Home Intervjuer Fokus på interna läkemedelsprogram och partnering för Sprint Bioscience

Fokus på interna läkemedelsprogram och partnering för Sprint Bioscience

Sprint Bioscience fokuserade på partnerskap i den senaste rapporten

Fokus på interna läkemedelsprogram och partnering för Sprint Bioscience

27 oktober, 2022

När forskningsbolaget Sprint Bioscience släpper sin rapport för det tredje kvartalet står utvecklingen av de interna läkemedelsprogrammen och nya partnerskap i centrum. Bolaget hade ett fullspäckat schema på BioEurope, som i veckan gick av stapeln i tyska Leipzig, och man noterade fortsatt stort intresse kring VADA- och DISA-programmen. BioStock har pratat med vd Erik Kinnman om partnerskap, den förestående företrädesemissionen och vad som väntar härnäst.

Det prekliniska forskningsbolaget Sprint Bioscience utvecklar läkemedelskandidater i tidig fas, med särskilt fokus på cancer. Bolagets målsättning är att nå tidig utlicensiering av programmen till större internationella läkemedelsbolag, som sedan bekostar vidareutvecklingen fram till ett eventuellt godkännande. Portföljen består i nuläget av tre utlicensierade program och tre interna program som just nu marknadsförs för utlicensiering.

Fokus på partnerskap

När Sprint Bioscience stänger årets tredje kvartal kan vi konstatera att partnerskap har varit i fokus. Den enskilt viktigaste aktiviteten under hösten gick dock av stapeln efter kvartalets utgång, nämligen partneringkonferensen BioEurope, som arrangerades fysiskt 24–26 oktober, och virtuellt 2–4 november. Inför konferensen har man lagt mycket krut på att planera ett fullspäckat schema av möten med potentiella partners.

Bolaget noterade att det mest mogna programmet VADA får störst intresse, tätt följt av DISA. Även NIMA, som är i ett tidigt stadie, röner stort intresse enligt rapporten.

Programmen utvecklas enligt plan

I VADA-programmet, som är det interna program där Sprint Bioscience har kommit längst, har man riktat in sig på målproteinet VRK1, där förhöjda nivåer i flera former av cancer är förknippat med en sämre överlevnad, bland annat vid njur-, lever och bukspottskörtelcancer samt i glioblastom och neuroblastom.

Under kvartalet har bolaget i en preklinisk proof-of-concept-studie visat att molekyler från VADA-programmet har en hämmande effekt på tumörtillväxt i en modell av Ewings sarkom. Slutlig analys av proof-of-concept-resultaten bekräftar de initiala fynden och det pågår för närvarande optimering av molekylerna och experimentella studier vilkas resultat sammantaget enligt bolaget förväntas stärka partneringmöjligheterna.

I rapporten meddelar Sprint Bioscience att man för löpande samtal med potentiella licenstagare och att ett flertal fördjupade diskussioner med potentiella partners sker parallellt angående VADA.

Arbetet med DISA-programmet har under kvartalet gått enligt plan och en experimentell proof-of-concept-studie planeras till början av 2023. Sprint Bioscience uppger i rapporten att potentiella partners har visat stort intresse för målproteinet och programmet som sådant. Man meddelar samtidigt att även NIMA-programmet, som lanserades i juni 2022, utvecklas enligt plan.

Utveckling även för de utlicensierade programmen

Även de utlicensierade programmen fortsätter att avancera. Programmet Vps34 är sedan i fjol licensierat till Deciphera Pharmaceuticals och genomgår nu de aktiviteter som krävs inför kommande klinisk utveckling. För PETRA01-programmet, som är licensierat till Hibercell, genomförs prekliniska studier inför ansökan om kommande kliniska studier. I NASH-programmet, som utlicensierades till LG Chem 2019, fortgår arbetet med en experimentell proof-of- concept-studie.

Beslut om emission

Bolaget meddelade under kvartalet att man genomför en företrädesemission av units om totalt 49,8 Mkr för vidareutveckling och utlicensiering av de interna programmen. Planen för emissionen är att ta in 29,9 Mkr under hösten och sedan ytterligare 19,9 Mkr via teckningsoptioner i maj 2023. Emissionen ska finansiera fortsatt utveckling av de interna programmen och processen fram till utlicensiering av dessa.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Sprint Biosciences vd Erik Kinnman för att få en kommentar till kvartalet som gått och hur resten av året ser ut för bolaget.

Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience
Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience.

 

Erik, det framgår i rapporten att ni jobbar väldigt aktivt med nya samarbeten, vilka framsteg har varit viktiga här under kvartalet?

– De viktigaste aktiviteterna har framstegen har skett i den vidare utvecklingen av de interna programmen VADA och DISA. Vi har nu såväl mer potenta som selektiva molekyler i programmen och de experimentella resultaten är mycket lovande. Vidare går diskussionerna med potentiella partners vidare och intresset för VADA- och DISA-programmen har varit stort under BioEurope mötet i Leipzig med bra uppföljningsmöten, såväl som möten med nya potentiella partners.

Hur har arbetet fortskridit med NIMA och nya program?

– Fokus är förnärvarande inriktat på VADA- och DISA-programmen. NIMA-aktiviteterna är framgångsrika och fortskrider, men vi avvaktar med full resurssättning av nya program, även om vi har mycket intressanta nya program på lut, för att fullt ut kunna driva de nuvarande programmen framåt och mot utlicensieirng.

Om vi blickar framåt, vad kan vi vänta oss från er under det närmaste året?

– Fullt fokus på att leverera det som behövs för utlicensiering av VADA och DISA. Genom den pågående nyemissionen där vi hoppas på stort deltagande, samt genom intäkter via nya och existerande licensavtal skapar vi en möjlighet att driva våra program vidare och tillföra nya möjligheter. Samtidigt inför vi besparingar. Dels genom effektivisering av hur vi använder våra lokalytor vilket möjliggjort uthyrning av en betydande del av dessa. Vidare har vi både minskat antalet leverantörer och omförhandlat ett flertal avtal med leverantörer.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev