Home Intervjuer Positiva fas I-resultat för Saniona

Positiva fas I-resultat för Saniona

Saniona rapporterar positiva resultat

Positiva fas I-resultat för Saniona

8 juli, 2022

Resultaten från bioteknikbolaget Sanionas fas I-studie med SAN711 är här och de är positiva. Data från studien visade att SAN711 var säker och tolererades väl i alla doseringar och hade en fördelaktig absorbtions- och distributionsprofil. Med dessa resultat ligger vägen öppen för fortsatt klinisk utveckling av läkemedelskandidaten. BioStock kontaktade Sanionas vd Thomas Feldthus för en kommentar.

Saniona, ett bioteknikbolag i klinisk fas och baserat i Danmark, utvecklar jonkanalmodulatorn SAN711 för behandling av neuropatiska smärttillstånd.

SAN711 är en positiv allosterisk modulator av GABA-A som verkar selektivt för α 3-receptorer i det centrala nervsystemet. Detta innebär att det skiljer sig från dagens befintliga molekyler, bensodiazepiner såsom Valium, som verkar på fyra GABA-A-receptorer inklusive α 1, α 2, α 3 och α 5. Med sin distinkta verkningsmekanism har SAN711 potential att bli det första läkemedlet i sin klass.

Kandidaten har nått klinisk fas och har just genomgått en klinisk fas I-studie i Storbritannien med 66 friska frivilliga.

Fas I av SAN711 slutförd

Förra veckan meddelade Saniona resultaten i studien och dessa var positiva. Det primära målet med fas I-studien var att fastställa säkerheten och tolerabiliteten för SAN711. Dessa parametrar utvärderades genom enstaka stigande doser och flera stigande dosfaser i studien.

Det sekundära målet var att mäta bindning till målreceptorer, vilket bedömdes under en utvärderingsfas av positronemissionstomografi (PET).

När det var dags att analysera resultaten kunde Saniona konstatera att resultaten visade att kandidaten var säker och tolererades väl. Dessutom noterades inga allvarliga biverkningar och alla försökspersoner slutförde studien.

Positiva fas I-resultat är en förutsättning för att kandidaten ska kunna gå vidare genom klinisk utveckling. Med dessa solida fas I-resultat i bagaget kan Saniona nu se fram emot att ta nästa steg med SAN711 – en fas II-studie. Med resultaten som grund kan bolaget optimera utformningen av en fas II-studie och bygga en ännu starkare bas för SAN711.

Sanionas VD / CSO kommenterar

BioStock kontaktade Sanionas vd Thomas Feldthus för att få en kommentar till fas I-resultaten.

Thomas Feldthus, vd Saniona
Thomas Feldthus, vd Saniona

Thomas, vad är din kommentar till resultaten från den nyligen avslutade kliniska fas I-studien med SAN711?

– Vi har i studien visat att SAN711 är säker och tolereras väl vid relevant terapeutisk dos med en bekväm administreringsfrekvens, vilket kommer att leda till önskad farmakologisk effekt, smärtlindring i 24 timmar.

– SAN711 var säkert och tolererades väl i alla grupper. Det fanns inga allvarliga biverkningar, och alla försökspersoner slutförde studien. De registrerade biverkningarna var mestadels milda med några biverkningar med måttlig intensitet varav endast en kunde härledas till SAN711. Så vi är mycket nöjda med resultatet.

– Studien gav oss också en fullständig förståelse för farmakokinetiken och receptorbeläggningskurvan för SAN711 i människa. Vi vet inte bara vad blodkoncentrationen kommer att vara vid olika doser utan också bindningen av SAN711 till α 3 målreceptorer. Informationen gör det möjligt för oss att fastställa önskad dos och administreringsfrekvens för att få smärtlindring i 24 timmar.

– Vi vet från våra prekliniska studier och från litteraturen att SAN711 ger den farmakologiska effekten, smärtlindring, om SAN711 binder till 40 – 50 procent av α 3 målreceptorerna på nervcellerna. Därför är vårt mål att erhålla en bindning av SAN711 till minst 50 procent av receptorerna dygnet runt. Det målet kommer att uppnås i människa genom en dos- och administreringsfrekvens som testats i doseringsstudien eftersom långtidsdosering med SAN711 i en väl tolererad dos på 0,8 mg/kg två gånger dagligen resulterar i receptorbeläggning mellan 50 och 72 procent.

– Min slutsats är att detta var en väl utformad och perfekt genomförd studie, vilket gör att vi kan designa både fas Ia proof-of-concept-studier och fas IIb dosintervallstudier.

Med de här resultaten, vad blir nästa steg för SAN711?

– Nästa steg är att slutföra en långsiktig preklinisk toxikologistudie som gör det möjligt för oss att genomföra långtidsstudier på människa och parallellt med detta genomföra en kort s.k. basket study i människa bestående av en relativt liten grupp patienter med olika indikationer såsom trigeminusneuralgi, migrän, en neuropatisk smärtindikering och klåda.

Hur ser möjligheterna ut att adressera smärtlindring utan nackdelarna med bensodiazepiner och opioider, eventuellt i större indikationer?

– Det bör noteras att bensodiazepiner och opioider inte är lämpade för behandling av neuropatisk smärta.

– Opioidkriserna runt om i världen har drivits av förskrivning av opioider för behandling av neuropatisk smärta. Problemet är toleransutvecklingen och läkemedlens tendens att missbrukas. Patienter behöver högre och högre doser för att få smärtkontroll och till slut kommer de inte att uppnå smärtlindring alls. Samtidigt finns det en betydande risk att patienterna utvecklar fysiskt beroende av läkemedlen.

– Problemet med bensodiazepiner är att dessa läkemedel modulerar flera α-receptorer och att sedering modulerad av α 1-receptorerna utvecklas i en dos som är hälften av den dos som krävs för att erhålla smärtlindring modulerad av α 2- och α 3-receptorerna. Resultatet är att patienterna kommer att falla i djup sömn innan smärtlindringen erhålls. Det intressanta är att det är känt att bensodiazepin kan användas för behandling av smärtlindring om den injiceras direkt i ryggmärgen och därigenom undviker man sedering modulerad av α 1-receptorer som finns på neuroner i hjärnan. Även om denna observation inte har någon klinisk relevans för bensodiazepiner, verkar den ge mänskligt bevis på konceptet för SAN711, som selektivt modulerar α 3-receptorer som finns på neuroner i ryggmärgen.

– Det finns flera neuropatiska smärtindikationer såsom smärta i nedre delen av ryggen, diabetesneuropati, postherpetisk neuralgi och trigeminusneuralgi. Neuropatisk smärta förekommer hos tiotals miljoner patienter inom de inkluderade indikationerna. Läkemedelsmarknaden kan uppskattas till mellan 4 och 6 miljarder USD och kanske ännu mer beroende på de inkluderade indikationerna.

– Den nuvarande marknaden är fragmenterad och innehåller flera gamla läkemedel som pregabalin. Majoriteten av patienterna kommer inte att svara på ett specifikt läkemedel och bland de svarande kommer många patienter bara att få en partiell lättnad. De flesta patienter kommer med tiden att prova flera läkemedel såväl som icke-farmakologiska behandlingar. En stor grupp patienter kan inte få smärtlindring med befintliga behandlingar och lämnas med psykologiska terapier där de lär sig att leva med smärtan. Så även om många av de tillgängliga läkemedlen erbjuder en viss grad av effekt när det gäller smärtlindring, finns det fortfarande stort utrymme för förbättring av effekt, säkerhet, läkemedelsleverans och doseringsbekvämlighet. Så det finns ett betydande medicinskt behov inom neuropatisk smärta.

– Enligt vår uppfattning representerar SAN711 ett nytt och lovande koncept som har potential att vara en game changer inom behandling av neuropatisk smärta.

Läs mer om Saniona här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev