Home Intervjuer Ett nytt grepp om mitokondriella sjukdomar

Ett nytt grepp om mitokondriella sjukdomar

Abliva tar nytt grepp om mitkondriella sjukdomar

Ett nytt grepp om mitokondriella sjukdomar

10 augusti, 2022

Lundabaserade Abliva är ett biotechbolag som har gjort stora framsteg med sina två kandidater inom primära mitokondriella sjukdomar under de senaste åren. För att förstå mer om mitkondriella sjukdomar pratade BioStock med bolagets medicinska chef Magnus Hansson.

I korthet kan man säga att mitokondriella sjukdomar innefattar alla sjukdomar som orsakas av att mitokondrierna inte fungerar som de ska och där det finns en tydlig koppling till medfödda förändringar i arvsanlagen för mitokondrier. Mitokondrierna finns i kroppens celler och har till uppgift att omvandla en viss mängd energi från maten som intagits för att kroppen ska kunna röra på sig och fungera som den ska.

När mitokondrierna inte fungerar kan det orsaka många olika symptom. Hårdast drabbas de vävnader och organ som behöver mycket energi, som musklerna och hjärnan.

Så uppstår mitokondriella sjukdomar

Mitokondriella sjukdomar är samlingsnamnet för en grupp ovanliga sjukdomar (drabbar ca 1 av 5 000 personer) som uppstår till följd av mutationer i gener i mitokondriens eget DNA eller i gener i cellkärnans DNA. Hos vuxna är det vanligast med mutationer i DNA i mitokondrien (ca 80%) där reparationsmekanismerna är mindre effektiva än i cellkärnan. Ärftligheten av mitokondriella sjukdomar beror på om mutationen finns i mitokondrien eller i cellkärnan. Ett fosters mitokondrier kommer enbart från moderns ägg, vilket betyder att mutationer i mitokondriens DNA bara kan nedärvas via modern. Däremot kan mutationer i cellkärnans DNA komma från båda föräldrarna.

Symtom på mitokondriella sjukdomar

Alla kroppens vävnader kan vara påverkade vid mitokondriell sjukdom, och vissa vävnader och organ är känsligare än andra. Speciellt känsliga är muskler, nervceller och hormonproducerande organ.

Två av de vanligaste symptomen vid mitokondriell sjukdom är extrem trötthet och utmattning samt muskelsvaghet. Det är också de symptom som patienter själva anser har störst negativ påverkan på deras dagliga aktiviteter och livskvalitet. Ofta har patienter med mitokondriell ett flertal andra symptom som kan involvera olika typer av syn- och hörselpåverkan, neurologiska problem, hjärtpåverkan och diabetes. Vissa kombinationer av symptom klassificeras som mitokondriella sjukdomssyndrom, medan flertalet patienter inte riktigt passar in i de traditionellt beskrivna syndromen. De vanligaste symptomen såsom extrem trötthet och muskelsvaghet ses genomgående vid de allra flesta genetiska mutationer.

Diagnostisera mitokondriell sjukdom

När en patient har fortskridande sjukdom med symtom från olika organ kan man misstänka mitokondriell sjukdom. Vanligtvis är många olika specialistläkare involverade i vården och diagnostiseringen av dessa patienter. För att säkerställa diagnos behöver man ofta genomföra laboratorietester, t.ex. genetiska tester, samt bilddiagnostiska undersökningar. Det blir mer och mer vanligt med specialistcentrum för patienter med mitokondriella sjukdomar som underlättar diagnostiseringen, vården och uppföljningen av patienterna. Där finns också större möjlighet till forskning, kliniska prövningar och patientgemenskap.

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Det är ovanliga sjukdomar där det medicinska behovet enligt Abliva är stort. BioStock pratade med bolagets medicinska chef Magnus Hansson.

Hur kommer det sig att det inte finns några effektiva läkemedel mot mitokondriella sjukdomar?

Magnus Hansson, medicinsk chef, Abliva

– Läkemedelsutveckling inom mitokondriella sjukdomar är ett nytt fält. Det är bara 30 år sedan den första genmutationen för mitokondriella sjukdomar upptäcktes medan det idag rapporteras en mängd nya mutationer varje år. Det har lett till en otrolig utveckling för möjligheterna för patienter att få en klar diagnos, och de senaste 10 åren har förståelsen för sjukdomsorsaker också tagit stora steg framåt. Våra projekt bygger på den här nya förståelsen och är specifikt inriktade på de grundläggande sjukdomsmekansimerna.

Hur ser forskningsläget ut för den här typen av läkemedel?

– Det finns nu flera olika typer av läkemedelskandidater som utvärderas i kliniska prövningar. Vårt team sammanställde nyligen en vetenkaplig artikel där vi ger en överblick över fältet (se https://www.bioenergetics-communications.org/index.php/bec/article/view/aasander_frostner_2022).

– Det finns en handfull olika projekt i sent utvecklingsstadium och det sker också mycket spännande tidig forskning. Ablivas projekt KL1333 och NV354 utmärker sig med sin innovationshöjd även om det finns många andra lovande projekt, och jag tror det bara är en tidsfråga tills vi ser den första stora framgången inom den här läkemedelsutvecklingen.

Skulle du kortfattat kunna förklara hur Ablivas angreppssätt skiljer sig från de som finns att tillgå idag?

– Nuvarande behandling för mitokondriella sjukdomar består framför allt av att handskas med symptomen som uppkommer med generella strategier eftersom det inte finns något specifikt mot grundorsakerna. Till exempel vanliga diabetesläkemedel om patienter drabbats av mitokondriell diabetes och epilepsiläkemedel mot epileptiska anfall. Men det finns inget specifikt mot den generella intensiva energibrist eller muskelsvaghet patienterna upplever.

Ni har beviljats särläkemedelsklassificering för KL1333 i både USA och EU. Vad innebär det för er?

– Särläkemedelsklassificering innebär en rad specifika stöd från myndigheter. Mycket av det är kopplat till kommersiella fördelar, som befrielser från vissa avgifter vid myndighetsinteraktioner. Den mest värdefulla delen för många projekt är att läkemedel med denna klassificering får särläkemedelsstatus vid marknadsgodkännande vilket ger en marknadsexklusivitet i 7-10 år, dvs skydd mot generiska kopior av substansen, oberoende av övrigt patentskydd. Vi har visserligen ett väldigt gott patentskydd för våra substanser, men särläkemedelsklassificeringen stärker vår IP-situation ytterligare.

Hur ser statusen ut för Ablivas KL1333 program?

– I KL1333-programmet arbetar vi intensivt med att förbereda alla studiecentra i vår fas II/III-studie FALCON. Studien har granskats och godkänts av läkemedelsmyndigheterna i USA och Storbritannien, och flera andra länder i Europa är på gång. Vi räknar med att de första patienterna kommer genomgå det initiala screeningbesöket i studien före årsskiftet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev