Home Intervjuer Lumitos vd om förberedelserna inför vinterns lansering

Lumitos vd om förberedelserna inför vinterns lansering

Lansering

Lumitos vd om förberedelserna inför vinterns lansering

9 augusti, 2022

Medicinteknikbolaget Lumito är i full gång med förberedelserna inför höstens lansering av bolagets produkt för cancerdiagnostik, vilken tar digitala bilder av vävnadsprover. Bolaget har tagit steget från att ha varit ett utvecklingsbolag till att vara ett kommersiellt bolag med  ett tilltagande fokus och kraft kring marknadsföring. Produkten består av en scanner samt UCNP (Up Converting Nano Particles)-baserade reagenser (infärgningsvätskor) för olika sjukdomsmarkörer. I år har flera milstolpar passerats och Lumito är nu aktuellt med lösen i teckningsoptionen TO4 som innebär en viktig kapitalinjektion i lanseringsarbetet. BioStock har kontaktat vd Mattias Lundin för att få en uppdatering kring det pågående arbetet och planerna framåt.

En biopsianalys är en viktig pusselbit vid diagnostisering av en rad sjukdomar. Det är dock en tidskrävande procedur som innebär en betydande flaskhals för sjukvården. Modern cancerdiagnostik kräver ofta att man identifierar specifika proteiner i cellerna med hjälp av mikroskop, där man tar hjälp av olika färgsubstanser för att identifiera biomarkörer man letar efter. Med traditionell teknik försvåras analysen av en hel del bakgrundsbrus, vilket dels riskerar att leda till feldiagnostisering, dels medför att värdefull tid spenderas på att analysera frisk vävnad.

Medtechbolaget Lumito i Lund vill lösa problemet genom att göra det lättare att identifiera de områden i vävnaden som kräver noggrannare analys. Förhoppningen är att detta ska leda till effektivare och mer precisa analyser, med tidsbesparingar och mer välgrundade medicinska beslut som resultat. Bolaget håller just nu på att förbereda lanseringen av sin första produkt på forskningslaboratorier under senare delen av 2022.

Det första steget är att ta sig in på forskningslaboratorier i Sverige, Norden och därefter Västeuropa följt av USA. Tanken är att i ett andra steg utöka fokuset till att även inkludera de kliniska laboratorierna på målmarknaderna.

Lovande resultat från förstudie

Forskningssamarbeten är viktiga för att förstå fullt ut var tekniken gör allra bäst nytta och skapar mest värde. Under våren har man tagit flera viktiga steg mot lansering. Bland annat meddelades framgångsrika resultat från en förstudie vid Umeå universitet där Lumitos teknik använts för att åskådliggöra proteinuttryck i bukspottkörtelcancer. Forskargruppen kunde konstatera att tekniken gav dem bättre möjligheter jämfört med andra metoder när det gäller att åskådliggöra utsöndrade proteiners penetrans i tumörstromat.

Lumito har under våren även inlett samarbete med forskare vid Uppsala universitet där man initialt kommer att prova teknikens förmåga att detektera PD-L1, en viktig biomarkör som används för prediktiv testning för patienter med lungcancer som ska få immunterapi.

En proof-of concept-studie har inletts under sommaren med University Hospitals Coventry and Warwickshire NHS Trust i Storbritannien, för att utforska om Lumitos teknik har potential att detektera antikroppar som bundit till ett protein i en särskild vävnadsstruktur i njurbiopsier.

Flera bitar på plats inför lansering

Ytterligare ett viktigt samarbete ingicks nyligen med svenska Optronic Partner pr som kommer att vara Lumitos produktionspartner. Optronic kommer att hjälpa till med slutdesign, industrialisering samt 0-serieproduktion av Lumitos scanner. Ett Letter-of-Intent har signerats med finska Kaivogen för att säkerställa produktion av bolagets immunhistokemi reagens-kit.

Lumito kunde under våren även meddela att man certifierats enligt ISO 13485 – en strategiskt viktig milstolpe för Lumito och ett delsteg inför det planerade slutmålet, lansering av en klinisk produkt.

Bolaget meddelade även nyligen att man gjort tre nyrekryteringar som kommer att vara viktiga tillskott till teamet när man nu ska ta steget ut på marknaden. En resurs inom hårdvaruutveckling har rekryterats för att få in kompetens som tidigare outsourcats. Bolaget har även ökat resurserna inom kemi för att skala upp produktionen av reagenser och samtidigt tagit in klinisk expertis för att säkra rätt kliniska värde i utvecklingen framgent.

Teckningsoption ska finansiera fortsatt utveckling och lansering

En viktig milstolpe som är kvar att uppnå inför produktlansering är lösen i teckningsoptionen TO4 som emitterades i samband med vinterns företrädesemission. Vid full teckning kan bolaget tillföras upp till cirka 79 Mkr netto, som utöver lanseringen är tänkt att användas till fortsatt produktutveckling och regulatoriskt arbete. Teckningskursen kommer att sättas till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen som aktien handlas i under perioden 8/8 – 19/8.

Vd ser fram emot lansering

När lanseringen av bolagets produkter nu drar allt närmre kontaktade BioStock vd Mattias Lundin för att få hans syn på läget i bolaget och på planerna framåt.

Det börjar dra ihop sig till lansering. Hur går dina tankar så här inför bolagets hittills viktigaste milstolpe?

Mattias Lundin, vd för Lumito
Mattias Lundin, vd Lumito. Fotograf: Åsa Siller

– Jag är trygg med vår strategi och våra leveranser. Vår viktigaste målsättning har varit att gå från att vara ett utvecklingsbolag till att numera vara ett kommersiellt bolag. Vi har krattat väl inför kommande lansering och viktiga milstolpar har passerats. Vi har säkerställt att vår teknik fungerar och vi har viktig och rätt kompetens in-house, avtal är på plats för scannerproduktion och även ett Letter-of-Intent är signerat för produktion av våra reagenser. Planen framåt är tydlig och välförankrad internt såväl externt hos våra partners. I september kommer vi att exponera vår lösning för första gången någonsin på en kongress. På den 34:e European Congress of Pathology i Basel där vi har en egen monter!

Vad har ni för strategi för att få ut er lösning på marknaden?

– Vi bearbetar forskningslaboratorier i Sverige och Norden, ger dem information om vad vår produkt potentiellt kan göra för att underlätta och förbättra i deras vardagliga arbete. Vi söker distributionspartners utanför Skandinavien primärt för övriga Västeuropa, men även för andra prioriterade marknader som USA.

– Med resultat från förstudier och pågående samarbeten med forskningsgrupper, både i Sverige och Storbritannien i ryggen, skapar vi en produktefterfrågan hos laboratorier och forskargrupper. Dessa vill arbeta med den senaste teknologin, vilken jag bedömer att vi har. Just intresset för ny teknik och möjligheten att kunna tillgodose marknadens behov av den senaste tekniken tror jag innebär att Lumito i framtiden kommer att ha både distributions- och utvecklingssamarbeten med marknadens större aktörer.

Ni inleder med att fokusera på forskningslaboratorier. Kan du utveckla resonemanget kring den strategin?

– Marknadssegmentet för forskningslaboratorierna, som vi initialt riktar in oss på, uppskattar vi står för cirka en tredjedel – cirka 15,7 miljarder SEK – av den totala globala vävnadsdiagnostik marknaden som beräknades totalt vara värd cirka 46,7 miljarder SEK och ha en årlig tillväxttakt på 7,7 procent fram till 2028. Det finns en stor kommersiell potential i segmentet och marknaden är avsevärd, även om den utgör en tredjedel av totalmarknaden!

– Valet att först lansera vår lösning på forskningslaboratorium grundar sig i vårt mål att nå marknaden så fort som möjligt och erbjuda forskarna en lösning som de behöver i sitt arbete. Lanseringen genererar intäkter samtidigt som vi samarbetar med erkända key opinion leaders i branschen genom för- och proof-of-concept-studier. Målet är att skapa en bred och konkurrenskraftig produkt genom att identifiera fler indikationer där vår teknik kan användas. Samarbetena ökar inte bara intresset för vår nyskapande teknik bland de personer som vill ligga i framkant med sin forskning, utan är även viktiga i vår kartläggning över var vår lösning gör mest nytta, för vårdgivarna, inför framtida lansering i klinisk miljö.

Du har ju tidigare erfarenhet av att ta diagnostiska produkter till marknad under din tid på CellaVision. Vad kommer att vara viktigt för att Lumito ska få till en lyckad lansering?

– Det är väldigt viktigt att knyta kontakter och skapa goda relationer och engagemang kring Lumitos produkt och lösning hos tongivande forskare och patologer på respektive marknad vi adresserar. Detta har vi på plats i Sverige och jobbar nu för de andra marknaderna som ingår i vår omedelbara prioritering. Ett annat viktigt fokusområde är att få till distributionssamarbeten med större bolag ledande inom vävnadsdiagnostikmarknaden, gärna regionalt i Europa, i Nordamerika eller som är världsomspännande. Det ska vara bolag som redan idag säljer till, och har relationer med Lumitos tilltänkta kunder. I Sverige och Norden kommer vi att sälja direkt och har som sagt upparbetat många av dessa relationer.

Ni presenterade nyligen er teknik på European Congress of Digital Pathology i Berlin. Hur togs er lösning emot där?

– Presentationen togs emot väl och var viktig för att börja profileringen av Lumito som en spelare att räkna med inom digital avbildningsteknik vad gäller vävnadsprover. Åhörarna var både intresserade och nyfikna på vår teknik.

Majoriteten av likviden i TO4 kommer att gå till den fortsatta produktutvecklingen. Skulle du kunna ge en liten uppdatering kring vad som händer i utvecklingen just nu och vad planen är framgent?

– Fokus är industrialiseringen av scanner och reagenskit. Vi arbetar tillsammans med våra produktionspartners för att säkerställa produktion och lansering senare i år. Parallellt med detta arbetar vi internt med utveckling och vi genomför fortsatta förstudier och proof-of-concepts tillsammans med samarbetspartners för att kartlägga var vår teknik fungerar allra bäst och var vår lösning kan tillföra värden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev