Home Nyheter Arcede vill förnya marknaden för respiratoriska läkemedel

Arcede vill förnya marknaden för respiratoriska läkemedel

Arcede vill in på marknaden för respiratoriska läkemedel

Arcede vill förnya marknaden för respiratoriska läkemedel

16 augusti, 2022

Arcede Pharma, som nyligen knoppades av från Respiratorius, är i full gång med det prekliniska arbetet med läkemedelskandidaten RCD405. Förhoppningen är att kunna erbjuda en ny och bättre behandling av KOL och svår astma än de som erbjuds patienter i dag. BioStock har tagit en titt på det nuvarande behandlingslandskapet för att få en bild av potentialen för ett läkemedel med en ny verkningsmekanism.

Den globala covid-19-pandemin innebar en explosion i efterfrågan på olika respiratoriska behandlingar. Visserligen har försäljningsökningen slagit av på takten en smula när pandemin har klingat av, men marknaden är fortfarande enorm. Läkemedel som behandlar olika respiratoriska sjukdomar står för nästan 10 procent av all världens läkemedelsförsäljning, vilket under 2021 motsvarade knappt 80 miljarder USD. Av den kakan utgör mediciner mot kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma ungefär hälften.

Det är inom detta segment som Lundabaserade Arcede Pharma vill etablera sig med läkemedelskandidaten RCD405. Bolaget genomför för närvarande toxikologiska studier som en del av det prekliniska arbete som ska leda fram till kliniska fas I-studier.

KOL – en av de vanligaste dödsorsakerna

Huvudindikationen för kandidaten är KOL, som är en av de vanligaste och snabbast växande sjukdomarna i världen i dag. KOL är en inflammation i lungor och luftvägar som gör dem trängre och där tobaksrökning är den största orsaken. Drygt 3 miljoner människor avlider varje år till följd av sjukdomen, vilket gör den till den tredje främsta dödsorsaken i världen.

Det finns i dag ingen botande behandling för KOL. Den skada som lungorna har tagit går inte att läka och behandlingen av KOL-patienter går istället ut på att försöka förhindra en fortsatt försämring och lindra de besvär som uppstår.

En närliggande sjukdom – som visserligen inte är lika dödlig som KOL, men som ändå ger upphov till stora besvär för den drabbade – är astma. Sjukdomen beror på en kronisk inflammation i luftrörens slemhinna som gör att de blir extra känsliga och svullnar.

Stor marknad dominerad av gamla verkningsmekanismer

I båda fallen består dagens behandling av olika typer av symtomlindring där man i första hand siktar in sig på att vidga luftrören för att det ska bli lättare att andas. För behandling av astma och lindrig KOL används ofta korttidsverkande beta-2-stimulerare där GlaxoSmithKlines Ventoline (salbutamol) är ett exempel. KOL behandlas annars med långtidsverkande beta-2-stimulerare, exempelvis AstraZenecas Oxis Turbuhaler (formoterol) och långtidsverkande antikolinerga läkemedel så som Boehringer Ingelheims Atrovent (ipratropium). Antingen används läkemedlen enskilt, eller i kombination. Vid akuta försämringar av sjukdomstillståndet används även inhalationssteroider för att få ner inflammationen.

Även om det pågår mycket utveckling på området baseras många läkemedel fortfarande på gamla verkningsmekanismer. Ett visst trendbrott kan man dock se, där läkemedelsbolag i allt högre grad försöker rikta sig mer mot specifika undergrupper. Till exempel har vi Nucala (mepolizumab) från GlaxoSmithKline och AstraZenecas Fasenra (benralizumab), två biologiska läkemedel som är inriktade mot KOL-patienter med så kallad eosinofil lungvägsinflammation – ett sjukdomstillstånd som skapas av ett förhöjt antal vita blodkroppar vid namn eosinofiler.

Stor efterfrågan på nya verkningsmekanismer

Det finns ett stort behov av nya läkemedel inom det respiratoriska området, som ger effekt via andra verkningsmekanismer än de som idag dominerar marknaden. En av anledningarna är att beta-2-stimulerarna har en tendens att tappa effekt över tid. Det finns också en önskan om läkemedel med en bättre biverkningsprofil, som framförallt kan ersätta de biverkningstunga inhalationssteroiderna. Framförallt efterlyses behandlingar som specifikt angriper de underliggande sjukdomsfaktorerna, och då med särskilt fokus på den inflammatoriska komponenten.

Ett av de mer aktuella utvecklingsprojekten i sektorn – som verkar både relaxerande och antiinflammatoriskt via att hämma enzymerna PDE3 och PDE4 – är ensifentrine. Kandidaten utvecklas av brittisk-amerikanska Verona Pharma, som nyligen kunde presentera positiva fas III-data, vilket fick aktien att rusa över 100 procent på Nasdaq i USA.

Ny effektivare substans

Framgångarna för Verona Pharma vittnar om det behov som finns av nya och bättre behandlingar för respiratoriska tillstånd. Det bådar alltså gott för Arcede Pharma, som är inne på samma spår med RCD405. Projektet har hittills kunnat visa lovande prekliniska resultat, med påvisbara antiinflammatoriska samt luftvägsvidgande egenskaper.

RCD405 har till exempel – utöver sina antiinflammatoriska egenskaper – visat sig kunna ge en fullständig relaxation, i åtminstone samma storleksordning som existerande läkemedel, av luftvägar isolerade från human lungvävnad oavsett hur dessa har kontraherats. Liknande resultat kunde även påvisas i vävnad från hund och råtta. Detta är en fundamental skillnad från antikolinerga läkemedel som endast kan motverka kolinergt inducerad luftvägskontraktion.

Substansen har dessutom påvisat fysikaliska-kemiska egenskaper som gör den väl lämpad till att formuleras som ett inhalerat läkemedel med hjälp av inhalatorer.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev