimmunologi vid Göteborgs universitet och chef för Vävnadstypningslaboratoriet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hans forskning är bland annat inriktad på att förstå de immunologiska mekanismerna bakom organavstötning.

Jan Holgersson
Jan Holgersson, adjungerad styrelseledamot Idogen

Jan Holgersson har tidigare arbetat med Idogen i en rådgivande roll och har bland annat bidragit till kartläggningen av cellterapins verkningsmekanism.

BioStock kontaktade Jan Holgersson för att få veta mer om hans bakgrund och vad han vill bidra med i Idogens styrelse.

Först och främst, skulle du kortfattat kunna berätta om dig själv och din professionella bakgrund?

– Jag är specialist i klinisk immunologi, överläkare och medicinskt ansvarig på Vävnadstypningslaboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, där vi utreder hur väl patient och givare passar varandra immunologiskt inför både organ- och stamcellstransplantation.

– Jag har en professur i transplantationsimmunologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och forskar bl.a. på antikroppars betydelse för organavstötning. Under i stort sett hela min karriär har jag varit intresserad av entreprenörskap. Jag var med och grundade mitt första av tre bolag 1999 och är för närvarande styrelseordförande i ett av dem, VERIGRAFT AB.

»Jag är specialist i klinisk immunologi, överläkare och medicinskt ansvarig på Vävnadstypningslaboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset […] Under i stort sett hela min karriär har jag varit intresserad av entreprenörskap«

Du har fram tills nu varit vetenskaplig rådgivare till Idogen. Vilka insikter och kunskaper har du kunnat bidra med? 

– Jag tänker att min medicinska kunskap och en molekylär skolning inom immunologi i kombination med en förståelse för regulatoriska och kommersiella begränsningar, gör att jag kanske kan se problem, och lösningar på dessa, utifrån flera perspektiv. Inte minst avseende hur vi prioriterar mellan olika utvecklingsaktiviteter.

Hur förändras din roll gentemot bolaget i och med din nya roll som adjungerad styrelseledamot?

– Jag ser fram emot att få en fullständig bild av bolaget och bidra till bolagets utveckling också på en övergripande strategisk nivå.

Vad tycker du är särskilt intressant med Idogens cellterapiutveckling?

– Just cellterapi är en terapiform som kommer revolutionera våra möjligheter att behandla sjukdomar där traditionell behandling idag har begränsad effekt. Stora läkemedelsbolag bygger upp egna program för cellterapi, vilket gör att det kommer att finnas tagare av cellterapier utvecklade av mindre bolag. Det så kallade ATMP (advanced therapy medicinal products)-fältet, inom vilket cellterapi återfinns, är mycket hett också för investerare.

»Just cellterapi är en terapiform som kommer revolutionera våra möjligheter att behandla sjukdomar där traditionell behandling idag har begränsad effekt«

– Att terapeutiskt kunna utnyttja immunsystemets förmåga att inducera tolerans skulle revolutionera behandling av sjukdomstillstånd som orsakas av en oönskad aktivering av immunsystemet, t.ex. vid autoimmun sjukdom eller avstötning av transplantat.

Utöver cellterapiprogrammet inom blödarsjuka planerar Idogen att utveckla en cellterapi för att motverka organavstötning. Hur ser behovet ut av en sådan behandling?

– Idag förhindras avstötning av organtransplantat genom att generellt hämma immunsystemet. Nackdelen med detta är att patienterna blir infektionskänsliga och löper en ökad risk att utveckla tumörer. Med Idogens IDO T-projekt är målsättningen att inducera en tolerans som omfattar endast de kroppsfrämmande strukturer som kommer med det transplanterade organet. På det sättet kan man minska dosen av, eller helt undvika, generellt immunhämmande läkemedel och därmed de biverkningar man får av dessa.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev