Home Intervjuer Pharmacologs vd om emission och marknadstillväxt

Pharmacologs vd om emission och marknadstillväxt

Pharmacologs vd om emission och marknadstillväxt
Mats Högberg, vd, Pharmacolog

Pharmacologs vd om emission och marknadstillväxt

16 september, 2022

Medicinteknikbolaget Pharmacolog i Uppsala ser en ökad global efterfrågan på produktportföljen. Bolaget skiftar fokus från teknikutveckling till marknadstillväxt och genomför nu en emission om cirka 19,2 Mkr för att främst öka den geografiska expansionen och investera i produktion av egna förbrukningsartiklar relaterade till produkterna. BioStock kontaktade vd Mats Högberg för att få veta mer om emissionen och expansionsplanerna.

Uppsalabaserade Pharmacolog har utvecklat en serie produkter och tjänster för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar inom sjukvården.

Bolaget utvecklar och säljer tre medicintekniska produkter: DrugLog, WasteLog och PrepLog. Produkterna hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att förhindra medicineringsfel och att säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla injicerbara läkemedel.

First North-bolaget är även i full gång att bredda portföljen med lanseringen av Pharmacolog Dashboard, ett webbaserat verktyg för övervakning och analys av genomförda kontroller av läkemedelsberedningar.

Produkterna säljs genom direktförsäljning, genom distributörer och via strategiska partnerskap med Codonics och B. Braun.

Ökad kundaktivitet

Pharmacolog har under året sett en ökad kundaktivitet trots covid-19, Ukrainakriget och prisökningar. Striktare myndighetskrav i Europa och USA på säker hantering och beredning av läkemedel driver på efterfrågan inom sjukvården för bolagets system för kvalitetskontroll.

För att möta den ökade efterfrågan ska bolaget skifta fokus från teknikutveckling till marknadstillväxt. Pharmacolog ökar därför satsningarna på geografisk expansion och att ta sig in på fler marknader via partnerskap. Parallellt jobbar bolaget med flera initiativ för att utveckla affären ytterligare, nå ökade volymer och lönsamhet.

Utöver systemförsäljningen har bolaget sett en stadig tillväxt när det gäller intäkter från förbrukningsartiklar och serviceavtal. I syfte att förbättra bolagets marginaler, påbörjade Pharmacolog under våren en utredning kring att upprätta egen tillverkning av förbrukningsartiklar som används tillsammans med systemportföljen.

Under första halvåret har Pharmacolog även avancerat i samarbetsprojektet med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes universitetssjukhus i Malmö för utveckling av ett system för bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet hos patienter som behandlas för svår infektion.

Kapitalanskaffning för snabbare expansion

För att accelerera marknadstillväxten meddelade Pharmacolog i början av september att bolaget vill ta in mer kapital genom en företrädesemission av units bestående av aktier av serie B om cirka 19,2 Mkr och teckningsoptioner av serie TO2 som kan inbringa ytterligare 19,2 Mkr vid full teckning under hösten 2023. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Vd kommenterar emission och marknadstillväxt

BioStock kontaktade bolagets vd Mats Högberg för att veta mer om den aktuella emissionen och bolagets expansionsplaner.

Mats Högberg, vd Pharmacolog
Mats Högberg, vd Pharmacolog

Mats, varför har Pharmacolog beslutat att genomföra en företrädesemission?

– Pharmacolog skiftar tyngdpunkt från teknikutveckling till marknadsutveckling och vägen till lönsamhet går genom strategiska partners. Här vill jag göra mer för att ytterligare utveckla existerande samarbeten och intensifiera ansträngningarna att etablera nya. Pandemin innebar en försening av lanseringar och marknadsintroduktioner, men arbetet har nu under våren kommit i gång på allvar i samband med att restriktionerna lättade. Utöver det behöver vi se över och förbättra våra stödfunktioner, servicedokumentation och utbildningsmaterial för att säkerställa att våra partners är bättre rustade att självständigt hantera nya installationer och efterföljande service. För kunna genomföra detta och öka farten mot tillväxt och lönsamhet genomför vi denna företrädesemission.

Vad kommer ni att använda kapitaltillskottet till?

– Kapitaltillskottet kommer i huvudsak att användas inom tre områden: Utveckla existerande partnersamarbeten och etablera nya. Där ingår också att introducera våra produkter på den japanska marknaden. Det andra är att vi avser investera i tillverkningen av egna förbrukningsartiklar för att kunna hantera de större volymerna vi ser komma samt förbättra våra marginaler. Slutligen kommer vi att investera en del av likviden i vårt mycket spännande antibiotikaprojekt.

Kan du berätta mer om geografisk expansion, vilka marknader är det ni främst kommer att inrikta er på?

– Vi har en bra närvaro i USA genom vårt samarbete med Codonics men vill även nå ut i andra områden där de har en bra närvaro såsom Kina och mellanöstern. När det gäller Europa så har vi en bra närvaro i Frankrike och börjar etablera oss i Spanien genom B. Braun. Här kommer vi att fokusera mycket på att utöka vårt engagemang med B. Braun så att vi tillsammans med dem expanderar till fler länder. Slutligen har vi påbörjat arbetet med att etablera oss i Japan där målet är att hitta en lämplig strategisk partner.

Pharmacolog ska nu fokusera på marknadsexpansion och försäljning, hur länge dröjer det tills bolaget når lönsamhet enligt er plan?

– Min huvudprioritering under de kommande 18–24 månaderna är att driva bolaget mot ökade intäkter och lönsamhet. Nu lämnar vi inga prognoser så jag har inte möjlighet att ge fler detaljer än så.

– Vad vi gjort inom bolaget är att bygga ett team och anpassa verksamheten så att vi kan hantera de volymer som vi förväntar ta oss mot lönsamhet. Men utöver det behöver vi se över och förbättra våra stödfunktioner, servicedokumentation och utbildningsmaterial för att säkerställa att våra partners är bättre rustade att självständigt hantera nya installationer och efterföljande service.

Om vi pratar om er produktportfölj, vad är det som främst skiljer Pharmacologs erbjudande jämfört med era konkurrenter?

– Vi har egentligen inga direkta konkurrenter men däremot finns det alternativa metoder som vi ser som konkurrerande. Många använder så kallad dubbelkontroll, vilket innebär att en kollega iakttar när du bereder läkemedlet. Det finns även system som väger flaskor med koncentrat före och efter beredning, en metod som kallas gravimetri och som använder mycket exakta vågar för att kontrollera processen. Gemensamt för dessa metoder är att de kontrollerar processen snarare än den färdiga läkemedelsblandningen.

– Det unika med Pharmacologs lösningar är att de kontrollerar slutprodukten, alltså äkta Quality Control. De andra metoderna utför Quality Assurance.

Om du blickar bakåt, vad skulle du säga har varit de viktigaste händelserna för bolaget i år?

– Viktigt för Pharmacolog under innevarande år är att båda våra partners har börjat ta order och leverera våra produkter. Vår väg mot ökad försäljning går genom strategiska partners så därför är det mycket glädjande att det börjar ta fart efter nära två år av pandemi. Samtidigt har diskussioner med andra potentiella partners börjat ta fart.

Och om du vänder blicken framåt, vilka milstolpar hoppas du kunna nå under kommande året?

– En viktig milstolpe för bolaget under de kommande 12 månaderna är att vi går över till nästa generations hårdvaruplattform. Vi närmar oss slutfasen på utvecklings- och testarbetet och om allt går enligt plan börjar vi leverera den till kunder innan årsskiftet.

– En annan milstolpe är att vi under 2023 förväntar oss kunna leverera våra egentillverkade förbrukningsartiklar.

Avslutningsvis, vad skulle du säga är de främsta skälen att delta i emissionen?

– Jag skulle säga att tidpunkten är fördelaktig. Bolaget har försäljning och visar tillväxt, visserligen små volymer men trenden är tydlig.

– Vi har strategiska partners på plats för snabb volymtillväxt på viktiga marknader. Vi har välrenommerade referenskunder, tre färdiga lösningar som alla adresserar specifika applikationsområden som alla är miljardmarknader.

Läs mer om Pharmacolog här.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev