Home Intervjuer Arcede Pharma rapporterar av sitt första kvartal

Arcede Pharma rapporterar av sitt första kvartal

Arcede Pharma släpper sin första kvartalsrapport

Arcede Pharma rapporterar av sitt första kvartal

27 september, 2022

Efter snart två månader som noterat bolag släpper Arcede Pharma sin första kvartalsrapport. Det första – och något förkortade – kvartalet i det förkortade räkenskapsåret har präglats mycket av avknoppningen från Respiratorius, men vd Mia Lundblad har även en del operativa uppdateringar att ge. Bland annat ges en liten inblick i de toxikologiska studierna som pågår för närvarande.

Utvecklingsbolaget Arcede Pharma härrör från Respiratorius gamla ursprungsverksamhet, med målet att ta fram nästa generations läkemedel mot kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. I början av sommaren var det dags för de båda bolagen att gå skilda vägar och för Arcede, med vd Mia Lundblad i spetsen, att starta som ett från Respiratorius fristående bolag.

I portföljen ligger fullt fokus på huvudkandidaten RCD405 – en substans som verkar både luftvägsrelaxerande och antiinflammatoriskt. Detta särskiljer den från de läkemedel som finns att tillgå i dag som i princip bara har en verkningsmekanism och där behandlingsregimen består i att kombinera olika läkemedel för att få den önskade effekten.

Det är ingen liten marknad man siktat in sig på. Läkemedel som behandlar olika respiratoriska sjukdomar står för nästan 10 procent av all världens läkemedelsförsäljning och bland de respiratoriska sjukdomarna står KOL och svår astma för ungefär hälften.

Fortsatta framsteg i den prekliniska utvecklingen av RCD405

Utöver att ha börsintroducerats har fokus för Arcede Pharma varit på den fortsatta utvecklingen av RCD405. Bolaget uppger att man fått fram en hel del nya farmakologidata som ytterligare ökat förståelsen för den aktiva substansens verkningsmekanismer.

Ifrån det toxikologiska programmet rapporterar bolaget att man nu är färdig med den första av de två 4-veckorsstudierna. Inga oväntade eller oönskade effekter har hittills observerats. Ytterligare delstudier pågår fortfarande innan den slutliga 4-veckorsstudien kan ta vid. Först när alla toxikologistudier är helt genomförda och avslutade och alla prover analyserade kan resultaten analyseras och en fullständig utvärdering göras. Utöver att vara en förutsättning för att få starta kliniska fas I-studier kommer resultaten från det toxikologiska programmet även att ge fingervisning kring hur de kliniska studierna ska utformas.

RCD405 väl lämpad för pulverinhalation

Även samarbetet med Lundabaserade Iconovo fortskrider enligt plan och den första delen av de kontrakterade formuleringsstudierna beskrivs nu som avslutade. Snart påbörjas arbetet för den kliniska utvecklingen i form av API-framställning, pulverisering och optimering av den slutliga formuleringen. Som BioStock tidigare har rapporterat beskrivs läkemedelskandidaten ha goda egenskaper för att lätt kunna blandas med kända hjälpämnen och sedan inhaleras med hjälp av Iconovos engångsinhalatorer.

”Detta bådar gott inför de kommande kliniska studierna då förmodligen endast enklare justeringar och förbättringar behöver göras vad gäller den slutliga inhalerade produkten”, skriver Mia Lundblad i rapporten för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2022-2023.

Patentgodkänt i Sydafrika

Arcede rapporterar också att bolaget fått godkänt från det sydafrikanska patentverket för RESP9000-serien, vilket är den serie av substanser i vilken RCD405 ingår. RESP9000-serien har sedan tidigare fått patentgodkänt i flera europeiska länder.

Arcede Pharma inleder börsresan med stabila finanser

Tittar vi på den finansiella delen av Arcede Pharma kan vi konstatera att man presterade ett rörelseresultat på knappt -1,9 Mkr under årets första kvartal. Eftersom detta blir det första kvartalet som fristående bolag finns inga relevanta jämförelser att göra mot samma period föregående år. Bolaget gick dock ut ur perioden med en kassa på drygt 23 Mkr.

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Mia Lundblad för att få hennes syn på Arcede Pharmas första kvartal som noterat bolag.

Mia Lundblad, vd Arcede Pharma
Mia Lundblad, vd Arcede Pharma

Ni har precis klarat av det första kvartalet på börsen. Hur skulle du beskriva kvartalet som gått?

– Det har varit intensivt och lärorikt men framförallt väldigt spännande vad gäller det vetenskapliga arbetet. Vi har fått en hel del nya och viktiga data som ökar vår förståelse för hur RCD405 faktiskt fungerar.

Kan du säga något om vad som framkommit?

– Vi vet nu mer specifikt vilka receptorer som är involverade i den luftrörsvidgande effekten samt har även fått ytterligare kännedom om vilka inflammatoriska substanser som påverkas av RCD405.

Vad ser du framför dig nu under hösten?

– Även hösten kommer att bli intensiv med förberedelser så långt det är möjligt för att kunna påbörja den kliniska utvecklingen, vilket kommer inledas så fort vi har utvärderat alla resultat från toxikologistudierna. De pågående toxikologistudierna är omfattande och tar även tid att utföra då dosering skall ske upprepat under längre tid och därför kommer det att dröja ytterligare innan vi har alla resultat på plats.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev